SNAP

Wydawnictwa Oddziału Wielkopolskiego SNAP:
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Czasopismo „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” (ISSN 1734-4549) powstało w 1991 roku. Jest organem Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Aktualnie ukazuje się w cyklu rocznym. Artykuły publikowane w Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych są recenzowane.

„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” prezentują opracowania naukowe materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych, jak i sprawozdania z prac archeologicznych prowadzone na terenie Wielkopolski. Zawierają także informacje przybliżające najważniejsze wydarzenia z działalności Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Od tomu 13 streszczenia opublikowanych prac będą dostępne online w międzynarodowej bazie danych „The Central European Journal of Social Sciences and Humani­ties” (http://cejsh.icm.edu.pl).

Rada Naukowa / Scientific Council:
 • Michał Brzostowicz (Poznań)
 • Dobrochna Jankowska (Poznań)
 • Eliška Kazdová (Brno)
 • Michael Meyer (Berlin)
 • Danuta Minta-Tworzowska (Poznań)
 • María Ruiz del Árbol Moro (Madryt)
Redakcja:
 • dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski - Redaktor Naczelny
 • dr Milena Teska - Sekretarz Redakcji
 • WSA, t. 1
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 1
  Poznań 1992
  Sprawozdania z badań na 14 stanowiskach archeologicznych obejmujących okres od neolitu po czasy wczesnonowożytne.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Andrzej Krzyszowski, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 17 w miejscowości Stęgosz, gm. Żerków, woj. kaliskie, s. 5–18.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Krzysztof Szamałek, Badania archeologiczne okolic Goryszewic nad Jeziorem Bytyńskim, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, s. 19–30.
  • Elżbieta Świerkowska-Barańska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w Młodzikowie, gm. Krzykosy, woj. poznańskie, stan. 21, s. 31–44.
  • Marek Wróbel, Badania osady ludności kultury przeworskiej w Płoskach, stan. 3, gm. Wasosz, woj. leszczyńskie, w latach 1988–1990, s. 45–57.
  • Wojciech Siciński, Sprawozdanie z badań na osadzie kultury przeworskiej w Zadowicach na stan. 1a, woj. kaliskie, w latach 1988–1991, s. 59–66.
  • Jarosław Lewczuk, Wczesnośredniowieczna osada z fazy A na stan. 1 w Kalsku, gm. Sulechów, woj. zielonogórskie. AZP 58-15/14, s. 67–69.
  • Jarosław Lewczuk, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na stanowisku nr 73 w Obrze, gm. Wolsztyn, woj. zielonogórskie, s. 71–81.
  • Andrzej Krzyszowski, Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, s. 83–102.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Dziekanowicach, stan. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 103–112.
  • Piotr Wawrzyniak, Wczesnośredniowieczne pole orne w miejscowości Puszczykowo koło Poznania (gmina loco, woj. poznańskie), s. 113–124.
  • Dionizy Kosiński, Niektóre wyniki badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Piaskach, gm. Zduny, woj. kaliskie, stanowisko 1, s. 125–134.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Andrzej Sikorski, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1 — wstępne wyniki badań z lat 1985–1991, s. 135–148.
  • Grzegorz Teske, Janusz Tomala, Archeologiczne badania domniemanego grodziska kasztelańskiego w Żółkowie, gm. Żerków, woj. kaliskie, s. 149–158.
  • Zofia Kurnatowska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Lubiniu, gm. Krzywiń, woj. leszczyńskie, w 1990 i 1991 roku, s. 159–172.
 • WSA, t. 2
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 2
  Poznań 1993
  Mieści 21 artykułów, wśród nich sprawozdania z badań na 14 stanowiskach archeologicznych obejmujacych okres od neolitu po czasy nowożytne. Pozostałe to omówienie i komentarze wyników badań m.in. 14C, DNA, a także analiza fitolitów, zbóż czy prezentacja znalezisk w rodzaju fibul typu „certosa”, czy ceramiki typu Feldberg.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Jarosław Rola, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie „typu mokrego” w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, stan. 1, s. 7–19.
  • Mieczysław Pazdur, Komentarz do wyników datowania radiowęglowego próbek drewna ze stanowiska 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, s. 17–21.
  • Andrzej Krzyszowski, Badania archeologiczne na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w miejscowości Zakrzew, gm. Warta, woj. sieradzkie, stan. 3, s. 23–36.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Zagadnienie domniemanych miejsc ciałopalenia na cmentarzysku halsztackim w Gorszewicach, gm. Kaźmierz, woj. poznańskie, stan. 1, s. 37–42.
  • Ryszard Pietrzak, Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku (nr 2) w Mutowie, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, s. 43–58.
  • Paweł Pawlak, Ryszard Pietrzak, Andrzej Sikorski, Paleniska in obiekt kremacyjny z Mutowa, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, stan. 2 — nowe aspekty metodyki badań, s. 59–76.
  • Tomasz Stępnik, Marta Krenz, Andrzej Rezler, Cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Biedrusku-Glinnie, gm. Suchy Las, woj. poznańskie, stan. 76. Próba zastosowania metod archeologii molekularnej, s. 77–101.
  • Henryk Machajewski, Bogdan Walkiewicz, Wyniki archeologicznej penetracji terenowej przeprowadzonej w okolicy Nowego Miasta nad Warta, woj. poznańskie, s. 103–113.
  • Michał Brzostowicz, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. poznańskie. Wstępne podsumowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych z lat 1991–1992, s. 115–132.
  • Mateusz Łastowiecki, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przyczółka wczesnośredniowiecznego mostu wschodniego (tzw. gnieźnieńskiego) na Ostrowie Lednickim, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 2, s. 133–155.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 — sezon badawczy 1992, s. 157–184.
  • Ilona i Marek Polcynowie, Formy krzemionki biogenicznej (fitolity) w próbie pobranej z naczynia grobowego znalezionego na stanowisku Dziekanowice 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 185–189.
  • Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, Badania i nadzory archeologiczno-architektoniczne kompleksu kamienic przy Starym Rynku nr 97/98 i ul. Kramarskiej nr 22/24 w Poznaniu, s. 191–199.
  • Alina Łosińska, Badania weryfikacyjno-sondażowe na stan. 6 i 6a w miejscowości Wielowieś-Wszeborów, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie, s. 201–213.
  • Piotr Pawlak, Z badań archeologiczno-arichitektonicznych zamku w Kruszwicy w latach 1973–1982, s. 215–232.
  • Jarosław Lewczuk, Nowożytny, polowy obiekt fortyfikacyjny w Szydłowie, gm. Cybinka, woj. zielonogórskie, stan. 2 (AZP 59-07/29), s. 233–237.

  II. Znaleziska
  • Maciej Kaczmarek, Fibula typu „Certosa” z Czacza, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 239–246.
  • Michał Brzostowicz, Znaleziska ceramiki typu Feldberg z Bruszczewa, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, stan. 12, s. 247–253.
  • Marek Polcyn, Żyto z wczesnośredniowiecznego naczynia znalezionego na Ostrowie Lednickim, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 2, s. 255–262.
  • Czesław Strzyżewski, Kafle gotyckie z ruin dworu w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, woj. poznańskie, stan. 21, s. 263–273.

  III. Kronika
  • Tadeusz Makiewicz, Archiwum naukowe dra Stanisława Jasnosza w zbiorach Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, s. 275–278.
 • WSA, t. 3
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 3
  Poznań 1995
  Mieści 27 artykułów, a wśród nich sprawozdania z badań na 11 stanowiskach archeologicznych obejmujących okres od paleolitu schyłkowego po czasy nowożytne. Prócz tego komentarz odnośnie 14 znalezisk od naczynia z epoki brązu po gliniane fajki z XVIII wieku, a także prezentacja i podsumowanie dwóch wydarzeń archeologii Wielkopolski.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Ewa Przechta, Materiał krzemienny z badań powierzchniowych na stanowisku 1c w Strumiennie, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, s. 7–12.
  • Agnieszka Stempin, Osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Kiełczewo 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie — analiza źródeł nieruchomych i materiału ceramicznego, s. 13–29.
  • Andrzej Krzyszowski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w miejscowości Pęczniew, gm. loco, woj. sieradzkie, stan. 3A, s. 31–44.
  • Tadeusz Makiewicz, Badania cmentarzyska kurhanowego kultury przeworskiej w Psarach, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, stan. 40, s. 45–54.
  • Marek Wróbel, Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 11 w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 55–66.
  • Michał Brzostowicz, Rekonstrukcja przebiegu badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1911 r. na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Bruszczewie, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie, s. 67–81.
  • Mateusz Łastowiecki, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku 3 w Moraczewie, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 83–92.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Andrzej Sikorski, Wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie w 1993 i 1994 r., stan. 1, s. 93–106.
  • Paweł Pawlak, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na Śródce w Poznaniu w 1994 r., s. 107–127.
  • Paweł Pawlak, Andrzej Sikorski, Aneks — Tekstylia z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Poznaniu-Śródce, s. 128–138.
  • Elżbieta Wyrwińska, Wczesnośredniowieczna osada odkryta na wielokulturowym stanowisku nr 6 w Grotnikach, gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, s. 139–152.

  II. Znaleziska
  • Jerzy Tomasz Nowiński, Naczynie gliniane z II okresu epoki brazu z Białogóry, gm. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, stan. 10, s. 153–157.
  • Marek Wróbel, Znalezisko żelaznej zapinki o konstrukcji starolateńskiej z miejscowości Ziemnice, gm. Osieczna, woj. leszczyńskie, s. 159–161.
  • Elżbieta Świerkowska-Barańska, Narzędzie dźwiękowe typu tarło ze stanowiska wielokulturowego w Kijewie, gm. Środa Wlkp., woj. poznańskie, s. 163–174.
  • Alicja Gałęzowska, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Lwówku, woj. poznańskie, w świetle nowych ustaleń, s. 175–187.
  • Tomasz Kasprowicz, Grób z późnego okresu wpływów rzymskich z Borowa, gm. Czempiń, woj. poznańskie, stan. 28, s. 189–194.
  • Mirosława Dernoga, Grażyna Soroka, Dziobowate okucie końca pasa z okresu wędrówek ludów z Siedleczka, gm. Wagrowiec, woj. pilskie, stan. 4, s. 195–200.
  • Mariusz Tuszyński, Grodzisko w Grzybowie, stan. 1, gm. Września, woj. poznańskie, s. 201–204.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Znalezisko wczesnośredniowiecznej grzechotki glinianej z Łoniewa, gm. Osieczna, woj. leszczyńskie, s. 205–206.
  • Anna i Jacek Wrzesińscy, Dwa interesujace groby z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22, s. 207–218.
  • Jacek Wrzesiński, Znalezisko wczesnośredniowiecznej ostrogi żelaznej z Pobiedzisk, gm. loco, woj. poznańskie, s. 219–222.
  • Marlena Magda-Nawrocka, Średniowieczny miecz ze Zbąszynia, gm. loco, woj. zielonogórskie, s. 223–227.
  • Sławomir Kałagate, Średniowieczny materiał zabytkowy z przypadkowego odkrycia na Stacji Meteorologicznej w Radzyniu, gm. Sława, woj. zielonogórskie, stan. 10 (AZP 63-19/74), s. 229–237.
  • Ewa Masełkowska-Stępnik, Tomasz Stępnik, Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z Grodziska Wlkp., gm. loco, woj. poznańskie — przyczynek do badań nad historycznym kaflarstwem wielkopolskim, s. 239–243.
  • Bogdan Walkiewicz, Fajki gliniane z XVIII w. z badań archeologicznych Bramy Wielkiej w Poznaniu, s. 245–251.

  III. Kronika
  • Jacek Wrzesiński, Warsztaty archeologiczne — Dziekanowice 22, s. 253–256.
  • Andrzej Biernacki, Piotr Pawlak, Dwadzieścia pięć lat badań Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (1970–1994), s. 257–265.
 • WSA, t. 4
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 4
  Poznań 1996. Cena 5 zł
  Sprawozdania z badań na 9 stanowiskach archeologicznych obejmujacych okres od mezolitu po wczesne średniowiecze. W tomie także prezentacja 6 znalezisk pochodzacych ze zbiorów muzealnych lub pozyskanych podczas aktualnie prowadzonych prac terenowych (od kultury pomorskiej po okres nowożytny).

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  I. Sprawozdania z badań terenowych
  • Przemysław Bobrowski, Stanowisko mezolityczne Wojnowo stan. 3, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie, s. 5–22.
  • Marek Krapiec, Daniel Makowiecki, Adam Michczyński, Bolesław Nowaczyk, Anna Pazdur, Mieczysław F. Pazdur, Ilona i Marek Polcynowie, Tomasz Stępnik, Magdalena Suchorska-Rola, Jarosław Rola, Drugi sezon interdyscyplinarnych badań na stan. 1 w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk, woj. pilskie (1993 r.), s. 23–58.
  • Witold Świderski, Marek Lemiesz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej we Wronkach, stan. 2, woj. pilskie, s. 59–66.
  • Jerzy Tomasz Nowiński, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie późnołużyckiej w Tarnawie Krośnieńskiej, stan. 11, gm. Bobrowice, woj. zielonogórskie (AZP 62-11/21), s. 67–85.
  • Witold Świderski, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Mrowinie, stan. 3A, gm. Rokietnica, woj. poznańskie, s. 87–96.
  • Elżbieta Miłosz, Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Mrowinie, stan. 3A, gm. Rokietnica, woj. poznańskie (Aneks), s. 97–98.
  • Jarosław Lewczuk, Ratownicze prace wykopaliskowe w Ołoboku, stan. 4, gm. Skape, woj. zielonogórskie, s. 99–107.
  • Andrzej Marek Wyrwa, Cmentarzysko szkieletowe w Koninku, gm. Wagrowiec, woj. pilskie. Sprawozdanie z weryfikacji powierzchniowej, s. 109–119.
  • Marta Krenz, Tomasz Stępnik, Wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady i cmentarzyska szkieletowego przy zbiegu ulic Garbary i Stawnej w Poznaniu, s. 121–143.

  II. Znaleziska
  • Alicja Gałęzowska, Materiały z „Bogdanowa koło Obornik”, woj. poznańskie, w zbiorach Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, s. 145–153.
  • Alicja Gałęzowska, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z Kuźnicy Żelichowskiej, w woj. pilskim, s. 155–184.
  • Elżbieta Miłosz, Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiałów kostnych z cmentarzysk w Kuźnicy Żelichowskiej, gm. Krzyż, woj. Piła, s. 185–186.
  • Andrzej Krzyszowski, Marian Stochaj, Ryszard Pawłowski, Anna Welz, Analiza próbki włosów ludzkich z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Sowinki, stan. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie, s. 187–196.
  • Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Grób z miniaturowym toporkiem z Dziekanowic, stan. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, s. 197–204.
  • Sławomir Kałagate, Nowożytny materiał ceramiczny pochodzacy z przypadkowego odkrycia w Ochli, gm. Zielona Góra, woj. Zielona Góra, s. 205–217.
 • WSA, t. 5
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5
  Poznań 2000
  Tom ukazał się w roku jubileuszu milenijnego i poświęcony jest przede wszystkim okresowi wczesnego średniowiecza i czasom nowożytnym. Zwiera 26 artykułów — z 11 sprawozdań i omówień badań terenowych tylko dwa dotycza okresu starszego (kultura wielbarska). Prezentacja znalezisk obejmuje szersze spektrum chronologicznie — od paleolitu po późne czasy nowożytne.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Piotr Wawrzyniak, Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie. Komunikat z badań, s. 7–14.
  • Jarosław Lewczuk, Dalsze odkrycia na cmentarzysku ciałopalnym kultury wielbarskiej w Jordanowie, stan. 12, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, s. 15–18.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Badania zespołu pałacowo-sakralnego przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 19–36.
  • Andrzej Krzyszowski, Wczesnośredniowieczne osadnictwo otwarte z Kurowa i Grablewa, gm. Grodzisk Wlkp., byłe woj. poznańskie, s. 37–56.
  • Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie, gm. Września, byłe woj. poznańskie, s. 57–72.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Elżbieta Wyrwińska, Ratownicze badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Dabczu, stan. 1, gm. Rydzyna, byłe woj. leszczyńskie, s. 73–84.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych wczesnośredniowiecznej osady w miejscowości Osetno, stan. 18, gm. Góra, byłe woj. leszczyńskie, s. 85–98.
  • Elżbieta Wyrwińska, Ratownicze badania wykopaliskowe we Wschowie prz ul. Łaziennej, s. 99–112.
  • Tomasz Janiak, Z badań nad świecka architektura Starego Rynku w Gnieźnie, z przełomu średniowiecza i nowożytności, stan. 7, gm. loco, byłe woj. poznańskie, s. 113–136.
  • Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu klasztornego w Paradyżu-Gościkowie w 1996 roku, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, s. 137–146.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki analizy antropologicznej materiału szkieletowego z cmentarzyska Paradyż-Gościkowo, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie. Aneks, s. 147–152.

  Część 2 — Znaleziska
  • Przemysław Boborowski, Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia ziemi lubuskiej, pojezierza wielkopolskiego i leszczyńskiego, s. 153–196.
  • Jacek Kurzawa, Tomasz Janiak, Grób późnoneolityczny z Recza, stan. 11, gm. Rogowo, byłe woj. bydgoskie, s. 197–212.
  • Bogdan Walkiewicz, Grób z okresu halsztackiego ze Strykowa, gm. Stęszew, byłe woj. poznańskie, s. 213–224.
  • Alicja Gałęzowska, Złoty pierścień z Mgowa, gm. Płużnica, byłe woj. toruńskie, s. 225–250.
  • Józef Łoś, Ryszard Paczuski, Domniemany wczesnośredniowieczny grób ciałopalny z Bydgoszczy-Łoskonia, s. 251–258.
  • Andrzej Sikorski, Wczesnośredniowieczne grzęzidła z Góry, stan. 18, gm. Pobiedziska, byłe woj. poznańskie, s. 259–270.
  • Andrzej Sikorski, Analiza tkanin znalezionych na grzęzidłach z góry, stan. 18, gm. Pobiedziska, byłe woj. poznańskie. Aneks, s. 271–272.
  • Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Grób z misa brazowa z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stan. 22, gm. Łubowo, byłe woj. poznańskie, s. 273–276.
  • Tomasz Kasprowicz, Miecz średniowieczny z Gruszczyna, stan. 28, gm. Swarzędz, byłe woj. poznańskie, s. 277–280.
  • Barbara Kirschke, Nowożytne naczynia gliniane z Poznania-Minikowa, stan. 3, s. 281–288.
  • Joanna Strzelczyk, Spis oznaczonych makroszczatków roślinnych z Minikowa, stan. 21 (naczynie 1). Aneks, s. 289–290.
  • Bogdan Walkiewicz, Fajki gliniane z badań archeologicznych przy ul. Szyperskiej 21 w Poznaniu, s. 291–296.
  • Anna Wrzesińska, Analiza antropologiczna grobów wziemnych ze stanowiska Poznań-Fara, s. 297–306.
  • Zbigniew Karolczak, Poznańskie skarby monetarne, s. 307–320.
  • Mirosław Andrałojć, Trzy znaleziska monet z Poznania, s. 321–326.
 • WSA, t. 6
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 6
  Poznań 2003
  Tom zawiera 30 artykułów, a w tym 7 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej „Grody wielkopolskie jako źródło poznania wczesnego średniowiecza” jaka odbyła się w Poznaniu 7 listopada 2002 r. oraz 9 sprawozdań z badań terenowych z obszaru aglomeracji poznańskiej i 14 sprawozdań z badań z terenu województw wielkopolskiego i lubuskiego.

  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Grody wielkopolskie jak źródło poznania wczesnego średniowiecza. Materiały z sesji naukowej w Poznaniu, 7 listopada 2002 r.
  • Zofia Kurnatowska, Grody wielkopolskie jako źródła do poznania wczesnego średniowiecza, s. 10–14.
  • Michał Brzostowicz, Bruszczewo i Spławie — dwa przykłady grodów plemiennych z południowej Wielkopolski, s. 15–31.
  • Marek Krapiec, Teresa Krysztofiak, Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w Gieczu, s. 32–51.
  • Ryszard Pietrzak, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, s. 52–75.
  • Czesław Strzyżewski, Mateusz Łastowiecki, Michał Kara, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Moraczewie pod Ostrowem Lednickim. Komunikat o wynikach badań archeologicznych w latach 1977–1981, s. 76–93.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Badania archeologiczno-architektoniczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2001–2002 r., s. 94–104.
  • Grzegorz Teske, Budownictwo grodowe w Wielkopolsce południowej w państwie pierwszych Piastów. Wstęp do problematyki, s. 105–115.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych i znaleziska z aglomeracji poznańskiej
  • Ewa i Paweł Pawlakowie, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w zwiazku z budowa obiektu biurowego na posesji przy ul. Zagórze 13a w Poznaniu, s. 118–128.
  • Iwona Marciniak, Andrzej Sikorski, Złote nitki z poznańskiego Ostrowa Tumskiego, s. 129–139.
  • Arkadiusz Tabaka, Znaleziska monet na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 140–152.
  • Ewa Pawlak, Marcin Krzepkowski, Pracownia ludwisarska z XIII w. z Poznania-Śródki, s. 153–172.
  • Piotr Pawlak, Badania wykopaliskowe w rejonie średniowiecznej baszty „Katarzynek” i baszty narożnej w Poznaniu w roku 2002, s. 173–188.
  • Piotr Wawrzyniak, Kafle piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu, s. 189–217.
  • Anna Wrzesińska, Pochówki z krypt w Farze poznańskiej, s. 218–243.
  • Maria Michniewicz, Aneks — Wyniki analizy szczatków bhotanicznych z poznańskiej Fary, s. 244–245.
  • Małgorzata Podkańska, Mariola Ratajczyk, Odkrycia w Farze poznańskiej. Problematyka zwiazana z eksploracja i wydobytym zespołem szat i tkanin, s. 246–252.

  Część 3 — Sprawozdania z badań terenowych i znaleziska z województwa wielkopolskiego i lubuskiego
  • Przemysław Bobrowski, Inwentarze krzemienne z nowych badań powierzchniowych w Kotlinie Gorzowskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, s. 254–276.
  • Andrzej Michałowski, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 19 (A2-409) w Daniszewie, gm. Kościelec, pow. Koło, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 277–285.
  • Artur Sobucki, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 35 w Drzierznicy, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, przeprowadzone w roku 2002. Komunikat z badań, s. 286–292.
  • Wojciech Kaczor, Archeologiczne badania ratunkowe na wielokulturowym stanowisku nr 5 (A2-135) w Konarzewie, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 293–299.
  • Michał Brzostowicz, Henryk Machajewski, Wyniki badań archeologicznych na osadzie z młodszego okresu przedrzymskiego w Więckowicach, stan. 20, woj. wielkopolskie, pow. Poznań, s. 300–307.
  • Henryk Machajewski, Wapniarnia, wielokulturowe stanowisko nr 129, gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1999–2000, s. 308–323.
  • Michał Brzostowicz, Wyniki wznowionych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Spławiu, gm. Kołaczkowo, pow. Września, woj. wielkopolskie, s. 324–337.
  • Daniel Makowiecki, Aneks — Analiza archeozoologiczna szczatków kostnych z grodziska wczesnośredniowiecznego w Spławiu, gm. Kołaczkowo, pow. Września, s. 338–341.
  • Barbara Iwanicka-Pinkosz, Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Łoniewie stan. 1, gm. Osieczna, woj. wielkopolskie, s. 343–350.
  • Beata Merda, Przyczynek do poznania kultury elitarnej mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu w Międzyrzeczu Wielkopolskim, s. 351–362.
  • Andrzej Michałowski, Osada z okresu wczesnego średniowiecza ze stan. 1 w Sosnowcu, gm. Śrem, pow. Śrem, woj. wielkopolskie, s. 363–393.
  • Adam Kędzierski, Nowe znaleziska średniowiecznych monet ze Starego Miasta w Kaliszu, s. 394–402.
  • Marek Wróbel, Nieznane grodzisko średniowieczne i nowożytny dwór na kopcu ze Smyczyny, gm. Lipno, woj. wielkopolskie (AZP 62-23/35; Smyczyna, stan. 20), s. 403–410.
  • Przemysław Bobrowski, Piotr Pawlak, Badania wykopaliskowe przy Starym Zamku w Łubniewicach, gm. loco, pow. Sulęcin, woj. lubuskie, s. 411–416.
 • WSA, t. 7
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 7
  Poznań 2005
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Jak budowano klasztory we wczesnym średniowieczu, na przykładzie zakonu cystersów. Materiały z sesji naukowej w Poznaniu, 28 marca 2003
  • Ewa Łużyniecka, Wolność wyboru projektu normy cysterskiej architektury zakonnej a tzw. typowy plan klasztoru, s. 13–24.
  • Roman Kamiński, Kołbacki dom opata i zabudowa jego otoczenia na podstawie badań archeologiczno-architektonicznych, s. 25–33.
  • Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak, Piotr`Wawrzyniak, Uwagi o dziejach budowlanych zespołu pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu, gm. Świebodzin, s. 35–50.
  • Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Janusz Pietrzak, Etapy budowlane klasztorów cysterskich na Górnym Ślasku, s. 51–69.
  • Ewa Rutkowska, Zasiedlenie wzgórza klasztornego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie przed przybyciem cystersów, s. 71–80.
  • Teresa Świerszcz, Problemy budowlane wynikajace z ukształtowania terenu i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, s. 81–93.
  • Barbara Stolpiak, Warsztaty rzemieślnicze średniowiecznego placu budowy na przykładzie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, s. 95–104.
  • Andrzej M. Wyrwa, Kto i jak budował klasztory w średniowieczu? Od mitu do rzeczywistości w świetle działalności budowlanej cystersów, s. 105–124.

  Część 2 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Piotr Dmochowski, Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych wielofazowego obozowiska z epoki kamienia w Żuławce, stan. 13, woj. wielkopolskie, s. 127–151.
  • Krzysztof Szamałek, Badania ratownicze osad ludności kultury pomorskiej w Małej Górce i Bieganowie pow. Września, s. 153–161.
  • Edward Pudełko, Ratownicze badania wykopaliskowe w Szadku gm. Blizanów i najbliższych okolicach, s. 163–178.
  • Krzysztof Garbacz, Pozostałości cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej, odkryte na wielokulturowym stanowisku w Brzegu Głogowskim, woj. dolnoślaskie, s. 179–197.
  • Krzysztof Garbacz, Obiekty z okresu rzymskiego odkryte na wielokulturowej osadzie w Nowym Dworku, stan. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, s. 199–219.
  • Bartłomiej Rogalski, Andrzej Sikorski, Stempel tekstylny na fragmencie ceramiki toczonej z osady ludności kultury przeworskiej w Osiecznej, pow. Turek, woj. wielkopolskie, stan. 19, s. 221–229.
  • Jarosław Lewczuk, Dwa groby ciałopalne kultury luboszyckiej ze Swarzynic, stan. 3, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie, s. 231–235.
  • Grzegorz Teske, Janusz Tomala, Nowe wyniki badań archeologicznych osady pradziejowej i wczesnośredniowiecznej na Tyńcu w Kaliszu, s. 237–245.
  • Andrzej Krzyszowski, Wczesnośredniowieczna osada w Suchym Lesie pod Poznaniem, stan. 12, s. 247–272.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Jacek Wrzesiński, Sprawozdanie z działalności Oddziału prowadzonej w latach 2001–2004, s. 275–278.
  • Jolanta i Henryk Machajewski, Z żałobnej karty: Pamięci Eugeniusza Gwidona Wilgockiego, s. 279–281.
  • Alina Łosińska, Z żałobnej karty: Wspomnienia zamiast nekrologów, s. 283–291.
 • WSA, t. 8
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 8
  Poznań 2007. 227 ss. Cena 15 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  Część 1 — Materiały
  • Andrzej Krzyszowski, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Pierzchnie (stan. 18), w powiecie poznańskim, s. 11–22.
  • Marcin P. Majewski, Rafał Niedźwiecki, Szpile brazowe z Roska pow. czarnkowsko-trzcianecki, s. 23–30.
  • Justyna Żychlińska, Ciałopalny grób popielnicowy ludności kultury łużyckiej w Lisówkach, gm. Stęszew, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. 1, s. 31–39.
  • Bartłomiej Rogalski, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Kun, pow. Turek, stan. 19, s. 41–50.
  • Bartłomiej Rogalski, Grób ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego z Mściszewa, pow. Poznań, stan. 21, s. 51–56.
  • Bartłomiej Rogalski, Grób ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego z Rzuchowa/Gaju, pow. Koło, stan. 47/2,, s. 57–61.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, s. 63–93.
  • Dionizy Kosiński, Gród kasztelański w Starymgrodzie w świetle wstępnych badań archeologicznych, s. 95–103.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne ze Zbaszynia (ul. Rynek 14), s. 105–112.
  • Jarosław Kozłowski, Marcin Woźniak, Średniowieczne figurki szachowe znalezione w Inowrocławiu, stanowisko 125, s. 113–117.
  • Marek Kępiński, Andrzej Sikorski, Odciski tkaniny „produkcyjnej” na przęśliku z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (stan. 9/10), s. 119–125.
  • Marcin Krzepkowski, Andrzej Sikorski, Szelagi litewskie Jana Kazimierza z Wagrowca, woj. wielkopolskie (ul. Opacka 13). Wyniki analizy numizmatycznej i odcisków tkaniny, s. 127–134.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Janusz Czebreszuk, Johannes Müller, Paulina Suchowska, Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, pow. Kościan woj. wielkopolskie w sezonie 2005, s. 137–148.
  • Daniel Żychliński, ratownicze badania wykopaliskowe na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło, woj. wielkopolskie (nr autostradowy A2 – 411) — komunikat z badań, s. 149–156.
  • Monika Wołoszyńska-Far, Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 6 w Głuponiach (A2 – 30), pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 157–164.
  • Artur Błażejewski, Wojciech Mirocha, Badania pracowni kultury przeworskiej na stan. 5 w Kocinie, gm. Sośnie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, s. 165–173.
  • Zbigniew Woźniak, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 33/34 (A2 – 288) w Stępocinie, gm. Nekla, pow. Września, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 175–183.
  • Tomasz Stępnik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne i pozostałości osady kultury łużyckiej na stanowisku 65 przy ul. Drukarskiej 61 w Koninku gm. Kórnik, s. 185–198.
  • Piotr Wawrzyniak, Materiały z prac archeologicznych wykonanych na terenie posesji przy Placu Kolegiackim nr 2 (dawniej ul. Kozia nr 5) w Poznaniu w 2003 i 2005 roku, s. 199–210.
  • Zbigniew Woźniak, Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 36 (A2 – 72) w Wysoczce, gm. Buk, pow. Poznań, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 211–217.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w latach 2005–06, s. 221–222.
  • Andrzej Michałowski, Na podkarpackich ścieżkach — relacja z XVII Walnego Zjazdu Delegatów SNAP w Sanoku, s. 223–227.
 • WSA, t. 9
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 9
  Poznań 2008
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Materiały i sprawozdania
  • Katarzyna Pyżewicz, Piotr Rozbiegalski, Tomasz Skorupka, Piotr Dmochowski, Dwa odosobnione znaleziska tylczaków schyłkowopaleolitycznych z Wielkopolski i Kujaw, s. 13–24.
  • Jacek Wierzbicki, Nowy typ cmentarzyska wielkopolskich społeczności kultury pucharów lejkowatych (Konarzewo, gm. Dopiewo, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. 5), s. 25–55.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Wyszakowie, gm. Zaniemyśl, stan. 13, s. 57–90.
  • Anna Lipkowska, Znaleziska zapinek typu A 67 z terenu Wielkopolski, s. 91–102.
  • Daniel Żychliński, Ofiara czy przypadek? Żelazny grot włóczni z osady ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów w Gieczu, pow. Środa Wielkopolska, stan. 21–22, s. 103–109.
  • Andrzej Michałowski, Jacek Ratajczak, Ceramika z wczesnośredniowiecznej osady w Brzozogaju, gm. Kłecko, woj. wielkopolskie, stan. 21, s. 111–123.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne z osad w Januszewie (stan. 1) i Brzezinach (stan. 2), w powiecie średzkim, woj. wielkopolskie, s. 125–144.
  • Leszek Wetesko, Historyczne konteksty przemian architektury gnieźnieńskiej archikatedry do końca XII wieku, s. 145–162.
  • Olga Antowska-Goraczniak, Artur Dębski, Badania we wnętrzu kościoła p.w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, s. 163–181.
  • Paweł Sankiewicz, Badania wykopaliskowe w ogrodzie posesji przy ul. ks. I. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2006 roku, s. 183–193.
  • Tomasz Stępnik, Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Kramarskiej w Poznaniu w 2004 r., s. 195–211.
  • Tomasz Stępnik, Archeologiczne badania ratownicze na ulicy Za Bramka w Poznaniu, s. 213–228.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Średniowieczna jama dziegciarska ze Stodolska, gm. Rakoniewice, stanowisko 3, s. 229–235.
  • Katarzyna Renn, Arkadiusz Tabaka, Materiały średniowieczne i nowożytne pochodzace z prac porzadkowych na terenie poreformackiego zespołu klasztornego w Szamotułach, woj. wielkopolskie, s. 237–252.
  • Anna Wrzesińska, Pochówki trumienne z krypt kościoła św. Anny w Krajence — wyniki ekspertyzy antropologicznej, s. 253–270.
  • Artur Dębski, Matueusz Sikora, Depozyt monet miedzianych odkryty w Borku Wlkp., s. 271–279.
  • Andrzej Sikorski, Tekstylny „rulon” — skarb z Borku Wlkp., s. 281–284.
  • Andrzej Kowalczyk, Nowożytne wyroby kamionkowe z przypadkowego odkrycia z Brzoskowa, gm. Żerków, pow. Jarocin, s. 285–295.

  Część 2 — Festyny archeologiczne w Wielkopolsce
  • Andrzej M. Wyrwa, Od artefaktu do jego percepcji w świadomości społecznej, czyli kilka uwag o popularyzacji wiedzy archeologicznej, s. 299–308.
  • Ewa Brzakała, Festyn w Jabłkowie, s. 309–313.
  • Wojciech Piotrowski, Biskupin — nagroda Europa Nostra i festyny, s. 315–323.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Andrzej Michałowski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2007, s. 327–330.
 • WSA, t. 10
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 10
  Warszawa-Poznań 2009
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Jacek Wierzbicki, Dzierznica stanowisko 35, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska — trzecie stanowisko kultury pucharów lejkowatych z fazy wczesnowióreckiej w Wielkopolsce, s. 11–37.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Sprawozdanie z interwencji na niszczonym cmentarzysku ciałopalnym w Obornikach Wielkopolskich, s. 39–46.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Grób skrzynkowy z Komornik, pow. Poznań, s. 47–63.
  • Tomasz Stępnik, Artur Dębski, Anna Bujak, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 51 w Plewiskach, gm. Komorniki. Osada kultury pomorskiej i osada z fazy B wczesnego średniowiecza, s. 65–86.
  • Bartłomiej Rogalski, Groby z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich na stanowisku 20 w Jordanowie, pow. Świebodzin, s. 87–101.
  • Andrzej Michałowski, Materiały do studiów nad problematyka osad kultury wielbarskiej z fazy lubowidzkiej, s. 103–134.
  • Daniel Żychliński, Osada ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Daniszewie, pow. Koło, s. 135–156.
  • Tomasz Stępnik, Wczesnośredniowieczne cmentarztysko ze stanowiska 33 w Podrzewiu, gm. Duszniki, s. 157–168.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Relikty średniowiecznej zabudowy Jarocina odkryte podczas nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w 2006 r., s. 169–193.
  • Andrzej Kowalczyk, Sprawozdanie z badań archeologicznych na gródku stożkowatym w Radzimiu stanowisko 1/7 (Starczanowo), gm. Murowana Goślina, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (ob. AZP 48-27), s. 195–206.
  • Tomasz Stępnik, Artur Dębski, Sprawozdanie z badań archeologicznych późnośredniowiecznej osady rycerskiej w Żernikach-Jaryszkach, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, s. 207–217.
  • Andrzej M. Wyrwa, Ołowiana kostka do gry w kości z Łekna, s. 219–239.
  • Andrzej Kowalczyk, Bolesławiecki dzbanek do kawy z Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, s. 241–245.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Poznania, stanowisko Garbary-Małe Garbary, s. 247–261.

  Część 2 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Tadeusz Łaszkiewicz, Gnieźnieńsko-poznańskie warsztaty kaflarskie w latach 1994, 1995 i 1996, s. 265–271.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2008, s. 273–275.
 • WSA, t. 11
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 11
  Poznań 2010. Cena 15 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Słowo wstępne, s. 7–9.

  Część 1 — Materiały
  • Jacek Wierzbicki, Osada wczesnych społeczności kultury amfor kulistych ze stanowiska 5 w Konarzewie, gm. Dopiewo, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, s. 13–37.
  • Tomasz Stępnik, Badania archeologiczne na stan. 19 w Szamotułach, woj. wielkopolskie. Budynek plecionkowo-słupowy oraz fragment osady sezonowej z epoki brazu, s. 39–52.
  • Justyna Żychlińska, Dwie studnie „łużyckie” ze wschodniej Wielkopolski, s. 53–60.
  • Ewa Pawlak, Wyniki badań ratowniczych prowadzonych na stanowisku 1 w Osieku, gm. Jarocin w 2007 r., s. 61–81.
  • Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz, Osada z okresu przedrzymskiego w Czarnym Piatkowie, pow. Środa Wlkp., s. 83–89.
  • Daniel Żychliński, Ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów z Krerowa, pow. Poznań, stan. 20, s. 91–97.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Nowoodkryta osada z najstarszych faz wczesnego średniowiecza w Osieku koło Jarocina, s. 99–109.
  • Andrzej Krzyszowski, Andrzej Sikorski, Fragmenty tkanin ze Sługocinka (stan. 13), s. 111–124.
  • Artur Dębski, Mateusz Sikora, Ceramika naczyniowa z koryta rzeki Pogony, gm. Borek Wlkp., s. 125–133.
  • Barbara Stolpiak, Magdalena Poklewska-Koziełł, Owińska, gm. Czerwonak — w poszukiwaniu średniowiecznych poczatków klasztoru Cysterek, s. 135–150.
  • Iwona Hildebrandt-Radke, Warunki geomorfologiczne i wykształcenie osadów powierzchniowych na stanowisku archeologicznym w klasztorze pocysterskim w Owińskach, s. 151–156.
  • Andrzej Sikorski, Tkanina płócienna z topora w Łubowie, gm. loco, woj. wielkopolskie, s. 157–164.
  • Andrzej Kowalczyk, Kamionkowa snella z Poznania, s. 165–170.
  • Anna Wrzesińska, Opracowanie antropologiczne szczatków ludzkich z wirydarza i krużganka drogi krzyżowej z terenu klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim, woj. wielkopolskie, s. 171–194.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Wojciech Kaczor, Badania wykopaliskowe na stan. 35 w Konarzewie, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 197–207.
  • Piotr Wawrzyniak, Odkrycie grobu ciałopalnego ludności kultury pomorskiej w miejscowości Mosina, gm. loco, woj. wielkopolskie. Komunikat z badań, s. 209–213.
  • Anna Wrzesińska, Antropologiczne opracowanie ludzkich szczatków z grobu ciałopalnego ludności kultury pomorskiej w Mosinie, gm. loco, woj. wielkopolskie, s. 215–216.
  • Artur Różański, Badania archeologiczne w kościele p.w. NMP w Kotłowie, gm. Mikstat. Komunikat z badań, s. 217–232.
  • Olga Antowska-Goraczniak, Badania wału grodu z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Komunikat z badań, s. 233–244.
  • Bogdan Walkiewicz, Badania archeologiczne na terenie obozu hitlerowskiego w Żabikowie, s. 245–252.
  • Bogdan Walkiewicz, Poszukiwania grobów pomordowanych pacjentów „Dziekanki”, s. 253–259.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Z żałobnej karty: Pani Małgosia (Jacek Wrzesiński, Andrzej Michałowski), s. 263–264.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2009, s. 265–268.
  • Jacek Wrzesiński, Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Profesor Zofii Kurnatowskiej, s. 269–270.
  • Andrzej Michałowski, Wskazówki dla autorów Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, s. 271–272.
 • WSA, t. 12
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 12
  Poznań 2011. Cena 30 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Słowo wstępne, s. 7–8.

  Część 1 — Materiały
  • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych na stan. 22 w Borzejewie, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 11–22.
  • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 35 w Dzierznicy, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 23–41.
  • Justyna Żychlińska, Osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brazu w Wyszynie, pow. Turek, woj. wielkopolskie. Przyczynek do studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej, s. 43–69.
  • Łukasz Kaczmarek, Grób ciałopalny z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Popielewo, gm. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, s. 71–79.
  • Justyna Żychlińska, Aleksandra Ziarek, Osada kultury pomorskiej w miejscowości Żerniki gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 81–95.
  • Daniel Żychliński, Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło, s. 97–123.
  • Paweł Pawlak, Sebastian Pruchnik, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w Katach Ślaskich, gm. Sośnie, stan. 2, w latach 2008–2009, s. 125–145.
  • Paweł Pawlak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2010 roku na stanowisku 56 w Zbrudzewie, gm. Śrem, s. 147–178.
  • Tomasz Stępnik, Wczesnośredniowieczna osada z Wielkiej Wsi, stan. 9, gm. Buk, pow. poznański, s. 179–200.
  • Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz, Z dziejów Środy Wielkopolskiej. Zmiany w zagospodarowaniu Starego Rynku, s. 201–229.
  • Maksymilian Frackowiak, Monety odkryte w trakcie badań archeologicznych na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej, s. 231–252.
  • Anna Wrzesińska, Cmentarzysko szkieletowe z Pyzdr, stanowisko 11/39, pow. Września, s. 253–267.
  • Agnieszka Krawczewska, Kompetencje i zadania Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, s. 269–273.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Katarzyna Pyżewicz, Igor Kołoszuk, Łukasz Banaszek, Weryfikacyjne badania archeologiczne na stanowisku Chojno 56, gm. Wronki, woj. wielkopolskie, s. 275–293.
  • Ewa Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku koło Jarocina. Wstępne wyniki badań, s. 295–315.
  • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne z Golęczewa (stan. 26), w gminie Suchy Las, s. 317–329.
  • Artur Różański, Małgorzata Lasota, Archeologiczno-architektoniczne badania w rzymsko-katolickim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów, s. 331–341.
  • Tomasz Olszacki, Artur Różański, Zamek w Gołańczy na Pałukach w świetle nowych badań (sezony 2009 i 2010), s. 343–371.
  • Piotr Kittel, Wstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku, s. 373–377.
  • Aleksandra Ziarek, Daniel Żychliński, Badania wykopaliskowe prowadzone w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 307 od granicy miasta Poznania do węzła Zakrzewo, s. 379–386.
  • Krzysztof Nowaczyk, Daniel Żychliński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w związku z budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 387–397.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Z żałobnej karty: Pani Ala (Andrzej Sikorski), s. 399–404.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2010, s. 405–407.
  • Artur Różański, Lednicki Orzeł Piastowski 2011 dla Profesora Jerzego Strzelczyka, s. 409–410.
 • WSA, t. 13
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 13
  Poznań 2012. Format A4, 288 ss. Cena 60 zł
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin profesor Zofii Kurnatowskiej, s. 7–9.

  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 6 (AZP 56-31/105) w miejscowości Kijewo, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie w 2011 roku, s. 13–31.
  • Marcin Krzepkowski, Adriana Romańska, Iwana Sobkowiak-Tabaka, Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Sobocie, stan. 20, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 33–44.
  • Jarosław Rola, Daniel Makowiecki, Depozyty akwatyczne wydobyte z dna jeziora Płotki koło Piły, s. 45–51.
  • Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik, Sprawozdanie z badań archeologicznych cmentarza ciałopalnego kultury łużyckiej w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 53–59.
  • Justyna Żychlińska, Ewa Witczak, Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku nr 2 w Ulimiu, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie, s. 61–74.
  • Magdalena Stasiak, Popielnice ze zniszczonego grobu kultury pomorskiej z Dzierzążenka-Lisiej Góry, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, s. 75–77.
  • Anna Wrzesińska, Opracowanie antropologiczne ciałopalnych szczątków ludzkich z miejscowości Dzierzążenko-Lisia Góra, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, s. 79–80.
  • Łukasz Kaczmarek, Zapinki brązowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 81–88.
  • Artur Sobucki, Osada kultury wielbarskiej w Mierzynie, stan. 37, gm. Międzychód, pow. loco, woj. wielkopolskie. Wstępne wyniki badań, s. 89–97.
  • Paulina Wesołowska, Osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Gółkowie, stan. 12, gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie, s. 99–117.
  • Paweł Pawlak, Pozostałości pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa odkryte w Kromolicach, stan. 19, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 119–138.
  • Paweł Pawlak, Wyniki badań na stanowisku nr 9 w Graboszewie, gm. Strzałkowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie w 2010 roku, s. 139–151.
  • Andrzej Kowalczyk, Dariusz Paprocki, Relikty nowożytnego kompleksu młyńskiego w Raduszynie, gm. Murowana Goslina, pow. poznański, s. 153–160.
  • Magdalena Poklewska-Koziełł, Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 161–168.
  • Zbigniew Woźniak, Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 (A1-16) w Brudnowie, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat z badań, s. 169–179.
  • Andrzej Sikorski, Zbigniew Woźniak, Daniel Żychliński, Ślady produkcyjne na kaflu licowym z Brudnowa, stan. 1, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie, s. 181–185.
  • Tomasz Stępnik, Studnie ze Stęszewa, pow. poznański. Przyczynek do badań nad okresem nowożytnym w Wielkopolsce, s. 187–200.
  • Andrzej Michałowski, Artur Różański, Jacek Wierzbicki, Wstępne wyniki badań osad z okresów neolitu, przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza w Grabkowie, stan. 7, gm. Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, s. 201–211.
  • Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscowościach Dąbrowa, gm. Dopiewo oraz Szczytniki i Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie w 2011 roku, s. 213–228.
  • Piotr Pachulski, Robert Prawniczak, Daniel Żychliński, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Mogilna, pow. loco, woj. kujawsko-pomorskie, s. 229–234.

  Część 2 — Zamek królewski w Poznaniu
  • Tomasz Olszacki, Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu: perspektywy badań i możliwości interpretacji, s. 237–259.
  • Tomasz Ratajczak, Zamek Przemysła czy Gargamela? Uwagi na temat kontrowersyjnej budowy atrapy zabytku w Poznaniu, s. 261–273.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu w 2011 roku, s. 277–279.

  Część 4 — Varia
  • Marcin Bigos, Organizacja i kierownictwo w praktyce archeologicznej. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych, s. 283–287.
 • WSA, t. 14
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 14
  Poznań 2013. Format A4, 305 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 9.

  Część 1 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Jarosław Rola, Dwie wczesnobrązowe siekierki przypadkowo odkryte w dolinie Noteci, s. 13–16.
  • Jakub Stępnik, Cmentarzysko ciałopalne społeczności łużyckich pól popielnicowych w Palędziu, stan. 13, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 17–37.
  • Magdalena Stasiak, Kolejne cmentarzyska kultury pomorskiej na terenie Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. Materiały z badań interwencyjnych, s. 39–51.
  • Daniel Żychliński, Ślady osadnictwa ludności kultury jastorfskiej z początków młodszego okresu przedrzymskiego w Osieczy, stan. 21, pow. koniński, s. 53–63.
  • Daniel Żychliński, Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Starym Białczu, stan. 14, pow. kościański, woj. wielkopolskie, s. 65–72.
  • Tomasz Stępnik, Jakub Stępnik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Lubochni, stan. 28, gm. Gniezno, s. 73–79.
  • Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna pochówków szkieletowych z Lubochni, stan. 28, gm. Gniezno, s. 81–84.
  • Jarosław Rola, Jednopienna łódź typu Grzybowo z Kiełpina, gm. Lipka, pow. złotowski, s. 85–88.
  • Maurycy Kustra, Badania archeologiczne w Pobiedziskach, s. 89–113.
  • Marcin Krzepkowski, Późnośredniowieczna pracownia ludwisarska z Wągrowca, s. 115–131.
  • Justyna Żychlińska, Osada nowożytna w Wysoczce, stan. 15, gm. Buk, woj. wielkopolskie, s. 133–142.
  • Olga Antowska-Gorączniak, „Skrytka” w murze — materiały, funkcja, rekonstrukcja, s. 143–155.
  • Olga Antowska-Gorączniak, Mateusz Sikora, Baszta z północnej linii murów obronnych Ostrowa Tumskiego — badania archeologiczno-architektoniczne obiektu, s. 157–170.
  • Maksymilian Frąckowiak, Znaleziska monetarnych darów grobowych z cmentarzyska nowożytnego przy dawnym kościele klasztornym oo. Bernardynów w Grodzisku Wielkopolskim, s. 171–176.
  • Marcin Krzepkowski, Prace ekshumacyjno-archeologiczne przeprowadzone w 2011 roku w Wągrowcu na terenie cmentarza ewangelickiego, s. 177–197.

  Część 2 — Czas wielkich przemian: archeologia wielkopolska na przestrzeni 20 lat działalności Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych
  • Zbigniew Kobyliński, Czas wielkich przemian: dwadzieścia lat na Świecie, dwadzieścia lat w archeologii, s. 205–210.
  • Aleksander Starzyński, Polityka konserwatorska w Wielkopolsce, s. 211–213.
  • Mirosława Dernoga, Wielkopolskie służby konserwatorskie na przestrzeni ostatnich 20 lat, s. 216–221.
  • Ewa Bugaj, Wielkopolskie instytucje archeologiczne na przestrzeni ostatnich 20 lat, s. 223–233.
  • Jacek Wierzbicki, Działalność Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich 20 lat 229, s. 235–242.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Stan badań nad miastami wielkopolskimi w latach 1992-2012, s. 243–261.
  • Jolanta Walkiewicz, Piśmiennictwo archeologiczne w Wielkopolsce, s. 263–272.
  • Milena Teska, Andrzej Michałowski, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na przestrzeni 20 lat swego istnienia, s. 273–294.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Ewa Bugaj, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2012 roku, s. 297–299.
  • Andrzej Kowalczyk, Andrzej Michałowski, Andrzej Sikorski, Z żałobnej karty. Prof. dr hab. Jerzy Fogel (1942–2013), s. 301–305.
 • WSA, t. 15
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 15
  Poznań 2014. Format A4, 304 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 7–8.

  Część 1 — Materiały
  • Krzysztof Cyrek, Beata Bielińska-Majewska, Ostatni łowcy reniferów nad dolna Wisłą, s. 11–23.
  • Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski, Schyłkowopaleolityczne i wczesnomezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Kijewo 6, woj. wielkopolskie. Próba szczegółowej interpretacji chronologiczno-kulturowej materiałów krzemiennych na przykładzie stanowiska wielokulturowego, s. 25–53.
  • Dobrochna Jankowska, Marcin Bigos, Piotr Rozbiegalski, Materiały kultury ceramiki wstęgowej kłutej na stanowisku Święty Wojciech 7, gm. Międzyrzecz, s. 55–69.
  • Wojciech Kaczor, Marek Żółkiewski, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 8 w Grabkowie, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie. Zarys problematyki, s. 71–94.
  • Jarosław Rola, Zapinka typu A.96 z Rzadkowa, gm. Kaczory, pow. pilski, s. 95–97.
  • Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski, Toporki miniaturowe z badań na Starym Mieście w Kaliszu, s. 99–106.
  • Arkadiusz Michalak, Piotr N. Kotowicz, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z okolic Bukowca w powiecie międzyrzeckim, czyli o pewnym odkryciu w archiwum w Wünsdorfie, s. 107–124.
  • Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf, Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy Warlubie-Płochocinek w świetle badań archeologicznych, s. 125–148.
  • Artur Dębski, Marcin Krzepkowski, Monety z badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przy ulicy ks. I. Posadzego 5 (lata 2001–2004), s. 149–159.

  Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych
  • Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Wstepne sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 11 (AZP 53-26/190) w Palędziu, gm. Dopiewo, pow. poznański, s. 163–180.
  • Karolina Kot, Magdalena Piotrowska, Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11, gm. Brudzew — stan badań i aktualne znaczenie poznawcze, s. 181–190.
  • Andrzej Kowalczyk, Alicja Moszycka, Wyniki badań archeologicznych na osadzie ze schyłku późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów w Promnicach, stan. 17, pow. poznański, s. 191–199.
  • Daniel Żychliński, Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Osieczy, pow. koniński, s. 201–219.
  • Marcin Krzepkowski, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Wągrowcu, woj. wielkopolskie (Kaliska, stan. 7, AZP 43-30/166), s. 221–234.
  • Ewa Pawlak, Relikty wczesnośredniowiecznej pracowni metalurgicznej odkrytej na stanowisku 43/44 w Gościejewie, pow. obornicki, s. 235–254.
  • Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik, Cmentarz epidemiczny z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański, s. 255–262.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekspertyzy antropologicznej pochówków z cmentarza epidemicznego z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański, s. 263–268.
  • Anna Wrzesińska, Wyniki ekshumacji cmentarzyska szkieletowego z Wrześni, przy ul. Chopina/Moniuszki, s. 269–284.
  • Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z wykopu budowlanego przy u. Szkolnej 25 we Wrześni, s. 285–289.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Jacek Wierzbicki, Jubileusz Profesor Dobrochny (Dosi) Jankowskiej), s. 293–297.
  • Milena Teska, Profesor Hanna Kóčka-Krenz laureatką 14. edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, s. 299–300.
  • Andrzej Michałowski, Relacja z XXV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Łodzi, s. 301–302.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu w 2013 roku, s. 303–304.
 • WSA, t. 16
  Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,
  tom 16
  Poznań 2015. Format A4, 264 ss.
  Wersją pierwotną (referencyjną) tomu jest wersja papierowa.

  Spis treści:
  • Od Redakcji, s. 9–9.

  Część 1 — Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii
  • Augustín Núñez Martínez, Prolog, s. 13–14.
  • Michał Krueger, Wprowadzenie, s. 15–16.
  • Anna Jankowiak, Półwysep Iberyjski w czasach rzymskich. Podbój i propaganda imperialna, s. 17–24.
  • Aleksandra Mietła, Półwysep Iberyjski w greckich i rzymskich źródłach antycznych, s. 25–29.
  • Michał Krueger, Dirk Brandherm, Przemysław Niedzielski, Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego „Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna”, s. 31–35.
  • Marta Bartkowiak, Michał Krueger, Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania), s. 37–45.
  • María Ruiz del Árbol Moro, La protección y gestión del patrimonio arqueológico en España: breve estado de la cuestión, s. 47–55.
  • Dominik Stachowiak, Archeoturystyka w Portugalii — trzy przykłady z prowincji Alentejo i Algarve, s. 57–61.
  • Anna Włodarczyk, Studia w zakresie archeologii na uniwersytetach hiszpańskich i portugalskich, s. 63–67.
  • Mikołaj Budner, Prace licencjackie i magisterskie na temat archeologii Półwyspu Iberyjskiego powstałe na polskich uczelniach, s. 69–72.
  • Patryk Nadolny, Hiszpańskie czasopisma archeologiczne, s. 73–80.
  • Rafał Koliński, Posłowie, s. 81–81.

  Część 2 — Materiały i sprawozdania z badań terenowych
  • Andrzej Michałowski, Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki, Paweł Pogodziński, Daniel Żychliński, Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na osadzie kultury wielbarskiej w Wagowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie, stan. 1 i 13, s. 85–113.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Nowo odkryta osada wczesnośredniowieczna oraz relikty osadnictwa pradziejowego w Łęknie, pow. średzki, s. 115–134.
  • Małgorzata Radtke, Relikty zabudowy klasztornej benedyktynów w Mogilnie, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie. Badania archeologiczne w latach 1999–2001, s. 135–146.
  • Małgorzata Radtke, Archeologiczne badania ratownicze w pobenedyktyńskim kościele św. Jana Apostoła w Mogilnie (lata 2014–2015), stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie, s. 147–160.
  • Olga Antowska-Gorączniak, Magdalena Poklewska-Koziełł, Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010–2011, s. 161–199.
  • Monika Włodarczak, Wstępne rezultaty badań archeologicznych w wirydarzu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia przy ulicy Szewskiej 17/18 w Poznaniu, s. 201–208.
  • Marcin Danielewski, Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII–XIV wieku, s. 209–217.
  • Paweł Pawlak, Wczesnośredniowieczne i wczesnomiejskie materiały z badań przeprowadzonych przy ul. Szewskiej 3 oraz ul. Dominikańskiej w Poznaniu w 2011 roku, s. 219–245.
  • Marcin Krzepkowski, Medalik św. Benedykta z Pyzdr, s. 247–252.
  • Jarosław Rola, Magdalena Stasiak, Maria Kwiatkowska, Badania sondażowe na terenie obozu jenieckiego z I wojny światowej w Pile, s. 253–258.

  Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu
  • Andrzej Michałowski, Milena Teska, Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Makiewicza, s. 261–262.
  • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2014 roku, s. 263–264.
Zamówienia na wszystkie wydawnictwa (za wyjątkiem tomów 12–16 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych) proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Tomy 12–16 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych można zakupić jedynie w sklepie internetowym Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej pod adresem www.wydawnictwofa.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 614 275 010 wewn. 221. Płatność za zaliczeniem pocztowym lub przelewem na konto.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN