logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wydawnictwa Oddziału Wielkopolskiego SNAP:
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Czasopismo „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” (ISSN 1734-4549) powstało w 1991 roku. Jest organem Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Aktualnie ukazuje się w cyklu rocznym. Artykuły publikowane w Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych są recenzowane.

„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” prezentują opracowania naukowe materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych, jak i sprawozdania z prac archeologicznych prowadzone na terenie Wielkopolski. Zawierają także informacje przybliżające najważniejsze wydarzenia z działalności Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Od tomu 13 streszczenia opublikowanych prac będą dostępne online w międzynarodowej bazie danych „The Central European Journal of Social Sciences and Humani­ties” (http://cejsh.icm.edu.pl).

Rada Naukowa / Scientific Council:
 • Michał Brzostowicz (Poznań)
 • Dobrochna Jankowska (Poznań)
 • Eliška Kazdová (Brno)
 • Michael Meyer (Berlin)
 • Danuta Minta-Tworzowska (Poznań)
 • María Ruiz del Árbol Moro (Madryt)
Redakcja:
 • dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski - Redaktor Naczelny
 • dr Daniel Żychliński - Zastępca Redaktora
 • dr Milena Teska - Sekretarz Redakcji
 • WSA, t. 1
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 1
  Poznań 1992
  Sprawozdania z badań na 14 stanowiskach archeologicznych obejmujących okres od neolitu po czasy wczesnonowożytne.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Andrzej Krzyszowski, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 17 w miejscowości Stęgosz, gm. Żerków, woj. kaliskie, s. 5–18.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Krzysztof Szamałek, Badania archeologiczne okolic Goryszewic nad Jeziorem Bytyńskim, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, s. 19–30.
  • Elżbieta Świerkowska-Barańska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w Młodzikowie, gm. Krzykosy, woj. poznańskie, stan. 21, s. 31–44.
  • Marek Wróbel, Badania osady ludności kultury przeworskiej w Płoskach, stan. 3, gm. Wasosz, woj. leszczyńskie, w latach 1988–1990, s. 45–57.
  • Wojciech Siciński, Sprawozdanie z badań na osadzie kultury przeworskiej w Zadowicach na stan. 1a, woj. kaliskie, w latach 1988–1991, s. 59–66.
  • Jarosław Lewczuk, Wczesnośredniowieczna osada z fazy A na stan. 1 w Kalsku, gm. Sulechów, woj. zielonogórskie. AZP 58-15/14, s. 67–69.
  • Jarosław Lewczuk, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na stanowisku nr 73 w Obrze, gm. Wolsztyn, woj. zielonogórskie, s. 71–81.
  • Andrzej Krzyszowski, Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, s. 83–102.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Dziekanowicach, stan. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 103–112.
  • Piotr Wawrzyniak, Wczesnośredniowieczne pole orne w miejscowości Puszczykowo koło Poznania (gmina loco, woj. poznańskie), s. 113–124.
  • Dionizy Kosiński, Niektóre wyniki badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Piaskach, gm. Zduny, woj. kaliskie, stanowisko 1, s. 125–134.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Andrzej Sikorski, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1 — wstępne wyniki badań z lat 1985–1991, s. 135–148.
  • Grzegorz Teske, Janusz Tomala, Archeologiczne badania domniemanego grodziska kasztelańskiego w Żółkowie, gm. Żerków, woj. kaliskie, s. 149–158.
  • Zofia Kurnatowska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Lubiniu, gm. Krzywiń, woj. leszczyńskie, w 1990 i 1991 roku, s. 159–172.
 • WSA, t. 2
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 2
  Poznań 1993
  Mieści 21 artykułów, wśród nich sprawozdania z badań na 14 stanowiskach archeologicznych obejmujacych okres od neolitu po czasy nowożytne. Pozostałe to omówienie i komentarze wyników badań m.in. 14C, DNA, a także analiza fitolitów, zbóż czy prezentacja znalezisk w rodzaju fibul typu „certosa”, czy ceramiki typu Feldberg.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Jarosław Rola, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie „typu mokrego” w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, stan. 1, s. 7–19.
  • Mieczysław Pazdur, Komentarz do wyników datowania radiowęglowego próbek drewna ze stanowiska 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, s. 17–21.
  • Andrzej Krzyszowski, Badania archeologiczne na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w miejscowości Zakrzew, gm. Warta, woj. sieradzkie, stan. 3, s. 23–36.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Zagadnienie domniemanych miejsc ciałopalenia na cmentarzysku halsztackim w Gorszewicach, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, stan. 1, s. 37–42.
  • Ryszard Pietrzak, Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku (nr 2) w Mutowie, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, s. 43–58.
  • Paweł Pawlak, Ryszard Pietrzak, Andrzej Sikorski, Paleniska in obiekt kremacyjny z Mutowa, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, stan. 2 — nowe aspekty metodyki badań, s. 59–76.
  • Tomasz Stępnik, Marta Krenz, Andrzej Rezler, Cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Biedrusku-Glinnie, gm. Suchy Las, woj. poznańskie, stan. 76. Próba zastosowania metod archeologii molekularnej, s. 77–101.
  • Henryk Machajewski, Bogdan Walkiewicz, Wyniki archeologicznej penetracji terenowej przeprowadzonej w okolicy Nowego Miasta nad Warta, woj. poznańskie, s. 103–113.
  • Michał Brzostowicz, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. poznańskie. Wstępne podsumowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych z lat 1991–1992, s. 115–132.
  • Mateusz Łastowiecki, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przyczółka wczesnośredniowiecznego mostu wschodniego (tzw. gnieźnieńskiego) na Ostrowie Lednickim, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 2, s. 133–155.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 — sezon badawczy 1992, s. 157–184.
  • Ilona i Marek Polcynowie, Formy krzemionki biogenicznej (fitolity) w próbie pobranej z naczynia grobowego znalezionego na stanowisku Dziekanowice 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 185–189.
  • Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, Badania i nadzory archeologiczno-architektoniczne kompleksu kamienic przy Starym Rynku nr 97/98 i ul. Kramarskiej nr 22/24 w Poznaniu, s. 191–199.
  • Alina Łosińska, Badania weryfikacyjno-sondażowe na stan. 6 i 6a w miejscowości Wielowieś-Wszeborów, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, s. 201–213.
  • Piotr Pawlak, Z badań archeologiczno-arichitektonicznych zamku w Kruszwicy w latach 1973–1982, s. 215–232.
  • Jarosław Lewczuk, Nowożytny, polowy obiekt fortyfikacyjny w Szydłowie, gm. Cybinka, woj. zielonogórskie, stan. 2 (AZP 59-07/29), s. 233–237.

  II. Znaleziska
  • Maciej Kaczmarek, Fibula typu „Certosa” z Czacza, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 239–246.
  • Michał Brzostowicz, Znaleziska ceramiki typu Feldberg z Bruszczewa, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, stan. 12, s. 247–253.
  • Marek Polcyn, Żyto z wczesnośredniowiecznego naczynia znalezionego na Ostrowie Lednickim, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 2, s. 255–262.
  • Czesław Strzyżewski, Kafle gotyckie z ruin dworu w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, woj. poznańskie, stan. 21, s. 263–273.

  III. Kronika
  • Tadeusz Makiewicz, Archiwum naukowe dra Stanisława Jasnosza w zbiorach Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, s. 275–278.
 • WSA, t. 3
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 3
  Poznań 1995
  Mieści 27 artykułów, a wśród nich sprawozdania z badań na 11 stanowiskach archeologicznych obejmujących okres od paleolitu schyłkowego po czasy nowożytne. Prócz tego komentarz odnośnie 14 znalezisk od naczynia z epoki brązu po gliniane fajki z XVIII wieku, a także prezentacja i podsumowanie dwóch wydarzeń archeologii Wielkopolski.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Ewa Przechta, Materiał krzemienny z badań powierzchniowych na stanowisku 1c w Strumiennie, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, s. 7–12.
  • Agnieszka Stempin, Osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Kiełczewo 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie — analiza źródeł nieruchomych i materiału ceramicznego, s. 13–29.
  • Andrzej Krzyszowski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w miejscowości Pęczniew, gm. loco, woj. sieradzkie, stan. 3A, s. 31–44.
  • Tadeusz Makiewicz, Badania cmentarzyska kurhanowego kultury przeworskiej w Psarach, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, stan. 40, s. 45–54.
  • Marek Wróbel, Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 11 w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 55–66.
  • Michał Brzostowicz, Rekonstrukcja przebiegu badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1911 r. na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Bruszczewie, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 67–81.
  • Mateusz Łastowiecki, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku 3 w Moraczewie, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 83–92.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Andrzej Sikorski, Wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie w 1993 i 1994 r., stan. 1, s. 93–106.
  • Paweł Pawlak, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Śródce w Poznaniu w 1994 r., s. 107–127.
  • Paweł Pawlak, Andrzej Sikorski, Aneks — Tekstylia z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Poznaniu-Śródce, s. 128–138.
  • Elżbieta Wyrwińska, Wczesnośredniowieczna osada odkryta na wielokulturowym stanowisku nr 6 w Grotnikach, gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, s. 139–152.

  II. Znaleziska
  • Jerzy Tomasz Nowiński, Naczynie gliniane z II okresu epoki brazu z Białogóry, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, stan. 10, s. 153–157.
  • Marek Wróbel, Znalezisko żelaznej zapinki o konstrukcji starolateńskiej z miejscowości Ziemnice, gm. Osieczna, woj. leszczyńskie, s. 159–161.
  • Elżbieta Świerkowska-Barańska, Narzędzie dźwiękowe typu tarło ze stanowiska wielokulturowego w Kijewie, gm. Środa Wlkp., woj. poznańskie, s. 163–174.
  • Alicja Gałęzowska, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Lwówku, woj. poznańskie, w świetle nowych ustaleń, s. 175–187.
  • Tomasz Kasprowicz, Grób z późnego okresu wpływów rzymskich z Borowa, gm. Czempiń, woj. poznańskie, stan. 28, s. 189–194.
  • Mirosława Dernoga, Grażyna Soroka, Dziobowate okucie końca pasa z okresu wędrówek ludów z Siedleczka, gm. Wagrowiec, woj. pilskie, stan. 4, s. 195–200.
  • Mariusz Tuszyński, Grodzisko w Grzybowie, stan. 1, gm. Września, woj. poznańskie, s. 201–204.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Znalezisko wczesnośredniowiecznej grzechotki glinianej z Łoniewa, gm. Osieczna, woj. leszczyńskie, s. 205–206.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Dwa interesujace groby z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22, s. 207–218.
  • Jacek Wrzesiński, Znalezisko wczesnośredniowiecznej ostrogi żelaznej z Pobiedzisk, gm. loco, woj. poznańskie, s. 219–222.
  • Marlena Magda-Nawrocka, Średniowieczny miecz ze Zbąszynia, gm. loco, woj. zielonogórskie, s. 223–227.
  • Sławomir Kałagate, Średniowieczny materiał zabytkowy z przypadkowego odkrycia na Stacji Meteorologicznej w Radzyniu, gm. Sława, woj. zielonogórskie, stan. 10 (AZP 63-19/74), s. 229–237.
  • Ewa Masełkowska-Stępnik, Tomasz Stępnik, Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z Grodziska Wlkp., gm. loco, woj. poznańskie — przyczynek do badań nad historycznym kaflarstwem wielkopolskim, s. 239–243.
  • Bogdan Walkiewicz, Fajki gliniane z XVIII w. z badań archeologicznych Bramy Wielkiej w Poznaniu, s. 245–251.

  III. Kronika
  • Jacek Wrzesiński, Warsztaty archeologiczne — Dziekanowice 22, s. 253–256.
  • Andrzej Biernacki, Piotr Pawlak, Dwadzieścia pięć lat badań Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (1970–1994), s. 257–265.
 • WSA, t. 4
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 4
  Poznań 1996. Cena 5 zł
  Sprawozdania z badań na 9 stanowiskach archeologicznych obejmujacych okres od mezolitu po wczesne średniowiecze. W tomie także prezentacja 6 znalezisk pochodzacych ze zbiorów muzealnych lub pozyskanych podczas aktualnie prowadzonych prac terenowych (od kultury pomorskiej po okres nowożytny).

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Przemysław Bobrowski, Stanowisko mezolityczne Wojnowo stan. 3, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie, s. 5–22.
  • Marek Krapiec, Daniel Makowiecki, Adam Michczyński, Bolesław Nowaczyk, Anna Pazdur, Mieczysław F. Pazdur, Ilona i Marek Polcynowie, Tomasz Stępnik, Magdalena Suchorska-Rola, Jarosław Rola, Drugi sezon interdyscyplinarnych badań na stan. 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie (1993 r.), s. 23–58.
  • Witold Świderski, Marek Lemiesz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej we Wronkach, stan. 2, woj. pilskie, s. 59–66.
  • Jerzy Tomasz Nowiński, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie późnołużyckiej w Tarnawie Krośnieńskiej, stan. 11, gm. Bobrowice, woj. zielonogórskie (AZP 62-11/21), s. 67–85.
  • Witold Świderski, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Mrowinie, stan. 3A, gm. Rokietnica, woj. poznańskie, s. 87–96.
  • Elżbieta Miłosz, Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Mrowinie, stan. 3A, gm. Rokietnica, woj. poznańskie (Aneks), s. 97–98.
  • Jarosław Lewczuk, Ratownicze prace wykopaliskowe w Ołoboku, stan. 4, gm. Skape, woj. zielonogórskie, s. 99–107.
  • Andrzej Marek Wyrwa, Cmentarzysko szkieletowe w Koninku, gm. Wagrowiec, woj. pilskie. Sprawozdanie z weryfikacji powierzchniowej, s. 109–119.
  • Marta Krenz, Tomasz Stępnik, Wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady i cmentarzyska szkieletowego przy zbiegu ulic Garbary i Stawnej w Poznaniu, s. 121–143.

  II. Znaleziska
  • Alicja Gałęzowska, Materiały z „Bogdanowa koło Obornik”, woj. poznańskie, w zbiorach Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, s. 145–153.
  • Alicja Gałęzowska, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z Kuźnicy Żelichowskiej, w woj. pilskim, s. 155–184.
  • Elżbieta Miłosz, Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiałów kostnych z cmentarzysk w Kuźnicy Żelichowskiej, gm. Krzyż, woj. Piła, s. 185–186.
  • Andrzej Krzyszowski, Marian Stochaj, Ryszard Pawłowski, Anna Welz, Analiza próbki włosów ludzkich z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Sowinki, stan. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie, s. 187–196.
  • Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Grób z miniaturowym toporkiem z Dziekanowic, stan. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 197–204.
  • Sławomir Kałagate, Nowożytny materiał ceramiczny pochodzacy z przypadkowego odkrycia w Ochli, gm. Zielona Góra, woj. Zielona Góra, s. 205–217.
 • WSA, t. 5
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5
  Poznań 2000
  Tom ukazał się w roku jubileuszu milenijnego i poświęcony jest przede wszystkim okresowi wczesnego średniowiecza i czasom nowożytnym. Zwiera 26 artykułów — z 11 sprawozdań i omówień badań terenowych tylko dwa dotycza okresu starszego (kultura wielbarska). Prezentacja znalezisk obejmuje szersze spektrum chronologicznie — od paleolitu po późne czasy nowożytne.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Piotr Wawrzyniak, Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie. Komunikat z badań, s. 7–14.
  • Jarosław Lewczuk, Dalsze odkrycia na cmentarzysku ciałopalnym kultury wielbarskiej w Jordanowie, stan. 12, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, s. 15–18.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Badania zespołu pałacowo-sakralnego przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 19–36.
  • Andrzej Krzyszowski, Wczesnośredniowieczne osadnictwo otwarte z Kurowa i Grablewa, gm. Grodzisk Wlkp., byłe woj. poznańskie, s. 37–56.
  • Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie, gm. Września, byłe woj. poznańskie, s. 57–72.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Elżbieta Wyrwińska, Ratownicze badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Dabczu, stan. 1, gm. Rydzyna, byłe woj. leszczyńskie, s. 73–84.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych wczesnośredniowiecznej osady w miejscowości Osetno, stan. 18, gm. Góra, byłe woj. leszczyńskie, s. 85–98.
  • Elżbieta Wyrwińska, Ratownicze badania wykopaliskowe we Wschowie prz ul. Łaziennej, s. 99–112.
  • Tomasz Janiak, Z badań nad świecka architektura Starego Rynku w Gnieźnie, z przełomu średniowiecza i nowożytności, stan. 7, gm. loco, byłe woj. poznańskie, s. 113–136.
  • Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu klasztornego w Paradyżu-Gościkowie w 1996 roku, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, s. 137–146.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki analizy antropologicznej materiału szkieletowego z cmentarzyska Paradyż-Gościkowo, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie. Aneks, s. 147–152.

  Część 2 — Znaleziska
  • Przemysław Boborowski, Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia ziemi lubuskiej, pojezierza wielkopolskiego i leszczyńskiego, s. 153–196.
  • Jacek Kurzawa, Tomasz Janiak, Grób późnoneolityczny z Recza, stan. 11, gm. Rogowo, byłe woj. bydgoskie, s. 197–212.
  • Bogdan Walkiewicz, Grób z okresu halsztackiego ze Strykowa, gm. Stęszew, byłe woj. poznańskie, s. 213–224.
  • Alicja Gałęzowska, Złoty pierścień z Mgowa, gm. Płużnica, byłe woj. toruńskie, s. 225–250.
  • Józef Łoś, Ryszard Paczuski, Domniemany wczesnośredniowieczny grób ciałopalny z Bydgoszczy-Łoskonia, s. 251–258.
  • Andrzej Sikorski, Wczesnośredniowieczne grzęzidła z Góry, stan. 18, gm. Pobiedziska, byłe woj. poznańskie, s. 259–270.
  • Andrzej Sikorski, Analiza tkanin znalezionych na grzęzidłach z góry, stan. 18, gm. Pobiedziska, byłe woj. poznańskie. Aneks, s. 271–272.
  • Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Grób z misa brazowa z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stan. 22, gm. Łubowo, byłe woj. poznańskie, s. 273–276.
  • Tomasz Kasprowicz, Miecz średniowieczny z Gruszczyna, stan. 28, gm. Swarzędz, byłe woj. poznańskie, s. 277–280.
  • Barbara Kirschke, Nowożytne naczynia gliniane z Poznania-Minikowa, stan. 3, s. 281–288.
  • Joanna Strzelczyk, Spis oznaczonych makroszczatków roślinnych z Minikowa, stan. 21 (naczynie 1). Aneks, s. 289–290.
  • Bogdan Walkiewicz, Fajki gliniane z badań archeologicznych przy ul. Szyperskiej 21 w Poznaniu, s. 291–296.
  • Anna Wrzesińska, Analiza antropologiczna grobów wziemnych ze stanowiska Poznań-Fara, s. 297–306.
  • Zbigniew Karolczak, Poznańskie skarby monetarne, s. 307–320.
  • Mirosław Andrałojć, Trzy znaleziska monet z Poznania, s. 321–326.
 • WSA, t. 6
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 6
  Poznań 2003
  Tom zawiera 30 artykułów, a w tym 7 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej „Grody wielkopolskie jako źródło poznania wczesnego średniowiecza” jaka odbyła się w Poznaniu 7 listopada 2002 r. oraz 9 sprawozdań z badań terenowych z obszaru aglomeracji poznańskiej i 14 sprawozdań z badań z terenu województw wielkopolskiego i lubuskiego.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Grody wielkopolskie jak źródło poznania wczesnego średniowiecza. Materiały z sesji naukowej w Poznaniu, 7 listopada 2002 r.
  • Zofia Kurnatowska, Grody wielkopolskie jako źródła do poznania wczesnego średniowiecza, s. 10–14.
  • Michał Brzostowicz, Bruszczewo i Spławie — dwa przykłady grodów plemiennych z południowej Wielkopolski, s. 15–31.
  • Marek Krapiec, Teresa Krysztofiak, Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w Gieczu, s. 32–51.
  • Ryszard Pietrzak, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, s. 52–75.
  • Czesław Strzyżewski, Mateusz Łastowiecki, Michał Kara, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Moraczewie pod Ostrowem Lednickim. Komunikat o wynikach badań archeologicznych w latach 1977–1981, s. 76–93.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Badania archeologiczno-architektoniczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2001–2002 r., s. 94–104.
  • Grzegorz Teske, Budownictwo grodowe w Wielkopolsce południowej w państwie pierwszych Piastów. Wstęp do problematyki, s. 105–115.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych i znaleziska z aglomeracji poznańskiej
  • Ewa i Paweł Pawlakowie, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w zwiazku z budowa obiektu biurowego na posesji przy ul. Zagórze 13a w Poznaniu, s. 118–128.
  • Iwona Marciniak, Andrzej Sikorski, Złote nitki z poznańskiego Ostrowa Tumskiego, s. 129–139.
  • Arkadiusz Tabaka, Znaleziska monet na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 140–152.
  • Ewa Pawlak, Marcin Krzepkowski, Pracownia ludwisarska z XIII w. z Poznania-Śródki, s. 153–172.
  • Piotr Pawlak, Badania wykopaliskowe w rejonie średniowiecznej baszty „Katarzynek” i baszty narożnej w Poznaniu w roku 2002, s. 173–188.
  • Piotr Wawrzyniak, Kafle piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu, s. 189–217.
  • Anna Wrzesińska, Pochówki z krypt w Farze poznańskiej, s. 218–243.
  • Maria Michniewicz, Aneks — Wyniki analizy szczatków bhotanicznych z poznańskiej Fary, s. 244–245.
  • Małgorzata Podkańska, Mariola Ratajczyk, Odkrycia w Farze poznańskiej. Problematyka zwiazana z eksploracja i wydobytym zespołem szat i tkanin, s. 246–252.

  Część 3 — Sprawozdania z badań terenowych i znaleziska z województwa wielkopolskiego i lubuskiego
  • Przemysław Bobrowski, Inwentarze krzemienne z nowych badań powierzchniowych w Kotlinie Gorzowskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, s. 254–276.
  • Andrzej Michałowski, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 19 (A2-409) w Daniszewie, gm. Kościelec, pow. Koło, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 277–285.
  • Artur Sobucki, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 35 w Drzierznicy, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, przeprowadzone w roku 2002. Komunikat z badań, s. 286–292.
  • Wojciech Kaczor, Archeologiczne badania ratunkowe na wielokulturowym stanowisku nr 5 (A2-135) w Konarzewie, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 293–299.
  • Michał Brzostowicz, Henryk Machajewski, Wyniki badań archeologicznych na osadzie z młodszego okresu przedrzymskiego w Więckowicach, stan. 20, woj. wielkopolskie, pow. Poznań, s. 300–307.
  • Henryk Machajewski, Wapniarnia, wielokulturowe stanowisko nr 129, gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1999–2000, s. 308–323.
  • Michał Brzostowicz, Wyniki wznowionych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesno­średnio­wiecznym w Spławiu, gm. Kołaczkowo, pow. Września, woj. wielkopolskie, s. 324–337.
  • Daniel Makowiecki, Aneks — Analiza archeozoologiczna szczatków kostnych z grodziska wczesno­średnio­wiecznego w Spławiu, gm. Kołaczkowo, pow. Września, s. 338–341.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na wczesno­średnio­wiecznym grodzisku w Łoniewie stan. 1, gm. Osieczna, woj. wielkopolskie, s. 343–350.
  • Beata Merda, Przyczynek do poznania kultury elitarnej mieszkańców wczesno­średnio­wiecznego grodu w Międzyrzeczu Wielkopolskim, s. 351–362.
  • Andrzej Michałowski, Osada z okresu wczesnego średniowiecza ze stan. 1 w Sosnowcu, gm. Śrem, pow. Śrem, woj. wielkopolskie, s. 363–393.
  • Adam Kędzierski, Nowe znaleziska średniowiecznych monet ze Starego Miasta w Kaliszu, s. 394–402.
  • Marek Wróbel, Nieznane grodzisko średniowieczne i nowożytny dwór na kopcu ze Smyczyny, gm. Lipno, woj. wielkopolskie (AZP 62-23/35; Smyczyna, stan. 20), s. 403–410.
  • Przemysław Bobrowski, Piotr Pawlak, Badania wykopaliskowe przy Starym Zamku w Lubniewicach, gm. loco, pow. Sulęcin, woj. lubuskie, s. 411–416.
 • WSA, t. 7
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 7
  Poznań 2005
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Jak budowano klasztory we wczesnym średniowieczu, na przykładzie zakonu cystersów. Materiały z sesji naukowej w Poznaniu, 28 marca 2003
  • Ewa Łużyniecka, Wolność wyboru projektu normy cysterskiej architektury zakonnej a tzw. typowy plan klasztoru, s. 13–24.
  • Roman Kamiński, Kołbacki dom opata i zabudowa jego otoczenia na podstawie badań archeologiczno-architektonicznych, s. 25–33.
  • Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak, Piotr`Wawrzyniak, Uwagi o dziejach budowlanych zespołu pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu, gm. Świebodzin, s. 35–50.
  • Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Janusz Pietrzak, Etapy budowlane klasztorów cysterskich na Górnym Ślasku, s. 51–69.
  • Ewa Rutkowska, Zasiedlenie wzgórza klasztornego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie przed przybyciem cystersów, s. 71–80.
  • Teresa Świerszcz, Problemy budowlane wynikajace z ukształtowania terenu i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, s. 81–93.
  • Barbara Stolpiak, Warsztaty rzemieślnicze średniowiecznego placu budowy na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, s. 95–104.
  • Andrzej M. Wyrwa, Kto i jak budował klasztory w średniowieczu? Od mitu do rzeczywistości w świetle działalności budowlanej cystersów, s. 105–124.

  Część 2 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Piotr Dmochowski, Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych wielofazowego obozowiska z epoki kamienia w Żuławce, stan. 13, woj. wielkopolskie, s. 127–151.
  • Krzysztof Szamałek, Badania ratownicze osad ludności kultury pomorskiej w Małej Górce i Bieganowie pow. Września, s. 153–161.
  • Edward Pudełko, Ratownicze badania wykopaliskowe w Szadku gm. Blizanów i najbliższych okolicach, s. 163–178.
  • Krzysztof Garbacz, Pozostałości cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej, odkryte na wielokulturowym stanowisku w Brzegu Głogowskim, woj. dolnoślaskie, s. 179–197.
  • Krzysztof Garbacz, Obiekty z okresu rzymskiego odkryte na wielokulturowej osadzie w Nowym Dworku, stan. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, s. 199–219.
  • Bartłomiej Rogalski, Andrzej Sikorski, Stempel tekstylny na fragmencie ceramiki toczonej z osady ludności kultury przeworskiej w Osiecznej, pow. Turek, woj. wielkopolskie, stan. 19, s. 221–229.
  • Jarosław Lewczuk, Dwa groby ciałopalne kultury luboszyckiej ze Swarzynic, stan. 3, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie, s. 231–235.
  • Grzegorz Teske, Janusz Tomala, Nowe wyniki badań archeologicznych osady pradziejowej i wczesnośredniowiecznej na Tyńcu w Kaliszu, s. 237–245.
  • Andrzej Krzyszowski, Wczesnośredniowieczna osada w Suchym Lesie pod Poznaniem, stan. 12, s. 247–272.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Jacek Wrzesiński, Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich prowadzonej w latach 2001–2004, s. 275–278.
  • Jolanta i Henryk Machajewski, Z żałobnej karty: Pamięci Eugeniusza Gwidona Wilgockiego, s. 279–281.
  • Alina Łosińska, Z żałobnej karty: Wspomnienia zamiast nekrologów, s. 283–291.
 • WSA, t. 8
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 8
  Poznań 2007. 227 ss. Cena 15 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  Część 1 — Materiały
  • Andrzej Krzyszowski, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Pierzchnie (stan. 18), w powiecie poznańskim, s. 11–22.
  • Marcin P. Majewski, Rafał Niedźwiecki, Szpile brazowe z Roska pow. czarnkowsko-trzcianecki, s. 23–30.
  • Justyna Żychlińska, Ciałopalny grób popielnicowy ludności kultury łużyckiej w Lisówkach, gm. Stęszew, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. 1, s. 31–39.
  • Bartłomiej Rogalski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Kun, pow. Turek, stan. 19, s. 41–50.
  • Bartłomiej Rogalski, Grób ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego z Mściszewa, pow. Poznań, stan. 21, s. 51–56.
  • Bartłomiej Rogalski, Grób ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego z Rzuchowa/Gaju, pow. Koło, stan. 47/2,, s. 57–61.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, s. 63–93.
  • Dionizy Kosiński, Gród kasztelański w Starymgrodzie w świetle wstępnych badań archeologicznych, s. 95–103.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne ze Zbaszynia (ul. Rynek 14), s. 105–112.
  • Jarosław Kozłowski, Marcin Woźniak, Średniowieczne figurki szachowe znalezione w Inowrocławiu, stanowisko 125, s. 113–117.
  • Marek Kępiński, Andrzej Sikorski, Odciski tkaniny „produkcyjnej” na przęśliku z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (stan. 9/10), s. 119–125.
  • Marcin Krzepkowski, Andrzej Sikorski, Szelagi litewskie Jana Kazimierza z Wagrowca, woj. wielkopolskie (ul. Opacka 13). Wyniki analizy numizmatycznej i odcisków tkaniny, s. 127–134.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Janusz Czebreszuk, Johannes Müller, Paulina Suchowska, Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, pow. Kościan woj. wielkopolskie w sezonie 2005, s. 137–148.
  • Daniel Żychliński, ratownicze badania wykopaliskowe na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło, woj. wielkopolskie (nr autostradowy A2 – 411) — komunikat z badań, s. 149–156.
  • Monika Wołoszyńska-Far, Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 6 w Głuponiach (A2 – 30), pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 157–164.
  • Artur Błażejewski, Wojciech Mirocha, Badania pracowni kultury przeworskiej na stan. 5 w Kocinie, gm. Sośnie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, s. 165–173.
  • Zbigniew Woźniak, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 33/34 (A2 – 288) w Stępocinie, gm. Nekla, pow. Września, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 175–183.
  • Tomasz Stępnik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne i pozostałości osady kultury łużyckiej na stanowisku 65 przy ul. Drukarskiej 61 w Koninku gm. Kórnik, s. 185–198.
  • Piotr Wawrzyniak, Materiały z prac archeologicznych wykonanych na terenie posesji przy Placu Kolegiackim nr 2 (dawniej ul. Kozia nr 5) w Poznaniu w 2003 i 2005 roku, s. 199–210.
  • Zbigniew Woźniak, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 36 (A2 – 72) w Wysoczce, gm. Buk, pow. Poznań, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 211–217.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w latach 2005–06, s. 221–222.
  • Andrzej Michałowski, Na podkarpackich ścieżkach — relacja z XVII Walnego Zjazdu Delegatów SNAP w Sanoku, s. 223–227.
 • WSA, t. 9
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 9
  Poznań 2008
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Materiały i sprawozdania
  • Katarzyna Pyżewicz, Piotr Rozbiegalski, Tomasz Skorupka, Piotr Dmochowski, Dwa odosobnione znaleziska tylczaków schyłkowopaleolitycznych z Wielkopolski i Kujaw, s. 13–24.
  • Jacek Wierzbicki, Nowy typ cmentarzyska wielkopolskich społeczności kultury pucharów lejkowatych (Konarzewo, gm. Dopiewo, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. 5), s. 25–55.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Wyszakowie, gm. Zaniemyśl, stan. 13, s. 57–90.
  • Anna Lipkowska, Znaleziska zapinek typu A 67 z terenu Wielkopolski, s. 91–102.
  • Daniel Żychliński, Ofiara czy przypadek? Żelazny grot włóczni z osady ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów w Gieczu, pow. Środa Wielkopolska, stan. 21–22, s. 103–109.
  • Andrzej Michałowski, Jacek Ratajczak, Ceramika z wczesnośredniowiecznej osady w Brzozogaju, gm. Kłecko, woj. wielkopolskie, stan. 21, s. 111–123.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne z osad w Januszewie (stan. 1) i Brzezinach (stan. 2), w powiecie średzkim, woj. wielkopolskie, s. 125–144.
  • Leszek Wetesko, Historyczne konteksty przemian architektury gnieźnieńskiej archikatedry do końca XII wieku, s. 145–162.
  • Olga Antowska-Goraczniak, Artur Dębski, Badania we wnętrzu kościoła p.w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 163–181.
  • Paweł Sankiewicz, Badania wykopaliskowe w ogrodzie posesji przy ul. ks. I. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2006 roku, s. 183–193.
  • Tomasz Stępnik, Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Kramarskiej w Poznaniu w 2004 r., s. 195–211.
  • Tomasz Stępnik, Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Za Bramka w Poznaniu, s. 213–228.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Średniowieczna jama dziegciarska ze Stodolska, gm. Rakoniewice, stanowisko 3, s. 229–235.
  • Katarzyna Renn, Arkadiusz Tabaka, Materiały średniowieczne i nowożytne pochodzace z prac porzadkowych na terenie poreformackiego zespołu klasztornego w Szamotułach, woj. wielkopolskie, s. 237–252.
  • Anna Wrzesińska, Pochówki trumienne z krypt kościoła św. Anny w Krajence — wyniki ekspertyzy antropologicznej, s. 253–270.
  • Artur Dębski, Mateusz Sikora, Depozyt monet miedzianych odkryty w Borku Wlkp., s. 271–279.
  • Andrzej Sikorski, Tekstylny „rulon” — skarb z Borku Wlkp., s. 281–284.
  • Andrzej Kowalczyk, Nowożytne wyroby kamionkowe z przypadkowego odkrycia z Brzoskowa, gm. Żerków, pow. Jarocin, s. 285–295.

  Część 2 — Festyny archeologiczne w Wielkopolsce
  • Andrzej M. Wyrwa, Od artefaktu do jego percepcji w świadomości społecznej, czyli kilka uwag o popularyzacji wiedzy archeologicznej, s. 299–308.
  • Ewa Brzakała, Festyn w Jabłkowie, s. 309–313.
  • Wojciech Piotrowski, Biskupin — nagroda Europa Nostra i festyny, s. 315–323.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Andrzej Michałowski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2007, s. 327–330.
 • WSA, t. 10
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 10
  Warszawa-Poznań 2009
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Jacek Wierzbicki, Dzierznica stanowisko 35, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska — trzecie stanowisko kultury pucharów lejkowatych z fazy wczesnowióreckiej w Wielkopolsce, s. 11–37.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Sprawozdanie z interwencji na niszczonym cmentarzysku ciałopalnym w Obornikach Wielkopolskich, s. 39–46.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Grób skrzynkowy z Komornik, pow. Poznań, s. 47–63.
  • Tomasz Stępnik, Artur Dębski, Anna Bujak, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 51 w Plewiskach, gm. Komorniki. Osada kultury pomorskiej i osada z fazy B wczesnego średniowiecza, s. 65–86.
  • Bartłomiej Rogalski, Groby z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich na stanowisku 20 w Jordanowie, pow. Świebodzin, s. 87–101.
  • Andrzej Michałowski, Materiały do studiów nad problematyka osad kultury wielbarskiej z fazy lubowidzkiej, s. 103–134.
  • Daniel Żychliński, Osada ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Daniszewie, pow. Koło, s. 135–156.
  • Tomasz Stępnik, Wczesnośredniowieczne cmentarztysko ze stanowiska 33 w Podrzewiu, gm. Duszniki, s. 157–168.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Relikty średniowiecznej zabudowy Jarocina odkryte podczas nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w 2006 r., s. 169–193.
  • Andrzej Kowalczyk, Sprawozdanie z badań archeologicznych na gródku stożkowatym w Radzimiu stanowisko 1/7 (Starczanowo), gm. Murowana Goślina, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (ob. AZP 48-27), s. 195–206.
  • Tomasz Stępnik, Artur Dębski, Sprawozdanie z badań archeologicznych późnośredniowiecznej osady rycerskiej w Żernikach-Jaryszkach, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, s. 207–217.
  • Andrzej M. Wyrwa, Ołowiana kostka do gry w kości z Łekna, s. 219–239.
  • Andrzej Kowalczyk, Bolesławiecki dzbanek do kawy z Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, s. 241–245.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Poznania, stanowisko Garbary-Małe Garbary, s. 247–261.

  Część 2 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Tadeusz Łaszkiewicz, Gnieźnieńsko-poznańskie warsztaty kaflarskie w latach 1994, 1995 i 1996, s. 265–271.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2008, s. 273–275.
 • WSA, t. 11
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 11
  Poznań 2010. Cena 15 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Słowo wstępne, s. 7–9.

  Część 1 — Materiały
  • Jacek Wierzbicki, Osada wczesnych społeczności kultury amfor kulistych ze stanowiska 5 w Konarzewie, gm. Dopiewo, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, s. 13–37.
  • Tomasz Stępnik, Badania archeologiczne na stan. 19 w Szamotułach, woj. wielkopolskie. Budynek plecionkowo-słupowy oraz fragment osady sezonowej z epoki brazu, s. 39–52.
  • Justyna Żychlińska, Dwie studnie „łużyckie” ze wschodniej Wielkopolski, s. 53–60.
  • Ewa Pawlak, Wyniki badań ratowniczych prowadzonych na stanowisku 1 w Osieku, gm. Jarocin w 2007 r., s. 61–81.
  • Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz, Osada z okresu przedrzymskiego w Czarnym Piatkowie, pow. Środa Wlkp., s. 83–89.
  • Daniel Żychliński, Ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów z Krerowa, pow. Poznań, stan. 20, s. 91–97.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Nowoodkryta osada z najstarszych faz wczesnego średniowiecza w Osieku koło Jarocina, s. 99–109.
  • Andrzej Krzyszowski, Andrzej Sikorski, Fragmenty tkanin ze Sługocinka (stan. 13), s. 111–124.
  • Artur Dębski, Mateusz Sikora, Ceramika naczyniowa z koryta rzeki Pogony, gm. Borek Wlkp., s. 125–133.
  • Barbara Stolpiak, Magdalena Poklewska-Koziełł, Owińska, gm. Czerwonak — w poszukiwaniu średniowiecznych poczatków klasztoru Cysterek, s. 135–150.
  • Iwona Hildebrandt-Radke, Warunki geomorfologiczne i wykształcenie osadów powierzchniowych na stanowisku archeologicznym w klasztorze pocysterskim w Owińskach, s. 151–156.
  • Andrzej Sikorski, Tkanina płócienna z topora w Łubowie, gm. loco, woj. wielkopolskie, s. 157–164.
  • Andrzej Kowalczyk, Kamionkowa snella z Poznania, s. 165–170.
  • Anna Wrzesińska, Opracowanie antropologiczne szczatków ludzkich z wirydarza i krużganka drogi krzyżowej z terenu klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim, woj. wielkopolskie, s. 171–194.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Wojciech Kaczor, Badania wykopaliskowe na stan. 35 w Konarzewie, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 197–207.
  • Piotr Wawrzyniak, Odkrycie grobu ciałopalnego ludności kultury pomorskiej w miejscowości Mosina, gm. loco, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 209–213.
  • Anna Wrzesińska, Antropologiczne opracowanie ludzkich szczatków z grobu ciałopalnego ludności kultury pomorskiej w Mosinie, gm. loco, woj. wielkopolskie, s. 215–216.
  • Artur Różański, Badania archeologiczne w kościele p.w. NMP w Kotłowie, gm. Mikstat. Komunikat z badań, s. 217–232.
  • Olga Antowska-Goraczniak, Badania wału grodu z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Komunikat z badań, s. 233–244.
  • Bogdan Walkiewicz, Badania archeologiczne na terenie obozu hitlerowskiego w Żabikowie, s. 245–252.
  • Bogdan Walkiewicz, Poszukiwania grobów pomordowanych pacjentów „Dziekanki”, s. 253–259.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Z żałobnej karty: Pani Małgosia (Jacek Wrzesiński, Andrzej Michałowski), s. 263–264.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2009, s. 265–268.
  • Jacek Wrzesiński, Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Profesor Zofii Kurnatowskiej, s. 269–270.
  • Andrzej Michałowski, Wskazówki dla autorów Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, s. 271–272.
 • WSA, t. 12
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 12
  Poznań 2011. Cena 30 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Słowo wstępne, s. 7–8.

  Część 1 — Materiały
  • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych na stan. 22 w Borzejewie, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 11–22.
  • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 35 w Dzierznicy, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 23–41.
  • Justyna Żychlińska, Osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brazu w Wyszynie, pow. Turek, woj. wielkopolskie. Przyczynek do studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej, s. 43–69.
  • Łukasz Kaczmarek, Grób ciałopalny z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Popielewo, gm. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, s. 71–79.
  • Justyna Żychlińska, Aleksandra Ziarek, Osada kultury pomorskiej w miejscowości Żerniki gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 81–95.
  • Daniel Żychliński, Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło, s. 97–123.
  • Paweł Pawlak, Sebastian Pruchnik, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w Katach Ślaskich, gm. Sośnie, stan. 2, w latach 2008–2009, s. 125–145.
  • Paweł Pawlak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2010 roku na stanowisku 56 w Zbrudzewie, gm. Śrem, s. 147–178.
  • Tomasz Stępnik, Wczesnośredniowieczna osada z Wielkiej Wsi, stan. 9, gm. Buk, pow. poznański, s. 179–200.
  • Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz, Z dziejów Środy Wielkopolskiej. Zmiany w zagospodarowaniu Starego Rynku, s. 201–229.
  • Maksymilian Frackowiak, Monety odkryte w trakcie badań archeologicznych na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej, s. 231–252.
  • Anna Wrzesińska, Cmentarzysko szkieletowe z Pyzdr, stanowisko 11/39, pow. Września, s. 253–267.
  • Agnieszka Krawczewska, Kompetencje i zadania Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, s. 269–273.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Katarzyna Pyżewicz, Igor Kołoszuk, Łukasz Banaszek, Weryfikacyjne badania archeologiczne na stanowisku Chojno 56, gm. Wronki, woj. wielkopolskie, s. 275–293.
  • Ewa Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku koło Jarocina. Wstępne wyniki badań, s. 295–315.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne z Golęczewa (stan. 26), w gminie Suchy Las, s. 317–329.
  • Artur Różański, Małgorzata Lasota, Archeologiczno-architektoniczne badania w rzymsko-katolickim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów, s. 331–341.
  • Tomasz Olszacki, Artur Różański, Zamek w Gołańczy na Pałukach w świetle nowych badań (sezony 2009 i 2010), s. 343–371.
  • Piotr Kittel, Wstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku, s. 373–377.
  • Aleksandra Ziarek, Daniel Żychliński, Badania wykopaliskowe prowadzone w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 307 od granicy miasta Poznania do węzła Zakrzewo, s. 379–386.
  • Krzysztof Nowaczyk, Daniel Żychliński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w związku z budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 387–397.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Z żałobnej karty: Pani Ala (Andrzej Sikorski), s. 399–404.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2010, s. 405–407.
  • Artur Różański, Lednicki Orzeł Piastowski 2011 dla Profesora Jerzego Strzelczyka, s. 409–410.
 • WSA, t. 13
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 13
  Poznań 2012. Format A4, 288 ss. Cena 60 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin profesor Zofii Kurnatowskiej, s. 7–9.

  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 6 (AZP 56-31/105) w miejscowości Kijewo, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie w 2011 roku, s. 13–31.
  • Marcin Krzepkowski, Adriana Romańska, Iwana Sobkowiak-Tabaka, Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Sobocie, stan. 20, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 33–44.
  • Jarosław Rola, Daniel Makowiecki, Depozyty akwatyczne wydobyte z dna jeziora Płotki koło Piły, s. 45–51.
  • Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik, Sprawozdanie z badań archeologicznych cmentarza ciałopalnego kultury łużyckiej w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 53–59.
  • Justyna Żychlińska, Ewa Witczak, Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku nr 2 w Ulimiu, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie, s. 61–74.
  • Magdalena Stasiak, Popielnice ze zniszczonego grobu kultury pomorskiej z Dzierzążenka-Lisiej Góry, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, s. 75–77.
  • Anna Wrzesińska, Opracowanie antropologiczne ciałopalnych szczątków ludzkich z miejscowości Dzierzążenko-Lisia Góra, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, s. 79–80.
  • Łukasz Kaczmarek, Zapinki brązowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 81–88.
  • Artur Sobucki, Osada kultury wielbarskiej w Mierzynie, stan. 37, gm. Międzychód, pow. loco, woj. wielkopolskie. Wstępne wyniki badań, s. 89–97.
  • Paulina Wesołowska, Osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Gółkowie, stan. 12, gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie, s. 99–117.
  • Paweł Pawlak, Pozostałości pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa odkryte w Kromolicach, stan. 19, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 119–138.
  • Paweł Pawlak, Wyniki badań na stanowisku nr 9 w Graboszewie, gm. Strzałkowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie w 2010 roku, s. 139–151.
  • Andrzej Kowalczyk, Dariusz Paprocki, Relikty nowożytnego kompleksu młyńskiego w Raduszynie, gm. Murowana Goslina, pow. poznański, s. 153–160.
  • Magdalena Poklewska-Koziełł, Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 161–168.
  • Zbigniew Woźniak, Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 (A1-16) w Brudnowie, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat z badań, s. 169–179.
  • Andrzej Sikorski, Zbigniew Woźniak, Daniel Żychliński, Ślady produkcyjne na kaflu licowym z Brudnowa, stan. 1, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie, s. 181–185.
  • Tomasz Stępnik, Studnie ze Stęszewa, pow. poznański. Przyczynek do badań nad okresem nowożytnym w Wielkopolsce, s. 187–200.
  • Andrzej Michałowski, Artur Różański, Jacek Wierzbicki, Wstępne wyniki badań osad z okresów neolitu, przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza w Grabkowie, stan. 7, gm. Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, s. 201–211.
  • Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscowościach Dąbrowa, gm. Dopiewo oraz Szczytniki i Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie w 2011 roku, s. 213–228.
  • Piotr Pachulski, Robert Prawniczak, Daniel Żychliński, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Mogilna, pow. loco, woj. kujawsko-pomorskie, s. 229–234.

  Część 2 — Zamek królewski w Poznaniu
  • Tomasz Olszacki, Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu: perspektywy badań i możliwości interpretacji, s. 237–259.
  • Tomasz Ratajczak, Zamek Przemysła czy Gargamela? Uwagi na temat kontrowersyjnej budowy atrapy zabytku w Poznaniu, s. 261–273.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu w 2011 roku, s. 277–279.

  Część 4 — Varia
  • Marcin Bigos, Organizacja i kierownictwo w praktyce archeologicznej. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych, s. 283–287.
 • WSA, t. 14
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 14
  Poznań 2013. Format A4, 305 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 9.

  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Jarosław Rola, Dwie wczesnobrązowe siekierki przypadkowo odkryte w dolinie Noteci, s. 13–16.
  • Jakub Stępnik, Cmentarzysko ciałopalne społeczności łużyckich pól popielnicowych w Palędziu, stan. 13, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 17–37.
  • Magdalena Stasiak, Kolejne cmentarzyska kultury pomorskiej na terenie Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. Materiały z badań interwencyjnych, s. 39–51.
  • Daniel Żychliński, Ślady osadnictwa ludności kultury jastorfskiej z początków młodszego okresu przedrzymskiego w Osieczy, stan. 21, pow. koniński, s. 53–63.
  • Daniel Żychliński, Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Starym Białczu, stan. 14, pow. kościański, woj. wielkopolskie, s. 65–72.
  • Tomasz Stępnik, Jakub Stępnik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Lubochni, stan. 28, gm. Gniezno, s. 73–79.
  • Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna pochówków szkieletowych z Lubochni, stan. 28, gm. Gniezno, s. 81–84.
  • Jarosław Rola, Jednopienna łódź typu Grzybowo z Kiełpina, gm. Lipka, pow. złotowski, s. 85–88.
  • Maurycy Kustra, Badania archeologiczne w Pobiedziskach, s. 89–113.
  • Marcin Krzepkowski, Późnośredniowieczna pracownia ludwisarska z Wągrowca, s. 115–131.
  • Justyna Żychlińska, Osada nowożytna w Wysoczce, stan. 15, gm. Buk, woj. wielkopolskie, s. 133–142.
  • Olga Antowska-Gorączniak, „Skrytka” w murze — materiały, funkcja, rekonstrukcja, s. 143–155.
  • Olga Antowska-Gorączniak, Mateusz Sikora, Baszta z północnej linii murów obronnych Ostrowa Tumskiego — badania archeologiczno-architektoniczne obiektu, s. 157–170.
  • Maksymilian Frąckowiak, Znaleziska monetarnych darów grobowych z cmentarzyska nowożytnego przy dawnym kościele klasztornym oo. Bernardynów w Grodzisku Wielkopolskim, s. 171–176.
  • Marcin Krzepkowski, Prace ekshumacyjno-archeologiczne przeprowadzone w 2011 roku w Wągrowcu na terenie cmentarza ewangelickiego, s. 177–197.

  Część 2 — Czas wielkich przemian: archeologia wielkopolska na przestrzeni 20 lat działalności Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych
  • Zbigniew Kobyliński, Czas wielkich przemian: dwadzieścia lat na Świecie, dwadzieścia lat w archeologii, s. 205–210.
  • Aleksander Starzyński, Polityka konserwatorska w Wielkopolsce, s. 211–213.
  • Mirosława Dernoga, Wielkopolskie służby konserwatorskie na przestrzeni ostatnich 20 lat, s. 216–221.
  • Ewa Bugaj, Wielkopolskie instytucje archeologiczne na przestrzeni ostatnich 20 lat, s. 223–233.
  • Jacek Wierzbicki, Działalność Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, s. 235–241.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Stan badań nad miastami wielkopolskimi w latach 1992–2012, s. 243–261.
  • Jolanta Walkiewicz, Piśmiennictwo archeologiczne w Wielkopolsce, s. 263–272.
  • Milena Teska, Andrzej Michałowski, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na przestrzeni 20 lat swego istnienia, s. 273–294.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Ewa Bugaj, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2012 roku, s. 297–299.
  • Andrzej Kowalczyk, Andrzej Michałowski, Andrzej Sikorski, Z żałobnej karty. Prof. dr hab. Jerzy Fogel (1942–2013), s. 301–305.
 • WSA, t. 15
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 15
  Poznań 2014. Format A4, 304 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 7–8.

  Część 1 — Materiały
  • Krzysztof Cyrek, Beata Bielińska-Majewska, Ostatni łowcy reniferów nad dolna Wisłą, s. 11–23.
  • Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski, Schyłkowopaleolityczne i wczesnomezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Kijewo 6, woj. wielkopolskie. Próba szczegółowej interpretacji chronologiczno-kulturowej materiałów krzemiennych na przykładzie stanowiska wielokulturowego, s. 25–53.
  • Dobrochna Jankowska, Marcin Bigos, Piotr Rozbiegalski, Materiały kultury ceramiki wstęgowej kłutej na stanowisku Święty Wojciech 7, gm. Międzyrzecz, s. 55–69.
  • Wojciech Kaczor, Marek Żółkiewski, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 8 w Grabkowie, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie. Zarys problematyki, s. 71–94.
  • Jarosław Rola, Zapinka typu A.96 z Rzadkowa, gm. Kaczory, pow. pilski, s. 95–97.
  • Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski, Toporki miniaturowe z badań na Starym Mieście w Kaliszu, s. 99–106.
  • Arkadiusz Michalak, Piotr N. Kotowicz, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z okolic Bukowca w powiecie międzyrzeckim, czyli o pewnym odkryciu w archiwum w Wünsdorfie, s. 107–124.
  • Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf, Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy Warlubie-Płochocinek w świetle badań archeologicznych, s. 125–148.
  • Artur Dębski, Marcin Krzepkowski, Monety z badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przy ulicy ks. I. Posadzego 5 (lata 2001–2004), s. 149–159.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Wstepne sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 11 (AZP 53-26/190) w Palędziu, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 163–180.
  • Karolina Kot, Magdalena Piotrowska, Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11, gm. Brudzew — stan badań i aktualne znaczenie poznawcze, s. 181–190.
  • Andrzej Kowalczyk, Alicja Moszycka, Wyniki badań archeologicznych na osadzie ze schyłku późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów w Promnicach, stan. 17, pow. poznański, s. 191–199.
  • Daniel Żychliński, Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Osieczy, pow. koniński, s. 201–219.
  • Marcin Krzepkowski, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Wągrowcu, woj. wielkopolskie (Kaliska, stan. 7, AZP 43-30/166), s. 221–234.
  • Ewa Pawlak, Relikty wczesnośredniowiecznej pracowni metalurgicznej odkrytej na stanowisku 43/44 w Gościejewie, pow. obornicki, s. 235–254.
  • Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik, Cmentarz epidemiczny z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański, s. 255–262.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekspertyzy antropologicznej pochówków z cmentarza epidemicznego z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański, s. 263–268.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekshumacji cmentarzyska szkieletowego z Wrześni, przy ul. Chopina/Moniuszki, s. 269–284.
  • Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z wykopu budowlanego przy u. Szkolnej 25 we Wrześni, s. 285–289.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Jacek Wierzbicki, Jubileusz Profesor Dobrochny (Dosi) Jankowskiej), s. 293–297.
  • Milena Teska, Profesor Hanna Kóčka-Krenz laureatką 14. edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, s. 299–300.
  • Andrzej Michałowski, Relacja z XXV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Łodzi, s. 301–302.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu w 2013 roku, s. 303–304.
 • WSA, t. 16
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 16
  Poznań 2015. Format A4, 264 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 9–9.

  Część 1 — Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii
  • Augustín Núñez Martínez, Prolog, s. 13–14.
  • Michał Krueger, Wprowadzenie, s. 15–16.
  • Anna Jankowiak, Półwysep Iberyjski w czasach rzymskich. Podbój i propaganda imperialna, s. 17–24.
  • Aleksandra Mietła, Półwysep Iberyjski w greckich i rzymskich źródłach antycznych, s. 25–29.
  • Michał Krueger, Dirk Brandherm, Przemysław Niedzielski, Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego „Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna”, s. 31–35.
  • Marta Bartkowiak, Michał Krueger, Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania), s. 37–45.
  • María Ruiz del Árbol Moro, La protección y gestión del patrimonio arqueológico en España: breve estado de la cuestión, s. 47–55.
  • Dominik Stachowiak, Archeoturystyka w Portugalii — trzy przykłady z prowincji Alentejo i Algarve, s. 57–61.
  • Anna Włodarczyk, Studia w zakresie archeologii na uniwersytetach hiszpańskich i portugalskich, s. 63–67.
  • Mikołaj Budner, Prace licencjackie i magisterskie na temat archeologii Półwyspu Iberyjskiego powstałe na polskich uczelniach, s. 69–72.
  • Patryk Nadolny, Hiszpańskie czasopisma archeologiczne, s. 73–80.
  • Rafał Koliński, Posłowie, s. 81–81.

  Część 2 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Andrzej Michałowski, Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki, Paweł Pogodziński, Daniel Żychliński, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na osadzie kultury wielbarskiej w Wagowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie, stan. 1 i 13, s. 85–113.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Nowo odkryta osada wczesnośredniowieczna oraz relikty osadnictwa pradziejowego w Łęknie, pow. średzki, s. 115–134.
  • Małgorzata Radtke, Relikty zabudowy klasztornej benedyktynów w Mogilnie, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie. Badania archeologiczne w latach 1999–2001, s. 135–146.
  • Małgorzata Radtke, Archeologiczne badania ratownicze w pobenedyktyńskim kościele św. Jana Apostoła w Mogilnie (lata 2014–2015), stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie, s. 147–160.
  • Olga Antowska-Gorączniak, Magdalena Poklewska-Koziełł, Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010–2011, s. 161–199.
  • Monika Włodarczak, Wstępne rezultaty badań archeologicznych w wirydarzu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia przy ulicy Szewskiej 17/18 w Poznaniu, s. 201–208.
  • Marcin Danielewski, Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII–XIV wieku, s. 209–217.
  • Paweł Pawlak, Wczesnośredniowieczne i wczesnomiejskie materiały z badań przeprowadzonych przy ul. Szewskiej 3 oraz ul. Dominikańskiej w Poznaniu w 2011 roku, s. 219–245.
  • Marcin Krzepkowski, Medalik św. Benedykta z Pyzdr, s. 247–252.
  • Jarosław Rola, Magdalena Stasiak, Maria Kwiatkowska, Badania sondażowe na terenie obozu jenieckiego z I wojny światowej w Pile, s. 253–258.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Andrzej Michałowski, Milena Teska, Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Makiewicza, s. 261–262.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2014 roku, s. 263–264.
 • WSA, t. 17
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 17
  Poznań 2016. Format A4, 148 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 7.

  Część 1 — Materiały
  • Barbara Wielgus, Grobowce megalityczne ludności kultury pucharów lejkowatych z Ościsłowa, stan. 5, pow. koniński, woj. wielkopolskie, s. 11–26.
  • Grzegorz Gmyrek, Marcelina Gmyrek, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku nr 25 w Ostrowie Wielkopolskim (AZP 68-36/131), woj. wielkopolskie, s. 27–37.
  • Grzegorz Gmyrek, Marcelina Gmyrek, Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie ludności kultury łużyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, stan. 26 (AZP 68-36/131), woj. wielkopolskie, s. 39–48.
  • Jakub Stępnik, Dwa groby ciałopalne ludności kultury jastorfskiej w Komornikach, stan. 37, pow. poznański, s. 49–57.
  • Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich, Mikołaj Kostyrko, Nieznana średniowieczna siedziba rycerska Pałuków w Kołybkach, pow. wągrowiecki, stan. 22, w świetle danych teledetekcyjnych oraz źródeł historycznych, s. 59–67.
  • Marek Polcyn, Elżbieta Gajda, Marta Gwizdała, Nietypowe groby z sierpami na cmentarzysku nowożytnym w Drawsku, stan. 1, pow. czarnkowsko-trzcianecki, s. 69–81.
  • Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik, Anna Wrzesińska, Nowożytny cmentarz przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, s. 83–96.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Romualda Bartkowiak, Bransolety nerkowate z Nowej Wsi, gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, s. 99–102.
  • Romualda Bartkowiak, Fragment pierścienia napierśnika brązowego kultury pomorskiej z Nowej Wsi Ujskiej, gm. ujście, pow. pilski, s. 103–105.
  • Agata Karwecka, Osada ludności kultury przeworskiej w Kalwach, stan. 3, gm. Buk, pow. poznański, s. 107–113.
  • Jarosław Rola, Znalezisko bagienne naczynia glinianego z okresu rzymskiego w miejscowości Wolsko, gm. Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, s. 115–118.
  • Andrzej Michałowski, Milena Teska, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w Mirosławiu, stan. 37, gm. Ujście, pow. pilski, s. 119–126.
  • Agata Karwecka, Wczesnośredniowieczny obiekt osadniczy z miejscowości Garby, stan. 17, gm. Krzykosy, pow. średzki, s. 127–131.
  • Romualda Bartkowiak, Marcin Krzepkowski, Znalezisko późnośredniowiecznej ostrogi ze Szczerbina, gm. Łobżenica, woj. wielkopolskie, s. 133–135.
  • Agata Karwecka, Nowe materiały wczesnośredniowieczne i nowożytne z m. Golęczewo, stan. 15 (AZP 49-26/115), gm. Suchy Las, pow. poznański, s. 137–141.

  Część 3 — Z życia Oddziału Wielkopolskiego SNAP
  • Jacek Wierzbicki, Prof. dr hab. Mykolas Michelbertas Laureatem Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, s. 145–146.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w latach 2014–2016, s. 147–148.
Zamówienia na wszystkie wydawnictwa (za wyjątkiem tomów 12–17 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych) proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym lub przelewem na konto.
Tomy 12–17 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych można zakupić jedynie w sklepie internetowym Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej pod adresem www.wydawnictwofa.pl.

 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN