logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wydawnictwa Oddziału Wielkopolskiego SNAP:
Funeralia Lednickie

Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.
 • Czarownice. Funeralia Lednickie — spotkanie 2
  red. Jacek Wrzesiński
  Wrocław-Sobótka 2000, s. 204
  Zbiór 19 artykułów stanowiących pokłosie drugich warsztatów archeologiczno-antropologicznych pn. „Funeralia Lednickie”. Warsztaty poświęcone były możliwościom interpretacyjnym anormalnych pochówków odnotowanych na wielu cmentarzyskach z różnych okresów chronologicznych.

  Nakład wyczerpany
 • Funeralia 2, Poznań 2008
  Czarownice. Funeralia Lednickie — spotkanie 2, wydanie II
  red. Jacek Wrzesiński
  Poznań 2008
  Drugie, uzupełnione i poprawione wydanie zbioru 19 artykułów wygłoszonych podczas archeologiczno-antropologicznych warsztatów poświęconych możliwościom interpretacyjnym anormalnych pochówków z różnych okresów chronologicznych.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Jacek Wrzesiński, Dlaczego czarownice?, s. 7–8.
  • Wojciech Dzieduszycki, Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości jej oddziaływania na zwyczaje funebralne w przeszłości, s. 9–16.
  • Leonard J. Pełka, Od kultu Bogini Matki do wicceanizmu (Czarownica wczoraj i dziś), s. 17–24.
  • Marian Kwapiński, O aksjomatach naoczności archeologicznej, s. 25–32.
  • Andrzej P. Kowalski, Waloryzacja śmierci w społeczeństwach wczesnotradycyjnych, s. 33–41.
  • Andrzej Marek Wyrwa, Zabobony, „wampiry” i remedia antywampiryczne. Przyczynek do poznania zachowań funeralnych, s. 43–66.
  • Jerzy M. Łapo, Żyj wiecznie, ale nie wychodź? O odkryciu mezolitycznego grobu w Kamieńskich, na Mazurach, s. 67–70.
  • Anna Grossmann, Kim była kobieta z zespołu grobowego na stanowisku 6 w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie?, s. 71–76.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Pochówek szkieletowy kobiety na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Lachmirowicach nad Gopłem, s. 77–78.
  • Tomasz Skorupka, Atypowe pochówki na cmentarzysku w Kowalewku, s. 79–85.
  • Paweł Dąbrowski, Monika Krzyżanowska, Jacek Szczurkowski, Problematyczny przypadek podwójnego pochówku na cmentarzysku gockim w Masłomęczu, s. 87–95.
  • Andrzej Krzyszowski, Wczesnośredniowieczny cząstkowy pochówek na cmentarzysku w Sowinkach, s. 97–101.
  • Andrzej Sikorski, Atypowe groby szkieletowe z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dębczynie (stan. 53), woj. zachodniopomorskie, s. 103–111.
  • Jerzy M. Łapo, Prostowanie ulicy a zadżumione upiory — przypadek Węgorzewa, s. 113–115.
  • Paweł Szymański, Rzecz o Frelku z Mierzwic Starych, s. 117.
  • Ryszard W. Pawlicki, Piotr Sikorski, Z dziejów Ziemi Piskiej. Ołtarz Galindów w Długim Kącie, s. 119–121.
  • Mirosław J. Hoffmann, Miejsca i obiekty pogańskich Prusów, s. 123–133.
  • Stanisław Firszt, Groby symboliczne w Karkonoszach, s. 135–137.
  • Jarosław Kozłowski, Opozycja swój – obcy w interpretacji pochówków wyróżniających się na cmentarzyskach swoją odrębnością. Uwagi na marginesie dyskusji Funeralia Lednickie '99, s. 139–141.
  • Jacek Wrzesiński, Czarownice — próba podsumowania warsztatów, s. 143–156.
 • Funeralia 4, Wrocław-Sobótka 2002
  Popiół i Kość. Funeralia Lednickie — spotkanie 4
  red. Jacek Wrzesiński
  Sobótka-Wrocław 2002
  Tom zawiera 43 artykuły stanowiące materiał z czwartych mutlidyscyplinarnych warsztatów „Funeralia Lednickie”. Tym razem spotkanie poświęcone było przemianom obrzędowości w zakresie ciałopalenia i inhumacji.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Jacek Wrzesiński, Wstęp, s. 9–15.

  Metodologia
  • Marian Kwapiński, Pozytywistyczna przemoc faktu a symbolika pradziejowa, s. 17–28.
  • Jacek Jan Pawlik, Sposoby obchodzenia się z ciałem zmarłego z perspektywy antropologii kultury, s. 29–40.
  • Ryszard Vorbrich, Antropologia kulturowa a antropologia śmierci, s. 41–43.
  • Jacek Woźny, Symbolika śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturach wczesnotradycyjnych na ziemiach polskich, s. 45–58.
  • Krzysztof T. Witczak, Andrzej P. Kowalski, Rytuał ciałopalenia w kontekście indoeuropejskich wyobrażeń na temat śmierci, s. 59–74.
  • Joanna Wawrzeniuk, Grób i jego wartości poznawcze, s. 75–82.
  • Łukasz Dominiak, Problem pojmowania i postrzegania naczyń ceramicznych w badaniu archeologicznym na przykładzie ceramiki kultury pomorskiej, s. 83–94.

  Metody
  • Janusz Piontek, Wpływ procesu kremacji na morfologię kości szkieletu ludzkiego. Wyniki badań eksperymentalnych, s. 95–108.
  • Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Badania antropologiczne źródłem wiedzy o obrządku pogrzebowym, s. 109–124.
  • Alicja Budnik, Jacek Wrzesiński, Kierzkowo — między inhumacją a ciałopaleniem, s. 125–145.
  • Alicja Śmieszkiewicz-Skwarska, Andrzej Malinowski, Ciałopalne szczątki kostne z Zadowic (stan. 1, woj. wielkopolskie) w świetle badań antropologicznych, s. 147–161.
  • Henryk Głąb, Krzysztof Szostek, Anita Szczepanek, Dieta populacji pradziejowych w świetle analiz fizykochemicznych zębów z birytualnego cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, s. 163–176.
  • Ryszard Paczuski, Obrządek ciałopalny i szkieletowy z perspektywy badań biochemicznych materiału kostnego, s. 177–188.
  • Maciej Henneberg, Całkowita liczba zmarłych na terenie Polski. Jej znaczenie dla reporezentatywności materiałów z cmentarzysk i interpretacji przyczyn obrządku pogrzebowego, s. 189–194.

  Przemiany w czasie i przestrzeni
  • Małgorzata Iglewska, Pogrzeb tracki jako zapowiedź pośmiertnego losu duszy, s. 195–204.
  • Marek Gedl, Współwystępowanie pochówków ciałopalnych i szkieletowych na cmentarzysku z epoki brązu na pograniczu Śląska i Małopolski, s. 205–221.
  • Barbara Szybowicz, Struktury antropologiczne cmentarzysk o zróżnicowanym obrządku pogrzebowym na pograniczu Śląska i Małopolski, s. 223–230.
  • Sylwester Czopek, Inhumacja i kremacja na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, s. 231–246.
  • Krzysztof Szamałek, Zagadnienie genezy ciałopalenia oraz cmentarzysk birytualnych na Pojezierzu Wielkopolskim w okresie rozwoju kultury łużyckiej, s. 247–259.
  • Jarosław Kozłowski, Non omnis ardebo. Uwagi o charakterze zróżnicowanych przejawów obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej, w oparciu o obserwacje na cmentarzysku w Czerniaku, gm. Mogilno, s. 261–269.
  • Henryk Machajewski, W kwestii grobów jamowych z resztkami stosu na cmentarzyskach kultury oksywskiej, s. 271–283.
  • Paweł Dąbrowski, Monika Krzyżanowska, Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Mieszane tradycje pogrzebowe na cmentarzysku w Masłomęczu (II–IV w. n.e.), s. 285–294.
  • Jolanta i Józef Łosiowie, Cmentarzysko w Zakrzewskiej Osadzie, pow. sępoleński na tle innych nekropolii kultury wielbarskiej Pojezierza Krajeńskiego, s. 295–303.
  • Józef Szykulski, Przemiany obrządku pogrzebowego na obszarze południowego Peru w kontekście badań archeologicznych, s. 305–319.

  Kult i obyczaj
  • Jerzy M. Łapo, Czcij praojca swego. O kulcie przodków w kręgu zachodniobałtyjskim na początku I tysiąclecia n.e., s. 321–337.
  • Przemysław Sikora, Kurhan — relikt tradycji pogańskiej w świecie chrześcijańskim wczesnego średniowiecza na przykładzie obszaru Polesia, s. 339–351.
  • Aleksander Limisiewicz, Kulturowe aspekty inhumacji na Śląsku w dobie przedpiastowskiej, s. 353–360.

  Źródła do przemian obrządku pogrzebowego
  • Anita Szczepanek, Magdalena Wieczorek-Szmal, Paweł Jarosz, Obrządek pogrzebowy na birytualnym cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, pow. Klobuck, woj. śląskie, s. 361–372.
  • Marcin Woźniak, Birytualne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Czerniaku na Kujawach, s. 373–381.
  • Edward Pudełko, Elementy obrządku pogrzebowego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu w Pleszewie, woj. wielkopolskie, s. 383–390.
  • Andrzej Malinowski, Wyniki badań antropologicznych cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Kowalewku, pow. Oborniki, s. 391–399.
  • Piotr Wawrzyniak, Przyczynek do rozplanowania cmentarzysk ludności kultury wielbarskiej w Polsce — badania stanowiska 12 w Jordanowie, pow. świebodziński, województwo lubuskie, s. 401–407.
  • Anna Wrzesińska, Charakterystyka antropologiczna ludności kultury wielbarskiej pochowanej na cmentarzysku w Jordanowie, s. 409–412.
  • Tomasz Skorupka, Przemiany w obrządku pogrzebowym na cmentarzysku birytualnym kultury wielbarskiej w Kowalewku, stanowisko 12, s. 413–425.
  • Ryszard Pietrzak, Obrządek pogrzebowy na cmentarzysku z późnego okresu wpływów rzymskich w Baborowie, gm. Szamotuły, s. 427–432.
  • Wojciech Chudziak, Ślady skandynawskiej obrzędowości w Kałdusie na Pomorzu Wschodnim, s. 433–447.
  • Renata Czupryńska, Kwestia wczesnośredniowiecznych grobów ciałopalnych w Górze, stan. 2, s. 449–466.
  • Krzysztof Gorczyca, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko birytualne w Bilczewie, stan. 1, gm. Kramsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie, s. 467–473.
  • Wiesław Lorkiewicz, Łucja Pawlicka-Nowak, Wyniki badań antropologicznych wczesnośredniowiecznego cmentarzyska ciałopalno-szkieletowego w Bilczewie (stan. 1, gm. Kramsk, woj. wielkopolskie), s. 475–488.
  • Mariusz Wyczółkowski, Przykłady grobów typu Alt Käbelich z terenu Prus, s. 489–494.
  • Wiesław Lorkiewicz, Wczesnośredniowieczne pochówki ciałopalne z Grabka stan. 56, pow. Bełchatów w świetle badań antropologicznych, s. 495–504.
  • Wiesław Lorkiewicz, Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Kurowie (stan. 4, gm. Gozdowo, woj. mazowieckie), s. 505–511.
  • Arkadiusz Koperkiewicz, Przeżytki wierzeń pogańskich w obrządku pogrzebowym na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Daniłowie Małym na Podlasiu, s. 513–539.
 • Funeralia 5, Poznań 2003
  Kobieta – Śmierć – Mężczyzna. Funeralia Lednickie — spotkanie 5
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2003
  Tom jest rezultatem 5 warsztatów „Funeralia Lednickie”. Zawiera 43 artykuły omawiające zagadnienia związane z pochówkami, obrzędowością i zwyczajami kulturowymi dotyczącymi chowania kobiet i mężczyzn. Zebrany materiał obejmuje szerokie spektrum chronologiczne — od neolitu po współczesność, prezentuje różnorodność kulturową i obszarową. Autorami artykułów są nie tylko archeolodzy i antropolodzy, ale także historycy, tanatolodzy, etnolodzy, językoznawcy.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Słowo wstępne, s. 9–11.

  Część 1 — Płeć — symbolika — mit
  • Magdalena Kowalska, Andrzej Piotr Kowalski, Płeć jako kategoria kulturowa we wspólnotach prehistorycznych, s. 15–23.
  • Jacek Woźny, Symbolika płci i magia rezurekcyjna w pradziejach. Uwagi metodologiczne, s. 25–32.
  • Michał Pawleta, Studia maskulinistyczne w perspektywie badań nad kategorią gender w archeologii, s. 33–42.
  • Dariusz Błaszczyk, Odkopywanie kobiet: gender w archeologii, s. 43–50.
  • Łukasz Dominiak, Uwagi o badaniach nad problematyką płci w (pra)dziejach, s. 51–55.

  Część 2 — Dymorfizm płciowy
  • Janusz Piontek, Dymorfizm płciowy jako wyznacznik warunków życia w populacjach pradziejowych i historycznych, s. 59–64.
  • Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka, Schorzenia, płeć, materiał kostny, s. 65–72.
  • Artur Błażejewski, Nieśmiertelność płci. Śmierć i płeć w obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej, s. 73–.80
  • Marcin Wołoszyn, Czy kobiety szybciej i chętniej niż mężczyźni ulegały chrystianizacji?, s. 81–92.
  • Stanisław Firszt, Praca kobiet w XVI-wiecznym „przemyśle ciężkim” na podstawie dzieła ”De re metallica libri XII” Georgiusa Agricoli, s. 93–99.

  Część 3 — Płeć, społeczeństwo, kultura
  • Jacek Jan Pawlik, Społeczno-kulturowa rola płci w obrzędach pogrzebowych, s. 103–108.
  • Alicja Pasek, Rola kobiet i mężczyzn w obrzędach pośmiertnych wenezuelskich Indian Kari'ńa z Płaskowyżu Guanipa w Wenezueli, s. 109–115.
  • Jarosław Lewczuk, Król, królowa, śmierć w królestwie Kusz, s. 117–122.
  • Maciej Henneberg, Renata J. Henneberg, Przewaga liczebna kobiet na cmentarzyskach starożytnych kolonii greckich Metaponto (VII–II w. p.n.e.) i Paestum (Poseidonia, VI–III w. p.n.e.) w porównaniu do proporcji płci ofiar wybuchu Wezuwiusza w Pompejach (79 r. n.e.), s. 123–133.
  • Sebastian Messal, Die Skandinavische Frau im Baltikum zwischen Gauja und Daugava, s. 135–142.
  • Stanisław Rosik, Topiczny motyw uśmiercania słowiańskich wdów w Kronice Thietmara, s. 143–148.
  • Przemysław Wiszewski, Średniowieczne księżne śląskie wobec świata — świadectwa sfragistyczne, s. 149–157.
  • Borys Paszkiewicz, Kobieta i moneta (średniowieczna), s. 159–164.
  • Jerzy Kozak, Status społeczny osobnika a jego stan biologiczny na przykładzie lokalnej populacji średniowiecznej z Cedyni, s. 165–169.
  • Jadwiga Czerwińska, Kobieta i mężczyzna: miłość i śmierć w Alkestis Eurypidesa, s. 171–174.
  • Krzysztof Witczak, Etruski i komentarz do mitu o Alkestis i Admecie, s. 175–181.
  • Elżbieta Alicja Puch, Kobieta i mężczyzna — życie i śmierć w tradycji judaistycznej. Wybrane nakazy i zakazy, s. 183–197.

  Część 4 — Płeć — metody jej określania
  • Jacek Szczurowski, Monika Krzyżanowska, Barbara Kwiatkowska, Paweł Dąbrowski, Metody oceny płci na materiałach szkieletowch, s. 201–205.
  • Ryszard Paczuski, Płeć i kultura jako czynniki wpływające na wyniki badań paleogenetycznych, s. 207–211.
  • Henryk Głąb, Krzysztof Szostek, Dieta osiadłych i koczowniczych plemion scytyjskich z terenów dzisiejszej Ukrainy, s. 213–217.
  • Wiesław Lorkiewicz, Alicja Śmieszkiewicz-Skwarska, Dymorfizm płciowy szkieletu kończyn w populacjach ludzkich wczesnohistorycznych i nowożytnych z Brześcia Kujawskiego, s. 219–224.

  Część 5 — Interpretacje antropologiczno-archeologiczne
  • Jacek Kowalewski, Materialne wyznaczniki płci na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych z ziem polskich. Rzecz o aksjomatach naoczności archeologicznej, s. 227–235.
  • Renata Zych, Kobieta i mężczyzna w neolicie — źródła i interpretacje, s. 237–239.
  • Agnieszka Czekaj-Zastawny, Znaczenie płci w obrządku pogrzebowym kultury ceramiki wstęgowej rytej, s. 241–247.
  • Paweł Jarosz, Pochówki kobiet i mężczyzn w kulturze ceramiki sznurowej na wschód od górnej Wisły, s. 249–255.
  • Anita Szczepanek, Magdalena Wieczorek-Szmal, Paweł Jarosz, Pochówki kobiet i mężczyzn na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, s. 257–261.
  • Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy a płeć zmarłego. Uwagi na podstawie analizy materiałów archeologicznych z najstarszej fazy użytkowania cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, s. 263–271.
  • Aldona Andrzejewska, Więzi rodzinne w pochówkach szkieletowych z cmentarzysk Kujaw Wschodnich (część archeologiczna), s. 273–278.
  • Beata Borowska-Strugińska, Więzi rodzinne w pochówkach szkieletowych z cmentarzysk Kujaw Wschodnich (część antropologiczna), s. 279–281.
  • Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, I nie opuszczę cię aż do śmierci. Przykłady relacji pochówków kobiet i mężczyzn na cmentarzysku w Dziekanowicach, s. 283–288.
  • Andrzej Malinowski, Pochówki z krypty dworskiej kościoła św. Jacka w Słupsku, s. 289–297.
  • Przemysław Sikora, Płeć a orientacja pochówków na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach Białorusi, s. 299–306.
  • Arkadiusz Koperkiewicz, Związek płci z oreintacją grobu we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Daniłowie Małym, w woj. podlaskim, s. 307–324.
  • Jerzy Kozak, Struktura zmarłych według płci na cmentarzyskach i innych obiektach sepulkralnych w feudalnej Polsce, s. 325–329.
  • Andrzej Janowski, Misy brązowe męskim atrybutem wyposażenia? Groby z misami brązowymi na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu, s. 331–347.
  • Andrzej Krzyszowski, Jerzy Kozak, Zbigniew Bartkowiak, Dwa późnośredniowieczne pochówki na osadzie ze Sługocinka k/Konina w pow. słupeckim, s. 349–360.
  • Paweł Fijałkowski, Obrzędy pogrzebowe Żydów polskich w XVI–XIX w. w świetle badań archeologicznych, s. 361–371.
  • Andrzej Malinowski, Uwagi na marginesie monografii „Homo Sungirensis, górnopaleolityczny człowiek: ekologiczne i ewolucyjne aspekty badań” Moskwa 2000, s. 373–379.
 • Funeralia 6, Poznań 2004
  Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie — spotkanie 6
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2004
  Pochówki dzieci, rola i znaczenie dzieci w społecznościach tradycyjnych i w obrzędowości sepulkralnej.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Słowo wstępne, s. 9–13.

  Część 1
  • Wojciech Józef Burszta, Jaką „płeć” ma dzieciństwo?, s. 17–21.
  • Ewa Bugaj, Kilka uwag na temat dziecka w kulturze starożytnego Rzymu, s. 23–28.
  • Jadwiga Czerwińska, Śmierć dziecka w tragedii greckiej, s. 29–33.
  • Jacek Jan Pawlik, Śmierć dziecka w Afryce, s. 35–42.
  • Przemysław Wiszewski, Filiolus mihi charus (...) placide et pie migravit. Śmierć dziecka w XV–XVI-wiecznej śląskiej rodzinie mieszczańskiej: świadectwo świdnickiej „Kroniki rodu Thommendorfów”, s. 43–47.
  • Leszek Paweł Słupecki, Śmierć i pogrzeb Baldra w Eddzie Snorriego Sturlussona i w Husdrapie Ulfa Uggasona, a relacja Ibn Fadlana o pogrzebie ruskiego naczelnika, s. 49–59.
  • Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka, Los dzieci — zagrożenia, choroby — znany ze źródeł pisanych i z badań paleoantropologicznych, s. 61–69.
  • Ryszard Paczuski, Groby dziecięce z perspektywy interpretacyjnej zastosowania badań DNA, s. 71–75.

  Część 2
  • Tomasz Kozłowski, Szczątki dziecięce w antropologii historycznej, s. 79–85.
  • Michał Pawleta, Re-konstruowanie dzieciństwa w archeologii, s. 87–97.
  • Małgorzata Delimata, Rytuał pogrzebowy dzieci w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, s. 99–102.
  • Elżbieta Kowalczyk, Chrześcijańskie miłosierdzie. Rzecz o pochowkach dzieci nie ochrzczonych (na przykładzie północnego Mazowsza), s. 103–114.
  • Stanisław Rosik, Vitoslava infantula primo nata mortem accepit... Dylematy wokół śmierci dziecka w śedniowieczu na przykładzie żywotu św. Jadwigi Śląskiej, s. 115–117.
  • Arkadiusz Koperkiewicz, „Dusze maluczkie” z Daniłowa, s. 119–129.
  • Tomasz Kurasiński, Dziecko i strzała. Z problematyki wyposażania grobów w militaria na terenie Polski wczesnopiastowskiej (XI–XII wiek), s. 131–141.
  • Joanna Wawrzeniuk, Symbolika jajka w grobie dziecka w okresie wczesnośredniowiecznym, s. 143–154.
  • Tadeusz Malinowski, „Zamknięte na kłódki” dziecko z Rowokołu, s. 155–160.
  • Dariusz Wyczółkowski, Pochowki dziecęce związane z najstarszą fazą cmentarzyska przy kościele świętego Maurycego w Zawichoście, s. 161–165.
  • Wojciech Mrozowicz, Dziecięce pochówki w krypcie wirtemberskiej w kościele zamkowym w Oleśnicy, s. 167–172.

  Część 3
  • Blandyna Jerszyńska, Ocena wieku w chwili śmierci dziecka na podstawie wyrzynania się uzębienia: historia i stan badań, s. 175–178.
  • Henryk W. Witas, Elżbieta Żądzińska, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Małgorzata Karasińska, Jerzy Bodalski, Płeć dziecięcych pochówków szkieletowych. Ocena cech fenotypowych i genetycznych, s. 179–186.
  • Blandyna Jerszyńska, Czy oceniając wiek w chwili śmierci na podstawie zdjęć rentgenowskich uzyskujemy dokładniejsze wyniki oznaczeń?, s. 187–190.
  • Andrzej Michałowski, W łyżkę złożon, czyli słów kilka o pewnej kategorii pochówków dziecięcych w kulturze jastorfskiej, s. 191–198.
  • Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie — próba interpretacji, s. 199–215.
  • Małgorzata Andrałojć, Barbara Stolpiak, Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Gąskach, stan. 18, s. 217–221.

  Część 4
  • Jerzy Kozak, Przemiany w umieralności dzieci na terenie ziem polskich od neolitu do współczesności, s. 225–230.
  • Katarzyna Trybała, Groby dziecięce na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, s. 231–242.
  • Jarosław Lewczuk, Pochówki dziecięce na cmentarzysku ciałopalnym grupy górzyckiej kultury łużyckiej na stan. 8 w Sękowicach, gm. Gubin, woj. lubuskie, s. 243–247.
  • Irena Lasak, Pochówki dziecięce na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Miłosławicach, woj. dolnośląskie, s. 249–258.
  • Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Magdalena Wieczorek-Szmal, Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, s. 259–262.
  • Jarosław Kozłowski, Marcin Woźniak, Pochówki dzieci na birytualnym cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czerniaku na Kujawach, s. 263–267.

  Część 5
  • Monika Krzyżanowska, Jacek Szczurowski, Barbara Kwiatkowska, Paweł Dąbrowski, Razem czy osobno — czyli jak chowano dzieci, s. 271–274.
  • Anita Szczepanek, Henryk Głąb, Krzysztof Szostek, Paleodieta dzieci z pochówków zbiorowych kultury trzcinieckiej, s. 275–282.
  • Marek Gedl, Szkieletowe pochówki dzieci na cmentarzysku ze schyłku epoki brązu w Zbrojewsku, pow. Kłobuck, s. 283–291.
  • Urszula Bąk, Ciałopalne pochówki dzieci na cmentarzysku ze schyłku epoki brązu w Zbrojewsku, s. 293–313.
  • Barbara Szybowicz, Ciałopalne pochówki dziecięce na cmentarzysku ze schyłku epoki brązu w Zbrojewsku, stan. 3, w świetle badań antropologicznych, s. 315–317.

  Część 6
  • Magdalena i Andrzej Kowalscy, Kultura pierwotna — świat wiecznego dzieciństwa?, s. 321–326.
  • Marta Krenz-Niedbała, Weaning stress jako wyznacznik stanu zdrowia, odżywienia i statusu społecznego dzieci, s. 327–331.
  • Joanna Pyzel, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Problematyka dzieci w archeologii neolitu — wybrane aspekty, s. 333–340.
  • Piotr Włodarczak, Pochówki dzieci w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie cmentarzysk z Wyżyny Małopolskiej, s. 341–351.
  • Elżbieta Haduch, Neolityczny grób zbiorowy z Bronocic, woj. świętokrzyskie — szkielety dzieci, s. 353–360.
  • Jacek Woźny, Dziecięce groby z ochrą w pradziejach Europy środkowowschodniej, s. 361–365.
 • Funeralia 7, Poznań 2005
  Do, ut des — dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie — spotkanie 7
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2005

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Przedmowa, s. 7–8.

  Część 1: Dar — Symbol
  • Jacek Jan Pawlik, Tanatologia Luis-Vincent Thomasa, s. 11–16.
  • Wojciech Józef Burszta, Społeczności daru i dar w społeczeństwie, s. 17–24.
  • Andrzej Piotr Kowalski, Aksjologia prehistorycznej wymiany darów. Przykłady kultury indoeuropejskiej, s. 25–33.
  • Jacek Kowalewski, Ludyczne cechy słowianskiej wymiany darów we wczesnym średniowieczu, s. 35–41.
  • Magdalena Kowalska, Psychologiczna (prze)moc wzajemności, s. 43–46.
  • Jacek Jan Pawlik, Tanatyczny wymiar krążenia daru w społeczenstwach tradycyjnych, s. 47–54.

  Część 2: Dar — Człowiek
  • Paweł Dąbrowski, Monika Krzyżanowska, Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurkowski, Zmienność wyposażenia grobowego w średniowiecznej populacji z Sypniewa, s. 57–61.
  • Jerzy Kozak, Dary grobowe w analizie antropologicznej. Wybrane przykłady z terenu Wielkopolski, s. 63–69.
  • Honorata Rutka, Wybrane mierniki kondycji biologicznej a wyposażenie grobowe, s. 71–74.
  • Aleksandra Pudło, Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Przykłady darow w pochówkach sudańskich (badania przy IV katarakcie bilowej — sezon 2004), s. 75–81.
  • Andrzej Malinowski, Tajemnica domniemanej neolitycznej czaszki murzyńskiej z Wieńca koło Włocławka, s. 83–86.
  • Katarzyna Kwiatkowska-Szleszkowska, Michał Niedziela, Daniel Psonak, Lindow Man — mord ofiarny czy ofiara mordu?, s. 87–89.
  • Aleksander Limisiewicz, Składanie ofiar z ludzi przez Słowian we wczesnym średniowieczu, s. 91–94.
  • Dariusz Danel, Sylwia Kluska, Bożena Kurc-Darak, Człowiek jako dar — kanibalizm rytualny, s. 95–99.
  • Jadwiga Czerwińska, Rytualna ofiara w kulcie greckim i jej świadectwa literackie, s. 101–115.

  Część 3: Dar w dziejach
  • Jacek Woźny, O symbolice darów grobowych w syntezach pradziejów ziem polskich, s. 119–124.
  • Michał Klebs, Historiografia polska o znaczeniu darów grobowych średniowiecza, s. 125–131.
  • Jaroslaw Lewczuk, Dar funeralny w starożytnym Egipcie, s. 133–135.
  • Ewa Bugaj, Etruskie zwyczaje pogrzebowe oraz dary grobowe — krótki zarys problematyki, s. 137–147.
  • Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Dary w pochowkach z epoki brązu na cmentarzysku w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie, s. 149–154.
  • Maciej Kaczmarek, Dary w grobach dzieci na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Bruszczewie, stan. 12 (pow. kościański, woj. wielkopolskie), s. 155–162.
  • Andrzej Michałowski, Przedmioty osobiste jako dar w grobach kultury jastorfskiej z Wielkopolski, s. 163–180.
  • Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim, s. 181–188.
  • Alicja Drozd, Srebro niemonetarne z depozytu wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie. Przyczynek do interpretacji funkcji „skarbu” w grobie, s. 189–198.
  • Tomasz Kurasiński, Topory typu M w grobach na terenie Polski wczesnośredniowiecznej — próba oceny znalezisk, s. 199–224.
  • Joanna Wawrzeniuk, Dar czy magia? Fiogurka w grobie z okresu wczesnego średniowiecza, s. 225–231.
  • Beata Borowska-Strugińska, Uwagi na temat niektórych elementów obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej pochowanej na cmentarzysku w Brześciu Kujawskim, s. 233–237.
  • Władysław Duczko, Ödun z białym niedźwiedziem. Jak działał mechanizm daru w jedenastowiecznej Skandynawii, s. 239–242.
  • Stanisław Rosik, Sputaculum ingens pro sacrificio obtulit. Czyli o tym, jak towarzysz św. Ottona z Bambergu, Herman, zmazał skutki taktycznego bałwochwalstwa, s. 243–246.

  Część 4: Dar — Sacrum
  • Leszek Paweł Słupecki, Czy samoofiara Odyna była typu do ut des?, s. 249–255.
  • Justyn Skowron, Własność — dar — ofiara w obrządku pogrzebowym, s. 257–268.
  • Arkadiusz Koperkiewicz, Wczesnośredniowieczne dary grobowe w kontekście symboliki chrześcijańskiej, s. 269–291.
  • Dariusz Wyczółkowski, Dar na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach Sandomierszczyzny, s. 293–299.
  • Przemysław Wiszewski, „Dedit se et omnia sua ... beato Bartholomeo”. Wokół motywacji czynności dewocyjnych i sporów ekonomicznych na XIII-wiecznym Śląsku, s. 301–308.
  • Bożenia i Wojciech Dzieduszyccy, Anna i Jacek Wrzesińscy, Dar i „dar”. Rozważania o symbolicznej specyfice wyposażenia pochówków dostojników kościelnych grzebanych w kościołach, s. 309–315.
  • Magda Roczek, Dary pogrzebanych extra muros — przykład wrocławski, s. 317–320.
 • Funeralia 8, Poznań 2006
  Starość — wiek spełnienia. Funeralia Lednickie — spotkanie 8
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2006

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Wprowadzenie, s. 7–9.

  Część 1: Oznaki trzeciego wieku
  • Małgorzata Mossakowska, Program badania polskich stulatów „PolStu2001”, s. 13–18.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Paweł Dąbrowska, Monika Krzyżanowska, Ocena antropologiczna wieku starczego w populacjach pradziejowych, s. 19–24.
  • Wioletta Nowaczewska, Zagadnienie starości a problem „oceny” wieku kopalnych hominidów, s. 25–34.
  • Agata Hałuszko, Szacowanie wieku kostnego osobników dorosłych z grobów ciałopalnych, s. 35–38.
  • Artur Rewekant, Starzenie się układu kostnego człowieka, s. 39–42.
  • Janusz Piontek, Czy osobniki z nasilonymi reakcjami morfologicznymi na warunki życia w populacjach szkieletowych charakteryzowały się gorszą adaptacją do środowiska — czyli kto w średniowieczu dożywał późnej starości?, s. 43–47.
  • Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Dariusz Nowakowski, Starość — cechy starzenia w układzie kostnym człowieka i zwierząt, s. 49–56.
  • Dorota Żołądź-Strzelczyk, „Trzeci wiek człowieka poczciwego, to jest starość jego” — obraz starości w twórczości Mikołaja Reja, s. 57–60.

  Część 2: W poszukiwaniu trzeciego wieku
  • Zofia Łubocka, Stanisław Gronkiewicz, Starość na przestrzeni wieków, s. 63–68.
  • Jacek Woźny, Obrzędowe i symboliczne aspekty pochówków ludzi starych w pradziejach, s. 69–75.
  • Aleksandra Pudło, „Starość” w sudańskim materiale kostnym — badania Gdańskiej Ekspedycji Archeologicznej, s. 77–88.
  • Stanisław Wilk, Elżbieta Haduch, Anita Szczepanek, Bogate pochówki sędziwych mężczyzn z cmentarzyska kultury lubelsko-wołyńskiej na stan. 2 w Księżnicach, pow. Busko Zdrój, s. 89–100.
  • Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Pochówki osób w sędziwym wieku na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, woj. śląskie, s. 101–105.
  • Katarzyna Trybała-Zawiślak, Groby osobników w wieku senilis na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, s. 107–113.
  • Piotr Wawrzyniak, Starość na cmentarzysku w Jordanowie, s. 115–119.
  • Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Starość nie radość — pochówki osobników w wieku senilis z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, s. 121–125.
  • Aldona Andrzejewska, Starość na przykładzie wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z obszaru Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Aspekt archeologiczny, s. 127–135.
  • Przemysław Kołosowski, Iwona Teul, Znaczenie wieku w średniowieczu na przykładzie pochówku z cmentarzyska komandorii templariuszy w Rurce, s. 137–141.
  • Elżbieta Haduch, Anita Szczepaniak, Janusz Skrzat, Paweł Brzegowy, Robert Środek, Piotr Dziedzic, Marlena Magda-Nawrocka, Arkadiusz Michalak, Zaawansowane deformacje szkieletu starszej kobiety z cmentarza średniowiecznego z Krosna Odrzańskiego, s. 143–146.

  Część 3: Niejednoznaczność trzeciego wieku
  • Joanna Wawrzeniuk, Mediacyjny aspekt starości w kontekście śmierci, s. 149–154.
  • Jerzy Kozak, Starcy w pradziejach i czasach nowożytnych ziem Polski. Świadectwa antropologiczne, s. 155–.161
  • Ryszard Vorbrich, Gołowąs i brodacz, czyli wiek jako kryterium roli i pozycji społecznej w kulturach Afryki, s. 163–168.
  • Jadwiga Czerwińska, „Czym innym starzec, jak głosem i cieniem?”, s. 169–185.
  • Ewa Bugaj, O doświadczeniu starości w kulturze starożytnego Rzymu, s. 187–195.
  • Leszek Paweł Słupecki, Starcy w gronie nordyckich bogów, s. 197–203.
  • Tomasz Kurasiński, Czy w Polsce wczesnośredniowiecznej żyli sędziwi wojownicy?, s. 205–227.
  • Magdalena Biniaś-Szkopek, Komu nie wypada się zestarzeć? — problem starości w kronice Anonima tzw. Galla, s. 229–232.
  • Stanisław Rosik, Dokąd sięgają pamięcią słowiańscy starcy z kroniki Helmoda? Refleksje na marginesie dyskusji nad historiografią XI i XII wieku, s. 233–236.
  • Przemysław Wiszewski, Niejednoznaczna starość Mieszka Starego w „Kronice Polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem, s. 237–240.
  • Jarosław Dudek, Nicefor III Botaniata — autokrata nazbyt stary?, s. 241–249.
  • Krzysztof Ratajczak, Jak opiekowano się najstarszymi członkami konwentów w zakonie krzyżackim?, s. 251–257.
  • Katarzyna Kabacińska, Starość w świetle wybranych pamiętników osiemnastowiecznych, s. 259–266.
 • Funeralia 9, Poznań 2007
  Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie — spotkanie 9
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2007

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Wprowadzenie, s. 9–10.

  Część 1: Środowisko pośmiertne — między sacrum a profanum
  • Anna Zalewska, Dyskurs pośmiertny — śmierć dyskursywna (?), s. 13–19.
  • Jacek Kowalewski, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska zachodniosłowiańskie w perspektywie antropologii historycznej (Rzecz — mit — przestrzeń), s. 21–34.
  • Krzysztof Borysławski, W jakim stopniu zmarli pochowani na cmentarzysku reprezentuja populację użytkującą cmentarz?, s. 35–38.
  • Aleksander Limisiewicz, Etapy chowania zmarłych przez pogańskich Słowian, s. 39–43.
  • Joanna Wawrzeniuk, Słowiańskie „mosty” w zaświaty, s. 45–58.
  • Piotr N. Kotwicz, Woda w słowiańskich wyobrażeniach o zaświatach — mit a rzeczywistość, s. 59–77.
  • Michał Dzik, Znaleziska monet na cmentarzysku — próba interpretacji zjawiska, na przykładzie znalezisk późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz źrodeł etnograficznych z obszaru Polski, s. 79–88.
  • Łukasz Miechowicz, Zjawisko „obola zmarłych” na przykładzie źródeł etnograficznych z obszaru Polski, s. 89–98.
  • Magdalena Felis, Pochówki (?) czaszek, s. 99–105.
  • Laszek Gardeła, Völva — czyli kobieta dzierżąca różdżkę, s. 107–122.

  Część 2: Środowisko pośmiertne typowe i nietypowe
  • Andrzej P. Kowalski, Królestwo Tanatosa. Z genealogii wyobrażeń związanych z miejscami chowania zmarłych, s. 125–130.
  • Jarosław Lewczuk, Uchwytne i nieuchwytne. Typowe i nietypowe. Szczególne formy obrządku pogrzebowego, s. 131–134.
  • Wiesław Więckowski, Pierwsze próby kreacji środowiska pośmiertnego człowieka — kwestia pochówków neandertalskich, s. 135–141.
  • Dariusz Andrzej Sikorski, Losy pośmiertne ziemskich szczątków Karola Wielkiego, s. 143–147.
  • Jarosław Dudek, Tryumf i asceza: Ideowa wymowa miejsca grobu Bazylego II (976–1025), s. 149–156.
  • Barosław Kwiatkowska, Święta Jadwiga Śląska i Błogosławiony Czesław — relikwiarz jako szczególne miejsce złożenia szczątków ludzkich, s. 157–162.
  • Alicja Drozd, Andrzej Jankowski, Wczesnośredniowieczny grób komorowy z Pnia, s. 163–168.
  • Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Przywodca neolityczny z Zielonej. Badania traseologiczne, s. 169–175.
  • Jerzy Kozak, Krypta grobowa jako źródło informacji antropologicznej. Kilka refleksji metodycznych, s. 177–182.
  • Łukasz Skoczylas, Pomnik, nagrobek i dwa rodzaje niesmiertelności, s. 183–189.

  Część 3: Organizacja krajobrazu pośmiertnego
  • Adriana Ciesielska, Memento Mori: Żyjący wobec śmierci i zmarłych na przestrzeni dziejów, s. 193–196.
  • Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Wpływ środowiska pośmiertnego na zakres i wartość informacji biologicznych, s. 197–212.
  • Dariusz Nowakowski, Stan zachowania szczątków kopalnych, s. 213–215.
  • Jacek Woźny, Cmentarzyska jako miejsca kultu w sakralnym krajobrazie, s. 217–226.
  • Zuzanna Wygnańska, Kult przodków na Tell Arbid w okresie środkowego brązu, s. 227–235.
  • Ryszard Paczuski, Problem tymczasowych pochówków poprzedzających ciałopalenie, s. 237–241.
  • Jacek Górski, Paweł Jarosz, Tradycje kurhanowe w kulturze ceramiki sznurowej i kulturze trzcinieckiej w Małopolsce, s. 243–250.
  • Katarzyna Ślusarska, Kurhan w tradycji grzebalnej społeczności północnego nadczarnomorza we wczesnym okresie epoki brązu, s. 251–256.
  • Artur Błażejewski, Przestrzeń „Tu” i „Tam”. Uwagi na temat struktury cmentarzysk kultury przeworskiej, s. 257–.261
  • Renata Legutko-Madyda, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telaga, Organizacja przestrzenna cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, s. 263–271.
  • Alicja Drozd, Postrzeganie przestrzeni grzebalnej we wczesnym średniowieczu w świetle badań cmentarzysk szkieletowych, s. 273–281.
  • Łukasz Maurycy Stanaszek, Znaczenie cech morfofunkcjonalnych osobnika dla sposobu jego pocjhówku na przykładzie tzw. pochówków antywampirycznych, s. 283–289.
  • Michał Kupczyk, Mongolskie pochówki (pogrzeby) na otwartym powietrzu. Uwagi biologa — uczestnika wyprawy do Mongolii, s. 291–293.
  • Henryk W. Witas, Magdalena Kołodziejczak, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Przemysław Zawicki, Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Aleksandra Pudło, Wioletta Wujcicka, Cmentarzysko źródłem DNA. Możliwości oceny predyspozycji do chorób dziedzicznych i infekcyjnych, s. 295–301.
  • Maciej Pawlikowski, Aldona Andrzejewska, Beata Borowska-Strugińska, Elżbieta Żądzińska, Katarzyna Szperkowska, Agnieszka Janowska, Mineralogiczne zmiany w strukturze kości na przykładzie badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dobrzyniu, s. 303–312.

  Część 4: Wieloznaczność środowiska pośmiertnego
  • Arnold Gawron, Pośmiertność w „ponowoczesnym” świecie, s. 315–326.
  • Ewa Bugaj, Rzymskie cmentarzyska i pomniki nagrobne jako sztuka upamiętniania, s. 327–341.
  • Jadwiga Czerwińska, Środowisko pośmiertne człowieka w metaforze myśli antycznej, s. 343–353.
  • Alicja Drozd, Andrzej Jankowski, Cmentarzysko w Pniu jako przykład długoletniej tradycji miejsca grzebalnego, s. 355–361.
  • Łukasz Miechowicz, Kopce, żale i mogiłki. Średniowieczne i pradziejowe cmentarzyska w świadomości ludowej w świetle źródeł archeologicznych i etnograficznych z obszaru Polski, s. 363–370.
  • Tomasz Kurasiński, Przyczyna śmierci czy wyposażenie grobowe? Z badań nad obecnością grotów strzał w pochówkach z wczesnego średniowiecza, s. 371–387.
  • Filip Velímský, Jiří Hoąek, Petra Stránská, „Quod me nutrit me desrruit.” Malin — výzkum hrobu dvou mladých bojovníků, s. 389–402.
  • Zofia Łubocka, Magdalena Wojcieszak, Zbiorowe pochówki z cmentarzyska przy kościele p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu, s. 403–409.
  • Anna Drążkowska, „...Świat już pożegnali, nie za umarłych, ale za śpiących trzeba (ich) mieć”. Poduszki jako element wyposażenia grobowego, s. 411–418.
  • Krzysztof Ratajczak, Czy w Zakonie Krzyżackim funkcjonował ceremoniał pogrzebowy?, s. 419–426.
  • Adam Górski, Ewolucja przedstawienia życia i śmierci w inskrypcjach płyt nagrobnych cmentarza ewangelickiego we Wschowie (1609–1815), s. 427–434.
  • Hanna Kurowska, Pożegnanie zmarłych — Gubińskie mowy, kazania i poezja z końca XVII wieku, s. 435–441.
 • Funeralia 10, Poznań 2008
  Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie — spotkanie 10
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2008

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Epidemie, klęski, wojny — wprowadzenie, s. 9–11.

  Część 1
  • Janusz Skoczylas, Katastrofy, klęski, epidemie, wojny — aspekt geologiczny, s. 15–23.
  • Jadwiga Czerwieńska, Patologia zarazy i patologia wojny w ujęciu Tukidydesa, s. 25–36.
  • Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Paleoepidemia — archeoepidemie, s. 37–52.
  • Alicja Budnik, Przejścia epidemiczne na ziemiach polskich, s. 53–66.
  • Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Halina Taras, O możliwościach wydzielania reliktów nagłej śmierci i epidemii na przykładzie pochówków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, s. 67–78.
  • Anita Szczepanek, Arkadiusz Wrębiak, Elżbieta Niedźwiecka, Kinga Pacocha, Czy w Krośnie Odrzańskim pochowano ofiary epidemii — analiza paleodemograficzna i planigrafia cmentarza z XVI–XVIII wieku, s. 79–84.
  • Przemysław Zawicki, Henryk W. Witas, Czy średniowieczne epidemie mogły kształtować oporność na współcześnie występujące choroby infekcyjne poprzez zmiany w puli genowej?, s. 85–92.

  Część 2
  • Dariusz Nowakowski, Epizootie, a epidemie, s. 95–97.
  • Jacek Woźny, Rytualne aspekty pochówków zbiorowych w pradziejach, s. 99–102.
  • Ryszard Paczuski, Epidemie w świetle badań paleobiochemicznych, s. 103–108.
  • Halina Przychodzień, Andrzej Niwiński, Plagi egipskie a mumie, s. 109–114.
  • Ewa Bugaj, Zaraza w świecie rzymskim w czasach Antoninów, s. 115–123.
  • Adriana Ciesielska, Wykluczenie społeczne chorych i jego odzwierciedlenie w układach przestrzennych, s. 125–128.
  • Josef Unger, Epidemie a války 9. až 20. stol. v archeologických nálezach lidských pozůstatků a ostatků Moravy a Slazska, s. 129–138.
  • Jan Tyszkiewicz, Jerzy Tyszkiewicz, Ewa Widy-Tyszkiewicz, Trąd w Polsce średniowiecznej, s. 139–145.
  • Tomasz Kozłowski, Alicja Drozd, Występowanie trądu na obszarze mezoregionu Kałdus-Gruczno w okresie od XI do XIV wieku, s. 147–155.
  • Marlena Magda-Nawrocka, Epidemie, zachowania, tradycje i odkrycia, s. 157–163.
  • Agata Chilińska, Urszula Zawadzka, Arkadiusz Sołtysiak, Pandemia dżumy w latach 1348–1379 na terenach Królestwa Polskiego: model epidemiologiczny i źródła historyczne, s. 165–174.
  • Jerzy Kozak, Cmentarzysko epidemiczne w Łowyniu na tle innych obiektów sepulkralnych nowożytnej Polski, s. 175–181.
  • Sylwia Bień, Kaplica św. Małgorzaty i cmentarz epidemiologiczny na Salwatorze, s. 183–186.
  • Jarosław Dudek, Lekarz jako dziejopis: Bar Hebraeus o epidemii w Konstantynopolu (1077–1078), s. 187–193.
  • Maciej Henneberg, Renata J. Henneberg, Przedkolumbijskie występowanie syfilisu w Mataponto (VIII–II w. p.n.e.) i Pompejach (I w. n.e.), s. 195–200.
  • Zofia Łubocka, Stanisław Gronkiewicz, Przypadki krzywicy z wczesnonowożytnego cmentarza na pl. Czystym we Wrocławiu, s. 201–209.
  • Paweł Hrycaj, Agnieszka Stempin, Szczególny pochówek z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Lądzie nad Wartą, s. 211–221.
  • Agata Cieślik, „Blada śmierć” w średniowiecznym Wrocławiu. Przypadek gruźlicy z cmentarzyska przy kościele św. Wincentego na wrocławskim Olbinie (XII–XIII w.), s. 223–226.
  • Agata Hałuszko, Pseudopatologie obserwowane na szczątkach kostnych, s. 227–231.
  • Łukasz Maurycy Stanaszek, Trepanacje i pseudotrepanacje — problem identyfikacji znalezisk, s. 233–238.
  • Łukasz Kryst, Anna Zborowska, Przypadki zmian patologicznych zaobserwowanych na materiale kostnym z cmentarzysk w Przemyślu, s. 239–245.
  • Leszek Gardeła, „Runy otrzymasz i czytelne znaki” — Choroby, dolegliwości i uroki w epoce wikingów, s. 247–268.
  • Anna Drążkowska, Kilka uwag na temat sposobów walki z dżumą w XVII i XVIII wieku na podstawie wybranych źródeł, s. 269–273.
  • Jerzy Marek Łapo, Zarazy w Prusiech. Między historią, archeologią i etnografią, s. 275–285.
  • Łukasz Miechowicz, Zaraza i „morowe mogiły” na nowożytnej wsi, s. 287–292.
  • Adam Górski, Wspomnienie zarazy 1709 roku w zachowanych artefaktach epigraficznych, s. 293–299.
  • Marta Romanow-Kujawa, „Od powietrza” — wizerunki świętych w przestrzeni wsi okolic jeziora Lednica, s. 301–310.
  • Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wpływ epidemii na funkcjonowanie poznańskiego kolegium jezuickiego w XVI i XVII wieku, s. 311–315.
  • Andrzej Janowski, Zazdrość i pożądanie jako choroby śmiertelne. Przykład Heraklesa, s. 317–320.

  Część 3
  • Eva Drozdová, David Parma, Josef Unger, Hromadný hrob u Brankovic, s. 323–331.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Jakub Trnka, Skręcenie karku — zbrodnia czy wypadek? Podwójny pochówek z cmentarza przy kościele św. Macieja we Wrocławiu (XII–XIII w.), s. 333–337.
  • Milan Hanuliak, Informácie o následkoch bojových akcií na území Slovenska v 9.–15. storoči, s. 339–348.
  • Iwona Teul, Identyfikowanie i rekonstrukcja ran odniesionych w czasie walk za pomocą tomografu wielorzędowego, s. 349–355.
  • Jakub Likovský, Petr Velemínský, Ludmír Poláček, Jana Velemínská, Zranění pohybového aparátu u velkomoravské populace z mikulčického hradu, s. 357–362.
  • Piotr N. Kotowicz, „...wszystką jego broń umieścili obok niego...” Pochówki wojowników (?) na wczesnośredniowiecznych ciałopalnych cmentarzyskach kurhanowych z terenu Polski, s. 363–383.
  • Jana Krejsová, Petr Váchůt, Petr Hejhal, Válečne konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů, s. 385–412.
  • Krzysztof Ratajczak, Z czego wynikały niebojowe straty pierwszej krucjaty?, s. 413–418.
  • Tomasz Ciasnocha, Honorata Rutka, Zbiorowa mogiła w Piotrowicach, gmina Kostomłoty, s. 419–426.
  • Arnold Gawron, Czy miały miejsce epidemie? (uwagi leciwego kulturoznawcy), s. 427–440.
 • Funeralia 11, Poznań 2009
  Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie — spotkanie 11
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2009

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Wstęp, s. 9–10.

  Część 1
  • Anna Zalewska, O (nie)obecności „naszych źródeł”, s. 11–19.
  • Stanisław Tabaczyński, Dariusz Wyczółkowski, Archeologia i antropologia cmentarzysk na wczesnośredniowiecznych obiektach wielowarstwowych, s. 21–33.
  • Janusz Piontek, Metody badań zmienności biologicznej człowieka: retrospekcje i stan obecny, s. 35–41.
  • Adriana Ciesielska, Cmentarzyska jako źródła do badania struktury społecznej, s. 43–47.
  • Alicja Budnik, Katarzyna Fiszer, Katarzyna Białas, Wartość informacyjna analiz biodemograficznych w badaniach przeszłości człowieka, s. 49–65.
  • Tomasz Kozłowski, Alicja Drozd, Natalia Głowacka, Magdalena Krajewska, Kompleksowa ocena stanu zdrowia osobnika i populacji na podstawie szczątków kostnych. Refleksja metodyczna, s. 67–82.
  • Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, Źródła, metody i dokumentacja w paleo- i archeopatologii, s. 83–92.
  • Henri Duday, Hanna Kowalewska-Marszałek, „Antropologia terenowa” w badaniach pochówków pradziejowych, s. 93–103.
  • Krzysztof Borysławski, Honorata Rutka, Wyposażenie grobów a wysokość ciała w polskich populacjach wczesnośredniowiecznych, s. 105–114.
  • Henryk W. Witas, Czas, geny, człowiek... i genotypowanie materiału archeologicznego, s. 115–119.
  • Michaela Křivanová, Eva Drozdová, Kateřina Mertlová, Estimation age at death of children's skeletal remains according to teeth mineralization — based on X-rays, s. 121–124.
  • Krzysztof Szostek, Beata Stepańczak, Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w antropologii — wstępne wyniki badań, s. 125–140.
  • Ryszard Paczuski, Techniki paleobiochemiczne jako czynnik zmian w teorii i praktyce badań archeologicznych, s. 141–144.

  Część 2
  • Danuta Minta-Tworzowska, Archeologia i jej źródła wobec problematyki śmierci, s. 147–152.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Informacje archeologiczne i antropologiczne — płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktów?, s. 153–158.
  • Jadwiga Czerwińska, Metody, źródła, dokumenty — filologa klasycznego, s. 159–170.
  • Aleksandra Pudło, Charakterystyka badań antropologicznych w warunkach pustynnych w Sudanie, s. 171–179.
  • Maria Kaczmarek, Mumie egipskie z Sakkary w badaniach antropolożki, s. 181–186.
  • Halina Przychodzień, Andrzej Niwiński, Mumie egipskie. Nie tylko bioarcheologia, s. 187–198.
  • Krzysztof Borysławski, Badanie mumii egipskiej z wykorzystaniem tomografii komputerowej, s. 199–203.
  • Anita Szczepanek, Groby zbiorowe — grobowce rodowe i pochówki wtórne. Interpretacja antropologiczna, s. 205–213.
  • Tereza Trubačova, The Burial rite of Moravian burial grounds with anthropological focus in the La Tène period, s. 215–223.
  • Bożena Józefów, Problematyka identyfikacji i badań obiektów kremacji w okresie rzymskim — busta i ustryny oraz jednorazowo wykorzystywane miejsca kremacji, s. 225–239.
  • Joanna Wawrzeniuk, Kurhan, kopiec, mogiła — symbolika źródła archeologicznego, s. 241–256.
  • Michał Dzik, Co nam powiedzą kamienie? Rzecz o grobowych konstrukcjach na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych, s. 257–261.
  • Małgorzata Kepa, Magdalena Dąbrowska, Łukasz Kryst, Justyna Marchewka, Joanna Wojdala, Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych, s. 263–268.
  • Keteřina Mertlová, Eva Drozdová, DNA based sex determination in children skeletal remains from burial ground Pohansko near Breclav (preliminary results), s. 269–272.
  • Jacek Tomczyk, Arkadiusz Sołtysiak, Zmienność wskaźników plaktyknemii, platymerii i pilastrii w populacjach środkowej doliny Eufratu, s. 273–277.
  • Leszek Gardeła, Przeklęte żywoty. Rozważania nad mentalnościami epoki wikingów, s. 279–299.
  • Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński, Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu), s. 301–308.
  • Jarosław Dudek, Pochówki bizantyńskich cesarzy według tekstu kroniki Jana Skylitzesa, s. 309–318.
  • Przemysław Wiszewski, Piastowskie nekropolie 2. połowy X w.–1. połowy XII w. Między kością w ziemi i pożądaniem w książce, s. 319–326.
  • Tomasz Skonieczny, Precepit ut transferrent mortuos suos — zmiany obrządku pogrzebowego na ziemiach świeżo schrystianizowanych (na przykładzie Kroniki Helmolda), s. 327–330.
  • Adam Górski, Fara w Gubinie — przyczynek do metodologii epigraficznych badań ratunkowych, s. 331–337.
  • Przemysław Sikora, Jörg Bofinger, Metody rabunku, metody eksploracji — wczesnomerowińskie cmentarzysko w Remseck/Pattonville Lk. Ludwigsburg, s. 339–344.

  Część 3
  • Krzysztof Demidziuk, Praktyka dokumentowania przed 1945 rokiem grobów nowożytnych z Dolnego Śląska na przykładzie odkrycia z Wrocławia-Widawy, s. 347–359.
  • Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska, „Wykopano kościotrupa...” Rzecz o badaniu i dokumentowaniu znalezisk grobowych w XIX i początkach XX wieku, s. 361–370.
  • Alicja Drozd, Andrzej Janowski, Wczesnośredniowieczne groby komorowe — sposoby eksploracji i dokumentacji, s. 371–380.
  • Sebastian Tyszczuk, Trójwymiarowa, cyfrowa dokumentacja kraniometryczna — drzemiące możliwości, s. 381–388.
  • Iwona Teul, Piotr Rutkowski, Tomografia wielorzędowa — metoda zobrazowania i dokumentacji ludzkiego szkieletu, s. 389–395.
  • Magdalena Felis, Kilka uwag na temat dokumentacji terenowej. Na marginesie badań cmentarzyska w Jordanowie, s. 397–401.
  • Andrzej Janowski, Dokumentacja fotograficzna w badaniach cmentarzysk, s. 403–409.
  • Mariusz Bil, Przydatność metod dokumentacji zabytkowych substancji murowych, s. 411–421.
 • Funeralia 12, Poznań 2010
  Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie — spotkanie 12
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2010

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Wstęp. Funeralia Lednickie po raz dwunasty, s. 9–11.

  Część 1: Między genami a intuicją: owoce biologii i archeologii
  • Krzysztof Borysławski, Jacek Szczurowski, „Tak więc po owocach ich poznacie…” czyli o możliwościach interpretacji cech i zjawisk biologicznych w populacjach ludzkich, s. 15–29.
  • Anita Szwed, Magdalena Kosińska, Człowiek, geny, środowisko. Genom to scenariusz życia, środowisko jego reżyserem, s. 31–36.
  • Jacek Woźny, Od Kosmosu do etnosu. Śladami rytuałów pogrzebowych w pradziejach, s. 37–48.
  • Joanna Cywińska, „Forma rzeczy” kreatorem kultury archeologicznej. Rola teorii w tworzeniu obrazu przeszłości (w odniesieniu do neolitu ziem polskich), s. 49–55.
  • Adriana Ciesielska, Centrum / peryferia — wielowymiarowość zróżnicowania społecznego w Zachodniej Polsce w pierwszym tysiącleciu naszej ery, s. 57–61.
  • Henryk Głąb, Małgorzata Kępa, Andrzej Bronicki, między metodologią a intuicją — rozproszony pochówek kultury amfor kulistych, s. 63–65.
  • Halina Taras, Wanda Kozak-Zychman, Odrębność rzeczywista a poczucie inności w populacjach późnej fazy kultury trzcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej (na przykładzie wybranych zespołów grobowych), s. 67–78.
  • Patrycja Ignaczak, Kontakty interkulturowe w świetle pochówków o charakterze „mieszanym” (samijsko-nordyjskim) z obszaru północnej Norwegii, s. 79–86.
  • Bożena Józefów, Miejsca kremacji, a możliwość pochówku kilkustopniowego, s. 87–94.
  • Beata Stepańczyk, Krzysztof Szostek, „… i w proch się obrócisz” — osiągnięcia w badaniu procesów diagenetycznych w aspekcie analiz stabilnych izotopów tlenu, s. 95–106.
  • Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka, „Mortui viventes docent”, s. 107–114.
  • Ryszard Paczuski, Geny, środowisko i fizjologia. Problem selekcji na przykładzie grup krwi AB0, s. 115–119.
  • Jacek Tomczyk, Analiza osteologiczna szczątków z grobowca z wczesnej epoki brązu ze środkowej doliny Eufratu (Terqa, Syria), s. 121–128.
  • Joanna Stępniak, Płeć — rzecz — tożsamość. O kształtowaniu poczucia przynależności rodzajowej, s. 129–134.
  • Jiří Koąta, Etnická identita či kulturní kontakty? Příspěvek k problematice interpretace cizích prvků v pohřební kultuře české raně středověké společnosti, s. 135–147.
  • Przemysław Wiszewski, Owoc ostateczny. Czy pochówki zaprowadzą nas do świata wartości Piastów?, s. 149–160.

  Część 2: Między starożytnością a współczesnością: owoce natury i kultury
  • Marcin Wołoszyn, By Their Fruit You will recognize them (Math. 7:15–20). The Byzantine And Latin Models of Christianisation of East-Central and Eastern Europe in the Light of Archaeological Evidence — Discussion Remarks, s. 163–183.
  • Nikolina Uroda, By their fruit you will recognise them: Indications of Christianisation in the light of Late Antique grave finds from Dalmatia, s. 185–192.
  • Maja Petrinec, By their fruit you will recognise them: The beginnings of Christianity among the Croats in the Light of archaeological evidence, s. 193–201.
  • Perica Spehar, By their fruit you will recognise them — Christianization of Serbia in Middle Ages, s. 203–220.
  • Aleksander Musin, Byzantine Church rituals and Barbarian burial customs. Meaning and origin of silver cross-pendants from Russian and Scandinavian graves of the 10th–11th century, s. 221–228.
  • Elisabeth Nowotny, The confessional situation on the Periphery of Carantania: Indications in early medieval grave finds in the inneralpine Enns valley, s. 229–240.
  • Joanna Żółkowska, Funkcja dewocjonaliów chrześcijańskich na przykładzie wybranych grobów na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych i nowożytnych, s. 241–249.
  • Andrzej Ćwiek, Patrycja Silska, Łęki Małe a Giza. Refleksja metodologiczna na temat „wielkopolskich piramid”, s. 251–259.
  • Ewa Bugaj, Materialne relikty starożytnej Etrurii jako owoc ówczesnych relacji społecznych. Przykład cmentarzysk, s. 261–271.
  • Leszek Gardeła, Kamienie i śmierć. Groby czarowników i ambiwalencja magii seiðr w epoce wikingów, s. 273–293.
  • Przemysław Sikora, „…[A obrządek pogrzebowy jest] jednakowy zarówno dla książąt, jak i dla wszystkich innych ludzi…”. Pochówki o wyjątkowym charakterze na słowiańskich cmentarzyskach kurhanowych z terenu Białorusi, s. 295–301.
  • Всеволод Івакін, Поховалньні пам’ятки давньоруського Києва IX–XIII ст., s. 303–308.
  • Magda Felis, Kim byli ludzie pochowani na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Jordanowie?, s. 309–319.
  • Tomasz Kurasiński, Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna), s. 321–332.
  • Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl, Problem społeczno-kulturowej identyfikacji miniaturowych toporków z Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, s. 333–344.
  • Сергій Тараненко, Могильники давньоруського Подолу Києва в його планувальній структурі, s. 345–351.
  • Renata Madyda-Legutko, Krzysztof Szostek, Henryk Głąb, Anita Szczepanek, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Paleostratygrafia społeczna ludności kultury przeworskiej w świetle wyników studiów nad zróżnicowaniem inwentarzy grobowych oraz analiz chemicznych materiału odontologicznego na przykładzie cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, s. 353–360.
  • Katarzyna Białas, Katarzyna Fiszer, Rolnicza Wielkopolska — górniczy Śląsk. Wpływ industrializacji na umieralność w populacjach z II połowy XIX wieku, s. 361–366.
  • Aleksandra Pudło, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gdańsku: wstępne wyniki analiz bioarcheologicznych, s. 367–372.
  • Arkadiusz Sołtysiak, Frekwencja próchnicy zębów i mobilność grup ludzkich z dorzecza Chaburu (Syria), s. 373–380.
  • Alicja Budnik, Kinga Ortarzewska, Rozszczep kości krzyżowej w średniowiecznych populacjach z mikroregionu Ostrowa Lednickiego, s. 381–387.
  • Małgorzata Senator, Wybrane wyznaczniki stresu fizjologicznego u odmiany czarnej z Australii i Ugandy (XIX w.), s. 389–395.

  • Lista uczestników, s. 397–400.
 • Funeralia 13, Poznań 2011
  Kim jesteś człowieku. Funeralia Lednickie — spotkanie 13
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2011

  Cena 25 zł
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, O czym były trzynaste funeralia, s. 9–10.

  Część 1: Poszukiwanie osobowości
  • Adriana Ciesielska, Metodologiczne założenia określania motywów działań ludzkich, s. 13–19.
  • Łukasz Skoczylas, Człowiek, czyli ciało — kilka refleksji o tożsamości człowieka na gruncie socjologii ciała, s. 21–26.
  • Joanna Stępniak, Kilka uwag na temat badań nad tożsamością społeczną w archeologii, s. 27–31.
  • Alicja Budnik, Grażyna Liczbińska, Sytuacja ekologiczna grup ludzkich w miernikach biodemograficznych, s. 33–42.
  • Jacek Woźny, Garncarki i kowale czyli eschatologiczna symbolika wybranych narzędzi kamiennych w pradziejowych obrzędach pogrzebowych, s. 43–50.
  • Ryszard Paczuski, Ewa Krumnis-Kaszkiel, Ród, endogamia, zawód i różnice genetyczne, s. 51–58.
  • Łukasz Ciesielski, Zagospodarowanie przestrzeni cmentarzysk w świetle badań nad stosunkami społecznymi w kulturze przeworskiej, s. 59–68.
  • Elżbieta Małgorzata Kłosińska, I nie opuszczę cię po śmierci. Kilka uwag na temat pochówków kobiet w grobach męskich w kulturze wysockiej na zachodniej Ukrainie, s. 69–76.
  • Šárka Krupičková, Katarína Válová, „Qualis vita, finis ita”. Non-standard burials at Great Moravian localities and two views on this problem — a result of the belief in revenants (cultic interpretation) or a reflection of social differences (social interpretation)?, s. 77–95.
  • Joanna Kalaga, Kim byłeś człowieku? Z podlaskiego kurhanu w Czekanowie, s. 97–103.
  • Michał Bogacki, Paweł Kucypera, Piotr Pudło, Uwagi na temat problemu obecności Skandynawów w wojskowości wczesnopiastowskiej, s. 105–116.
  • Sławomir Wadyl, O zmianach zwyczajów pogrzebowych Prusów we wczesnym średniowieczu uwag kilka, s. 117–121.
  • Jerzy Sikora, Swój-obcy, biedny-bogaty. O kłopotach archeologa ze zrozumieniem wczesnośredniowiecznego żałobnika, s. 123–134.
  • Joanna Wawrzeniuk, Dualizm kultury i natury w obrzędowości wiosennej na przykładzie zwyczajów pogrzebowych u Słowian Wschodnich, s. 135–147.

  Część 2: Szukając człowieka
  • Jacek Kowalewski, „Kim jesteś człowieku?” O przeszłości jako znaczeniu, s. 151–155.
  • Jacek Tomczyk, Marta Zalewska, Maria Tomczyk-Gruca, Wojciech Niemiro, Interpretacja przemian biologicznych w populacji z Żernik Górnych na podstawie analizy hipoplazji szkliwa i próchnicy zębów, s. 157–167.
  • Leszek Gardeła, Zatrzymani kamieniami? Zachodnio-słowiańskie „groby atypowe” na tle skandynawskich i anglosaskich praktyk funeralnych, s. 169–192.
  • Michal Lutovský, Hroby prvních Přemyslovců a problémy jejich identifikace, s. 193–204.
  • Krzysztof Ratajczak, O okolicznościach odnalezienia zwłok księcia Henryka Pobożnego na Dobrym Polu pod Legnica (Walstadt), s. 205–213.
  • Łukasz Kryst, Tajemnice jasnogórskiej krypty. Analiza szczątków kostnych z Sanktuarium NMP Jasnogórskiej w Częstochowie, s. 215–221.
  • Jarosław Dudek, Święty Jan Włodzimierz (?–1016) w życiu i w religii. Niefortunny polityk i patron Serbów i Albańczyków), s. 223–230.
  Część 3: Kim byliśmy
  • Joanna Popielska-Grzybowska, Bożena Józefów, Kim jesteś królu Unisie? — w świetle źródeł i antropologii kulturowej, s. 233–237.
  • Halina Przychodzeń, Andrzej Niwiński, Wt. Najbardziej tajemniczy z Egipcjan, s. 239–245.
  • Dobromiła Uhma-Miechowicz, Silk Road, for many one way only. Foreigners in Sui/Tang dynasty China, s. 247–262.
  • Ewa Bugaj, Kim jesteś ateńska zamożna Pani?, s. 263–273.
  • Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku. Możliwości interpretacji, s. 275–287.
  • Martin Čechura, Christian, Non-christian or Pagan: The Burials of newborns as the source to understanding of medieval and postmedieval mentality, s. 289–297.
  • Joanna Rogóż, Justyna Marchewka, „Zakonnica doskonała”? Analiza antropologiczna serii szkieletów sióstr klarysek z kościoła św. Andrzeja w Krakowie (XIV–XVIII w.), s. 299–305.
  • Sêrgej P. Taranenko, Vladyslava V. Krapivka, Mogil'nik Vvedens'koї cerkvi XVII–XIX st na Pobolì Kiêva, s. 307–312.
  • Magdalena Krajewska, Nietypowy pochówek z cmentarzyska w Kamionkach Dużych. Obrządek pogrzebowy jako wyraz ludzkich lęków, s. 313–318.
  • Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski, Sylwia Kluska, Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych w wybranych miejskich i wiejskich populacjach szkieletowych (X–XVIII w.), s. 319–330.
  • Justyna Gabriel, Kowal i garncarska. Co zmienia perspektywa indoeuropeistyczna?, s. 331–335.
  • Jacek Szczurkowski, Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne występowania kości wstawnych szwu węgłowego, s. 337–344.
  • Agnieszka Stempin, Czy pogańscy Skandynawowie próbowali przechytrzyć śmierć? Kilka uwag o tym, co o człowieku z przeszłości mówią uprawiane przez niego gry, s. 345–350.
  • Hanna Grzesiak, Symbolika macew żydowskich, s. 351–357.
  • Paweł Konczewski, Archeologiczne badania miejsc zbrodni — interpretacja zdarzeń i identyfikacja ofiar. Problemy natury naukowej, prawnej i humanitarnej, s. 359–366.

  • Lista uczestników 13 warsztatów archeologiczno-antropologicznych, Ostrów Lednicki, 12–13 maja 2010 roku, s. 367–369.
 • Funeralia 14, Poznań 2012
  Obcy. Funeralia Lednickie — spotkanie 14
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2012, s. 482
  Zbiór 41 artykułów będących rezultatem 14 warsztatów archeologiczno-antropologicznych pn. „Funeralia Lednickie”, jakie były poświęcone Obcemu. Jak postrzegano obcego kulturowo, etnicznie? Jak traktowano wyznających inną wiarę, kultywujących odmienne zwyczaje? Jaki był stosunek do obcych osadników, sąsiadów, chorych, ułomnych, biednych...?

  Cena 30 zł
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, „Gość w dom — bóg w dom”. Obcy — wstęp do 14 spotkań funeralnych, s. 9–10.

  Część pierwsza. Meandry obcości
  • Krzysztof Borysławski, Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z Obcymi?, s. 13–20.
  • Adriana Ciesielska, Archeologiczne problemy z wielokulturowością — rozważania metodologiczne, s. 21–28.
  • Jadwiga Czerwińska, Meandry obcości i bliskości w kulturze greckiej, s. 29–46.
  • Maciej Lubik, Pogańska swojskość a chrześcijańska obcość w okresie formowania się państwowości norweskiej, na przykładzie dziejów Olafa II Świętego, s. 47–54.
  • Kamil Kajkowski, Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi obcych?, s. 55–77.
  • Izabella Wenska, Bliski za życia, obcy po śmierci? Słowiańskie obrzędy ofiarne ku czci zmarłych, s. 79–88.
  • Piotr Pranke, Swoi, czy obcy? Obraz relacji pierwszych Piastów z przedstawicielami dynastii oraz arystokracji Imperium Ludolfingów, s. 89–104.
  • Jarosław Dudek, Car Bułgarów Kałojan jako „nowy Krum”, s. 105–114.

  Część druga. Krajobrazy pamięci
  • Beata Frydryczak, Krajobraz jako środowisko pamięci, s. 117–124.
  • Andrzej Albiniak, Gdy rachunki żywych przychodzi płacić zmarłym, s. 125–147.
  • Łukasz Skoczylas, Po co żywym cmentarz, czyli jak współczesne społeczeństwa radzą sobie z obcością zmarłych, s. 149–157.
  • Karol Demkowicz, Piotr A. Nowakowski, Piotr Pudło, Próba ustalenia przynależności ofiar represji hitlerowskich i komunistycznych w Łodzi na podstawie wyników badań archeologicznych na poligonie Łódź-Brus, s. 159–168.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Paweł Konczewski, Sposób pochówku jako czynniki wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, s. 169–178.
  • Сергій Пантелійович Тараненко, Поодинокі поховання на садибах Подолу Києва XVII–XIX ст., s. 179–187.
  • Paweł Duma, Wiara w „żywego trupa” a pośmiertna marginalizacja jednostki na Dolnym Śląsku okresu nowożytnego, s. 189–201.
  • Anna Kozłowska, Małgorzata Kępa, Arkadiusz Wrębiak, Krzysztof Szostek, Henryk Głąb, Cezary Buśko, Wojciech Głowa, Sławomir Dryja, Obcy skazani na śmierć? — analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII-wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie, s. 203–210.

  Część trzecia. Inny — ale czy obcy
  • Tomasz Koczorowski, Świat dwóch istot, s. 213–222.
  • Halina Przychodzeń, Swój? Obcy? Status społeczny zmarłego a realizm wizerunku w starożytnym Egipcie. Przedstawienia ikonograficzne vs. badania paleopatologiczne mumii, s. 223–234.
  • Henryk W. Witas, Tomasz Płoszaj, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Grzegorz Osipowicz, Tomasz Kozłowski, Rozważania na temat rodowodu przedstawiciela neolitycznej kultury amfor kulistych z Kujaw — analiza sekwencji MCM6 i HVR, s. 235–240.
  • Ryszard Paczuski, Paweł Goławski, Ewa Kuruminis-Kaszkiel, Różnice genetyczne — wskaźnik migracji czy rozwarstwienia społecznego, s. 241–245.
  • Klára Parmová, Eva Drozdová, Jana Beneąová, Jiří Macháček, Possibilities of determination of blood groups from historical human remains. Contribution to archaeological and anthropological research, s. 247–253.
  • Magdalena Domicela Matczak, Niepełnosprawność jako problem badawczy we współczesnej archeologii, s. 255–268.
  • Hanna Grzesiak, Niepełnosprawność w starożytnym Izraelu, s. 269–276.

  Część czwarta. Swoi — obcy
  • Andrzej Albiniak, Wyobcowani przez ..., wyobcowani z ... O wczesnośredniowiecznych pochówkach z mieczami z Gąsawy i Żnina, s. 279–293.
  • Marek Florek, „Obcy” we wczesnośredniowiecznym Przemyślu. Kim byli Węgrzy pochowani na tzw. cmentarzysku „staromadziarskim” przy ulicy Rycerskiej?, s. 295–311.
  • Wojciech Chudziak, Raz jeszcze w kwestii grobów komorowych z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim, s. 313–320.
  • Karol Kollinger, Lutomierscy Waregowie a stosunki polsko-ruskie i sytuacja Waregów na Rusi w początkach XI wieku, s. 321–331.
  • Jerzy Sikora, Kości, zapinki, DNA czy broń? Problematyka etniczna w badaniach wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych w Polsce, s. 333–344.

  Część piąta. Sposób na obcych
  • Łukasz Ciesielski, Kogo wykluczano ze społeczności pradziejowych. Z problematyki pochówków bagiennych Północnej Europy, s. 347–359.
  • Agnieszka Gil-Drozd, Kremacja sposobem grzebania „obcych”? Zagadnienie birytualizmu w młodszej epoce kamienia, s. 361–369.
  • Daniel Żychliński, Zmarły Obcy a Zmarły Swój — przejście przez Ogień (w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce), s. 371–378.
  • Leszek Gardeła, Pochówki i groby atypowe w świecie wikingów. Dawne problemy i nowe pytania, s. 379–401.
  • Paweł Szczepanik, Obcy to, czy nie obcy? O odmiennych formach pochówku na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich, jako domniemanym wyznaczniku „obcości”, s. 403–409.

  Część szósta. Inni?
  • Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne spojrzenie na zwłoki jako bio-zabytek, s. 413–418.
  • Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Inny w paleopatologii, s. 419–429.
  • Jacek Tomczyk, Hanna Mańkowska-Pliszka, „Swój czy przybysz?” — przypadek talasemii w dolinie środkowego Eufratu (Syria), s. 431–438.
  • Dana Fialová, Eva Drozdová, Bohuslav Klíma, Dental abrasion at Old Slavonic populations, s. 439–443.
  • Justyna Marchewka, Joannna Rogóż, Zastosowanie analizy wybranych cech niemetrycznych czaszki do określenia odległości biologicznej, s. 445–450.
  • Dagmar Václavíková, Eva Drozdová, Frantiąek Kolář, Anthropological Analysis of Skeletal Remains Found in Ossuary in Budiąov nad Budiąovkou, s. 451–455.
  • Олександра Козак, Всеволод Івакін, Могильники Київського Подолу XI–XIII ст. за даними палеоантропологічних досліджень, s. 457–467.
  • Alicja Drozd-Lipińska, Swój czy obcy? System kojarzeń małżeńskich w parafii Kowal w latach 1870–1909, s. 469–478.

  • Lista uczestników 14 warsztatów archeologiczno-antropologicznych, Ostrów Lednicki, 12–13 maja 2011 r., s. 479–482.
 • Funeralia 15, Poznań 2013
  Migracje. Funeralia Lednickie — spotkanie 15
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2013, s. 247
  Zbiór 21 artykułów będących rezultatem 15 warsztatów archeologiczno-antropologicznych pn. „Funeralia Lednickie” poświęconych migracjom. Migracje, niezależnie od ich przyczyn, mają wpływ na zmiany w sferze zachowań, zwyczajów, wierzeń. Przyczyniają się do tego zmiana otoczenia, zmieniający się krajobraz, wkraczanie w obce środowisko. Zmiana miejsca zamieszkania ma wpływ na przemiany mentalności człowieka. Jak wielką determinacją musiała kierować się grupa, która wyrusza w nieznane, porzucając swe dotychczasowe osady (ze Wstępu)

  Cena 30 zł

  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Dlaczego „migracje”? Wstęp, s. 7–8.

  Część pierwsza. Głód, akulturacja i słońce
  • Grzegorz Domański, Głód w środkowoeuropejskim Barbaricum w II wieku, s. 11–22.
  • Łukasz Skoczylas, Pamięć społeczna o migracjach, s. 23–29.
  • Jacek Wierzbicki, Migracje — przypadek grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych, s. 31–43.
  • Przemysław Makarowicz, Migracje i kurhany w II tys. BC — przypadek społeczności kręgu trzcinieckiego, s. 45–57.
  • Renaldas Augustinavičius, Rimvydas Laužikas, Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas, Territorial Model of Eastern Lithuania during the 1st—15th Centuries, s. 59–74.
  • Martin Čechura, The Beginnings of the Inhumation Burials in the La Tène in West Bohemia, s. 75–83.
  • Piotr Boroń, Czy istnieje związek migracji Słowian z zakłóceniami klimatycznymi w VI stuleciu?, s. 85–91.

  Część druga. Genetyka i wędrówki
  • Henryk W. Witas, Tomasz Płoszaj, Migracje. Zmiany składu ludzkich populacji, ich pochodzenie i szlaki wędrówek pozostawiają ślad w postaci zmian sekwencji DNA, s. 95–104.
  • Hanna Mańkowska-Pliszka, Jacek Tomczyk, Halina Przychodzień, Michał Szalast, Albinosi w Tanzanii, s. 105–111.
  • Maciej Lubik, Olaf II Święty — migrant w aspekcie materialnym i duchowym, s. 113–125.
  • Сергій Тараненко, Володимир Кода, Міськи національні кладобища Києва XVIII– початку XX ст., як дзеркало миграційних процесів, s. 127–134.
  • Jerzy Sikora, Akulturacja, wymuszona chrystianizacja czy migracja? Problem genezy wczesnośredniowiecznej inhumacji na Pomorzu, s. 135–146.
  • Krzysztof Jaworski, O Wielkomorawianach pochowanych na Śląsku, s. 147–169.

  Część trzecia. Wędrówki ludzi i rzeczy
  • Krzysztof Borysławski, Migracje, s. 173–182.
  • Adriana Ciesielska, Migracje czy mit migracji w archeologii tradycyjnej (kulturowo-historycznej i dyfuzjonistycznej), s. 183–187.
  • Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Wpływ migracji na poziom asymetrii fluktuującej, s. 189–194.
  • Alicja Drozd-Lipińska, Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z parafii Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) w latach 1870–1909, s. 195–202.
  • Hanna Grzesiak, Sytuacja polityczna jako przyczyna migracji. Przykład plemienia Karen, s. 203–209.
  • Dawid Sych, Berła sztyletowe — migracja i ewolucja idei, s. 211–219.
  • Марина С. Сергєєва, Всеволод Г. Івакін, Походження предметів косторізного виробництва з поховань дружинного могильника Києва, s. 221–229.
  • Piotr Pudło, Wojciech Wasiak, „Z Wawelu do Brzezin” — czyli przedziwne migracje idei i materii związane z renesansowym nagrobkiem Stanisława Lasockiego, s. 231–243.

  • Lista uczestników 15 Spotkań Lednickich, Ostrów Lednicki, 16–17 maja 2012 r., s. 245–247.
 • Funeralia 16, Poznań 2014
  Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfikacja zmarłych. Funeralia Lednickie — spotkanie 16
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2014, s. 487
   

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Dlaczego identyfikacja? Wstęp, s. 9–11.

  Część pierwsza. Identyfikacja
  • Andrzej Piotr Kowalski, Problematyka identyfikacji statusu społecznego w świetle antropologii historii, s. 15–24.
  • Alicja Budnik, Identyfikacja ludzi na podstawie materiałów szkieletowych — pewność czy prawdopodobieństwo. O możliwościach i ograniczeniach badań, s. 25–43.
  • Adriana Ciesielska, Konceptualizacja pojęcia tożsamości i jej recepcja w archeologii, s. 45–49.
  • Natalia Gryzińska-Sawicka, Obraz struktury społecznej ludności kultury wielbarskiej w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych, s. 51–61.
  • Rafał A. Fetner, Pochówki męskie na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach grodowych Kalisza i Giecza, s. 63–71.
  • Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Jarosław Berent, Współczesna genetyka w służbie archeologii, s. 73–80.

  Część druga. Królowie i biskupi
  • Stanisław Rosik, Umarł król — gdzież jest król? Pamięć, narracje i… kości, s. 83–86.
  • Michal Lutovský, Hroby králů: funerální odraz světské moci na příkladu zemí Koruny české, s. 87–101.
  • Maciej Przybył, Pochówki wielkopolskich princepsów — źródła, ustalenia, kontrowersje, s. 103–118.
  • Wojciech Wasiak, Katarzyna Badowska, W kwestii identyfikacji nagrobka z kościoła katedralnego św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, s. 119–145.
  • Maciej Lubik, Olaf Święty a tradycja kultu relikwii królewskich w anglosaskiej Anglii, s. 147–162.
  • Jarosław Dudek, Koczownik potrzebny, tolerowany i … niepożądany, s. 163–172.
  • Jacek Bojarski, Atrybuty władzy na przykładzie grobów z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Napolu, woj. kujawsko-pomorskie, s. 173–186.
  • Krzysztof Gorczyca, Katarzyna Schellner, Wierzbięta z Palowic i kaplica św. Jakuba w Lądzie, s. 187–197.
  • Emilia Kostka, Wodą ukryty czyli o legendarnym pochówku Alaryka, s. 199–205.
  • Krystian Łuczak, Królewskie pochówki w greckiej kolonii Cyrene, s. 207–220.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, „BISKUPI” i inne osoby duchowne, s. 221–227.
  • Мykhailo Sagaidak, Vsevolod Іvakin, Z problematyki stref sakralnych Podołu Kijowskiego, s. 229–240.
  • Anna Drążkowska, Problemy z identyfikacją XVIII-wiecznych pochówków biskupów przemyskich obrządku łacińskiego, s. 241–247.
  • Сергій Пантелійович Тараненко, Поліна Євгеніївна Вікторова, Юрій Долженко Володимир Юрієвич Кода, Нові дані щодо могильнику приходської Введенської церкви Києва, s. 249–254.
  • Dawid Grupa, Magdalena Majorek, Magdalena Krajewska, Tomasz Kozłowski, Archeologiczno-antropologiczny obraz pochówków z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie, s. 255–265.
  • Сергій Балакін, Інна Івакіна, Надгробні плити Успенського собору Києво-Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження музейної колекції, s. 267–276.
  • Jordan Siemianowski, Królowie, biskupi, wojownicy i chłopi — próba rekonstrukcji poszczególnych grup społecznych średniowiecznej Skandynawii na podstawie kamieni runicznych o funkcji funeralnej, s. 277–293.

  Część trzecia. Rycerze i chłopi
  • Jerzy Sikora, Groby wojowników, groby z bronią. Uwagi o wczesnośredniowiecznym rytuale deponowania uzbrojenia w grobach, s. 297–311.
  • Halina Przychodzeń, Hanna Mańkowska-Pliszka, „Grób nieznanego żołnierza” w Deir el Bahari. Unikalny pochówek egipski z czasów Średniego Państwa, s. 313–322.
  • Patryk Chudzik, Tebańskie groby z bronią z okresu Średniego Państwa, s. 323–331.
  • Івченко Андреи В., Легіонер чи ветеран (поховання з римською військовою атрибутикою на некрополі Ольвії Понтийської), s. 333–348.
  • Olgierd Ławrynowicz, Refleksje o śmierci wojowników w dobie wczesnośredniowiecznych konfliktów zbrojnych w strefie serbołużyckiej w świetle Kroniki Thietmara z Merseburga, s. 349–356.
  • Marek Florek, Zapomniani krzyżowcy. Zapomniane nagrobki. Płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy z Ziemi Sandomierskiej, s. 357–374.
  • Jarosław Bednarek, Katarzyna Błoch, Anna Cicha, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Przywracanie pamięci, czyli odkrywanie grobowca Znanieckich w Przecznie koło Torunia, s. 375–387.
  • Ewelina Dębska, Renata Jacewicz, Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Maciej Jędrzejczyk, Piotr A. Nowakowski, Jarosław Berent, Identyfikacja genetyczna szczątków ludzkich ekshumowanych z grobów 4–7 podczas badań archeologicznych na terenie byłego poligonu Łódź-Brus, s. 389–394.
  • Piotr Boroń, „Chłop potęgą jest, i basta?” Zmiany kondycji ludności chłopskiej w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych. Prolegomena, s. 395–399.
  • Alicja Drozd-Lipińska, Mors omnia aequat? — śmierć przez pryzmat ubóstwa, s. 401–409.
  • Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik, Utensylia w grobach pomorskich wczesnego średniowiecza. Dowód profesji czy działania symboliczne?, s. 411–423.
  • Agnieszka Trzaska, Anna Szarlip, Wanda Kozak-Zychman, Powstańcy Styczniowi czy pacjenci lazaretu?, s. 425–435.
  • Magdalena Domicela Matczak, Tak zwane pochówki antywampiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji, s. 437–457.
  • Joanna Wawrzeniuk, „Nieznane” cmentarze wiejskie? — przyczynek do problematyki dawnych rytów funeralnych, s. 459–463.
  • Justyna Marchewka, Łukasz Majchrzak, Arkadiusz Przybyłok, Krzysztof Jarzębak, Natalia Mucha, „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII–XVIII w.) — sezon 2011, s. 465–477.
  • Северин Сагайдак, Дендрохронологічні дослідження давньоруського могильника на Київському Подолі, s. 479–483.

  • Lista uczestników 16 Spotkań Lednickich, Ostrów Lednicki, 16–17 maja 2013 r., s. 485–487.
 • Funeralia 17, Poznań 2015
  Cmentarzyska — relacje społeczne i międzykulturowe. Funeralia Lednickie — spotkanie 17
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2015, s. 167
   

  Cena 25 zł
  Spis treści:
  • Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Relacje społeczne i międzykulturowe na cmentarzyskach — wprowadzenie, s. 7–9.

  Część pierwsza. Metody i interpretacje
  • Jacek Kowalewski, Antropologia kulturowa wobec zadania prahistorii, s. 13–19.
  • Wojciech Branicki, Ewelina Pośpiech, Nowe możliwości analizy starego DNA w badaniach antropologicznych, s. 21–29.
  • Hanna Mańkowska-Pliszka, Urszula Okularczyk, Halina Przychodzień, Aleksandra Pliszka, Barbara Brodziak-Dopierała, Sylwia Tarka, Średniowieczne pochówki z Ponidzia. Badania antropologiczne i toksykologiczne, s. 31–35.

  Część druga. Otoczenie i świat
  • Jacek Woźny, Cmentarzyska w czasie i przestrzeni, s. 39–44.
  • Barbara Kwiatkowska, Jacek Szczurowski, Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk, s. 45–58.
  • Sergij A. Balakin, Oleksij V. Zazhyhalov, Daria V. Finadorina, Nekropola klasztoru Wozneseńskiego w Kijowie XVII–XVIII w., s. 59–68.
  • Patryk Chudzik, Topografia nekropoli tebańskiej w okresie Średniego Państwa. Społeczne aspekty podziału, s. 69–77.

  Część trzecia. Grób jako fenomen kulturowy
  • Arkadiusz Sołtysiak, Hermeneutyka grobu i zdrowy rozsądek. Trzy przykłady z Mezopotamii, s. 81–87.
  • Arkadiusz Marciniak, Śmierć, grób i zmarły w tworzeniu i przekształcaniu systemów religijnych w neolicie Bliskiego Wschodu. Przypadek osady w Çatalhöyük, s. 89–100.
  • Katarzyna Kierończyk, Mumifikacja na ziemiach polskich w kontekście kulturowym i środowiskowym, s. 101–117.

  Część czwarta. Problem chrześcijaństwa
  • Przemysław Wiszewski, Historyczne refleksje nad chrystianizacją Polski w kontekście funeralnym, s. 121–127.
  • Przemysław Urbańczyk, Jak (s)chowano pierwszych polskich chrześcijan?, s. 129–142.
  • Marek Florek, Kilka uwag o zmianie słowiańskiej obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich (przejściu od ciałopalenia do inhumacji) i jej związkach z recepcją chrześcijaństwa, s. 143–149.
  • Jerzy Sikora, Początki inhumacji w Polsce pierwszych Piastów. Jak wczesne?, s. 151–164.

  • Lista uczestników 17 spotkań lednickich, Ostrów Lednicki, 14–15 maja 2014 r., s. 165–167.
 • Funeralia 18, Poznań 2016
  Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Funeralia Lednickie — spotkanie 18
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2016, s. 129
   

  Cena 25 zł
  Spis treści:
  • Jacek Wrzesiński, Wojciech Dzieduszycki, Człowiek w przyrodzie. Funeralia Lednickie po raz osiemnasty, s. 7–8.
  • Sławomir Kadrow, Człowiek w świecie przyrody — „co się ostaje, ustanawiają poeci”, s. 9–18.
  • Jacek Tomczyk, Człowiek w świecie przyrody, s. 19–32.
  • Mirosław Makohonienko, Gdy umrą rośliny, umrą zwierzęta i umrze człowiek, s. 33–36.
  • Piotr Kuberski, „I pochowali kości ich pod dębem w Jabesz” 1 Krn 10,12). Czy w starożytnym Izraelu chowano zmarłych pod drzewami?, s. 37–48.
  • Aleksander Limisiewicz, Pnie, które dają schronienie, s. 49–63.
  • Leszek P. Słupecki, Til holtz ek gekk ok til hrds viðar, gambantein at geta... Siła życia drzemiąca w drewnie i jak ją postrzegano w dawnych wierzeniach. Skąd brała się moc drewnianej różdżki?, s. 65–69.
  • Daniel Makowiecki, Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Zwierzęta — towarzysze czy ofiary?, s. 71–88.
  • Jadwiga Lewandowska, Archeologiczno-religioznawcze refleksje nad rolą dzikich zwierząt w społecznościach archaicznych na przykładzie wybranych depozytów funeralnych z epoki kamienia na ziemiach Polski, s. 89–100.
  • Katarzyna Sielicka, Pochówki psów w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w kontekście badań nad starożytnymi „rasami”, s. 101–112.
  • Dariusz Nowakowski, Co jadłeś człowieku?, s. 113–119.
  • Hanna Mańkowska-Pliszka, Halina Przychodzień, Aleksandra Pliszka, Dagmara Haładaj, Jonalta Gajewska, Ewa Rzeźnicka, Wpływ diety na kondycję organizmu w społecznościach starożytnych i współcześnie, s. 121–126.

  • Lista uczestników 18. spotkań lednickich, Ostrów Lednicki, 13–14 maja 2015 r., s. 127–129.
 • Funeralia 19, Poznań 2017
  Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne. Funeralia Lednickie — spotkanie 19
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2017, s. 232
   


  Spis treści:
  • Jacek Wrzesiński, Wojciech Dzieduszycki, Funeralia Lednickie na 1050 rocznicę — wprowadzenie, s. 7–10.
  • Piotr Kuberski, Obrządek pogrzebowy a wierzenia religijne. Spojrzenie historyka religii, s. 11–27.
  • Orazio Antgonio Bologna, Aspetti della chiesa nel Pastore di Erma, s. 29–44.
  • Philip Earl Steele, „Religia empiryczna” i konwersje europejskich władców w średniowieczu, s. 45–48.
  • Elżbieta Haduch, Henryk Głąb, Małgorzata Kołodziej, Magdalena Sztaba, Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej, s. 49–59.
  • Jerzy Strzelczyk, Powikłane koleje chrystianizacji Słowiańszczyzny Połabskiej, s. 61–73.
  • Michal Lutovský, Christianizace Čech a její odraz v archeoogických pramenech hrobového charakteru, s. 75–83.
  • Aleksandr Musin, Powstawanie cmentarzy: cechy rozwoju chrześcijańskiego obrządku pogrzebowego w Europie Wschodniej, s. 85–102.
  • Karol Kollinger, Na jakim miejscu została pogrzebana Helga, żona Ingvara? (Povest' vremennych let o pierwszym chrześcijańskim pochówku elitarnym na Rusi — przekłady a źródło), s. 103–116.
  • Всеволод Глібович Івакін, Некрополь давньоруського Києво-Подолу: особливості еволюції та основні етапи формування, s. 117–127.
  • Дмитрий В. Бібіков, Давньоруські поховальні пам’ятки Вишгорода в ареологічних дослідженнях XIX–першоі половини XX ст., s. 129–143.
  • Tomasz Płonka, Przedmioty zdobione w grobach mezolitycznych północnej Europy: funkcja społeczna i religijna, s. 145–155.
  • Halina Przychodzień, Hanna Mańkowska-Pliszka, Dagmara Haładaj, Aleksandra Pliszka, Ślady Mezopotamskie i Egipskie w tekstach i ikonografii chrześcijańskiej, s. 157–173.
  • Józef Szykulski, Chrystianizacja obszaru Imperium Tawantinsuyu (Inków). Synkretyzm kulturowy i dylemat walki z idolatrią, s. 175–190.
  • Jacek Tomczyk, „Duchowość przełomów i zmiany paradygmatów”. Na styku wiary i nauki: miedzy ewolucją a kreacją, s. 191–202.
  • Luiza Handschuh, Małgorzata Marcinkowska-Swojak, Anna Philips, Ireneusz Stolarek, Michał Zeńczak, Piotr Kozłowski, Marek Figlerowicz, Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle badań genomicznych, s. 203–209.
  • Владимир Анатольевич Гнера, Использование данных аэромониторинга курганных могильников для сохранения истории и культурного наследия, s. 211–220.

  • Lista uczestników 19. spotkań lednickich, Ostrów Lednicki, 12–13 maja 2016 r., s. 221–223.
  • Indeks autorów, s. 225–232.
 • Funeralia 20, Poznań 2018
  Stary materiał — nowe spojrzenie. Funeralia Lednickie — spotkanie 20
  red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński
  Poznań 2018, s. 282

  Nakład wyczerpany
   


  Spis treści:
  • Jacek Wrzesiński, Wojciech Dzieduszycki, Stare i Nowe — 20 lat Funeraliów Lednickich, s. 7–11.
  • Jan Chochorowski, Komisja Archeologiczna a Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności w formułowaniu celów badawczych krakowskiej archeologii w latach 70. XIX wieku, s. 13–31.
  • Arkadiusz Marciniak, Archeologia i antropologia fizyczna w polskiej tradycji badawczej. Pomiędzy współpracą i wzajemną fascynacją a pobłażaniem i irytacją, s. 33–44.
  • Marcin Wołoszyn, Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodów Czerwieńskich, s. 45–77.
  • Piotr Kuberski, Od antropologii terenowej do archeotanatologii: nowa dyscyplina, nowe metody i nowe interpretacje. Przykład francuski, s. 79–88.
  • Marta Krenz-Niedbała, Tafonomia ludzkich szczątków kostnych: metody i zastosowania, s. 89–98.
  • Mirosław Furmanek, Neolityczna układanka. Interdyscyplinarny dialog pomiędzy „starym” i „nowym”, s. 99–109.
  • Jerzy Sikora, Ghost in the shell. Zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach cmentarzysk, s. 111–124.
  • Anna Maria Kubicka, Janusz Piontek, Metody tomograficzne w badaniu zmienności ewolucyjnej Homo sapiens, s. 125–132.
  • Barbara Mnich, Krzysztof Szostek, Izotopy wapnia — nowe światło w badaniach antropologicznych, s. 133–139.
  • Anna Juras, Kopalny DNA w badaniach populacji pradziejowych, s. 141–143.
  • Iwona Teul, Endoskopia, radiologia oraz tomografia komputerowa jako metody wizualizacji zmian kostnych w zatokach przynosowych i kości skroniowej w badaniu schorzeń układu oddechowego, s. 145–171.
  • Agata Sady, Archeobotanika funeralna. Szczątki roślinne w badaniach obiektów grobowych, s. 173–181.
  • Janusz Budziszewski, Michał Szubski, Michał Jakubczak, Kurhany w pejzażu polskich pradziejów — obraz z lotniczego skaningu laserowego, s. 183–196.
  • Andrzej Gołembnik, „Szkielety w chmurze”, czyli uwagi o zaawansowanych technikach dokumentacyjnych we współczesnej archeologii — na marginesie badań w kaplicy św. Anny na zamku w Malborku, s. 197–220.
  • Paweł Waligóra, Jacek Tomczyk, Metody nowoczesnego obrazowania, przetwarzania i rekonstruowania materiału kostnego na przykładzie szczątków „Wampira” z Piotrkowa, s. 221–229.
  • Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Michał Rychlik, Tomasz Kulczyk, Wojciech Kociemba, Mariusz Glapiński, Anna Lehmann-Kalata, Małgorzata Gołąbek, Anna Hyrchała, Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Bartłomiej Bartecki, Agnieszka Przystańska, Julia Sobol, Współczesne metody obrazowania i identyfikacji w interdyscyplinarnych badaniach ludzkich szczątków kostnych z materiałów archeologicznych, s. 231–263.
  • Wojciech Głowa, Funeralia krakowskie a ekspozycja pod Rynkiem, s. 265–278.

  • Lista Uczestników, Funeralia Lednickie 20, 10–11 maja 2017 r., s. 279–281.
  • Funeralia Lednickie — wydane tomy, s. 282.
Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN