logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wydawnictwa Oddziału Wielkopolskiego SNAP:
Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych

Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.
 • Kafle i piece kaflowe z dworu na kopcu w Krajkowie pod Mosiną
  Agnieszka Łaszkiewicz
  Kafle i piece kaflowe z dworu na kopcu w Krajkowie pod Mosiną, woj. poznańskie
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom 1, Poznań 1997, 213 ss.
  Nakład wyczerpany

  Prezentacja i analiza zespołu kafli o chronologii od XV po pierwszą połowę XVIII wieku pochodzących z badań jednego obiektu — dworu na kopcu. Na podstawie tych znalezisk wykonano także kilka wersji rekonstrukcji pieca kaflowego. Publikacja zawiera katalog, oraz bogaty materiał ilustracyjny.


 • Archeologia wielkopolska
  Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków
  red. Hanna Kóčka-Krenz
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom II, Poznań 1998, 101 ss.
  Nakład wyczerpany

  Prezentacja materiałów z Sesji poświęconej badaniom wielkoinwestycyjnym i ratowniczym, płynącym z tego tytułu zagrożeń i szans dla zabytków i badań archeologicznych, oraz możliwości ochrony stanowisk archeologicznych w Wielkopolsce.


  Spis treści:
  • Andrzej Kaszubkiewicz, Słowo wstępne, s. 3–4.
  • Zbigniew Kobyliński, Przyszłość konserwatorstwa archeologicznego w Polsce: problemy i perspektywy, s. 5–19.
  • Tadeusz Makiewicz, Wielkie inwestycje — szansa czy zagrożenie?, s. 21–25.
  • Dobrochna Jankowska, Ochrona archeologicznych stanowisk pradziejowych w Wielkopolsce — problem konserwatorski, s. 27–30.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Ochrona średniowiecznych stanowisk archeologicznych w Wielkopolsce — problem konserwatorski, s. 31–36.
  • Teresa Witkowska, Wybrane zagadnienia z zakresu archeologii w działalności Państwowej Służby Ochrony Zabytków w woj. gorzowskim, s. 37–42.
  • Grzegorz Teske, Janusz Tomala, Mury obronne Kalisza w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, s. 43–52.
  • Krzysztof Gorczyca, Badania archeologiczne przeprowadzone w ostatnich latach przez Muzeum Okręgowe w Koninie i ich znaczenie dla nauki, s. 53–58.
  • Jacek Nowakowski, Najciekawsze odkrycia archeologiczne w woj. leszczyńskim ostatnich lat i ich znaczenie dla nauki, s. 59–64.
  • Mirosława Dernoga, Badania archeologiczne prowadzone na terenie woj. pilskiego w latach 1990–1998, s. 65–69.
  • Andrzej Prinke, Wybrane badania archeologiczne na terenie województwa poznańskiego w latach 1995–1998, s. 71–77.
  • Jarmila Kaczmarek, Problematyka badań archeologicznych na terenie aglomeracji poznańskiej, s. 79–89.
  • Zofia Kurnatowska, Początki państwa i chrześcijaństwa w Polsce w świetle źródeł archeologicznych, s. 91–101.
 • Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej
  Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej, część I
  red. Henryk Machajewski, Ryszard Pietrzak
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom II, Poznań 2002, 292 ss.
  Nakład wyczerpany

  W 9 artykułach zaprezentowano wyniki badań różnych stanowisk oraz syntetyzujące omówienia dotyczące badań jakie w ostatnich kilku latach prowadzono na obszarze powiatu szamotulskiego.

  Spis treści:
  • Danuta Prinke, Agnieszka Przybył, Piotr Chachlikowski, Jacek Kabaciński, Obiekt kultury pucharów lejkowatych (39) w Szczuczynie, stan. 5 — na tle wstępnych wyników badań stanowiska wielokulturowego, s. 7–44.
  • Michał Sip, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej we Wronkach-Borku, gm. loco, stan. 2, s. 47–176.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Ornamentyka solarna na naczyniach z halsztackiego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Gorszewicach, gm. Kaźmierz, stan. 1, s. 179–186.
  • Maciej Kaczmarek, Ryszard Pietrzak, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Bininie, gm. Ostroróg, stan. 2, s. 189–197.
  • Paweł Pawlak, Ryszard Pietrzak, Późnośredniowieczny obiekt mieszkalny z Mutowa, gm. Szamotuły, stan. 5, s. 199–227.
  • Barbara Kirschke, Nowożytne cmentarzysko szkieletowe w Mutowie, gm. Szamotuły, stan. 2, s. 229–239.
  • Andrzej Sikorski, Tekstylia z nowożytnego cmentarzyska w Mutowie, gm. Szamotuły, stan. 2 (grób 10), s. 241–251.
  • Edward Krause, Badania archeologiczne na Zamku Górków w Szamotułach w latach 1973 oraz 1981–1983, s. 253–281.
  • Piotr Wawrzyniak, Janusz Pietrzak, Wyniki badań archeologicznych w rejonie zbiornika wodnego Radzyny, gm. Kaźmierz, s. 283–292.
 • Archeologia powiatu wrzesińskiego
  Archeologia powiatu wrzesińskiego
  red. Michał Brzostowicz
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom III, Poznań-Września 2003, 225 ss.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Część I: Ziemia wrzesińska w pradziejach i średniowieczu
  • Bartosz Józwiak, Zasiedlenie ziemi wrzesińskiej w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu, s. 13–40.
  • Urszula Narożna-Szamałek, Krzysztof Szamałek, Zasiedlenie terenów powiatu wrzesińskiego w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle wyników badań przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, s. 41–62.
  • Andrzej Michałowski, Powiat wrzesiński w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wędrówek ludów, s. 63–87.
  • Michał Brzostowicz, Rozwój osadnictwa średniowiecznego na ziemi wrzesińskiej w świetle źródeł archeologicznych, s. 89–118.

  Część II: Zabytki archeologiczne z powiatu wrzesińskiego
  • Bartosz Józwiak, Obozowisko schyłkowopaleolityczne w Tarnowej, gm. Pyzdry, s. 121–122.
  • Andrzej Krzyszowski, Grot krzemienny z Nekli, s. 123–126.
  • Tomasz Skorupka, Bogdan Walkiewicz, Grób z wczesnej epoki brązu w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie, s. 127–130.
  • Alicja Gałęzowska, Osady kultury pomorskiej i kultury wielbarskiej na stanowisku 1 w Stroszkach, gm. Nekla, pow. Września, s. 131–153.
  • Michał Brzostowicz, Gród z czasów przedpiastowskich w Spławiu-Wodzisku, s. 155–162.
  • Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, Gród wczesnopiastowski w Grzybowie pod Wrześnią, s. 163–185.
  • Andrzej Sikorski, Ślady tkanin na monetach arabskich i ozdobach srebrnych ze skarbu z Grzybowa, pow. Września, s. 187–197.
  • Robert Michał Czerniak, Ilona Jagielska, Miasto lokacyjne w Pyzdrach w świetle badań archeologicznych, s. 199–213.
  • Maciej Nowacki, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Miasto lokacyjne we Wrześni w świetle badań archeologicznych, s. 215–225.
 • Kultura jastorfska
  Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
  red. Henryk Machajewski
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom IV, Poznań 2004, 273 ss.
  Nakład wyczerpany

  W ostatnich latach w Polsce, zwłaszcza w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i w Małopolsce, zauważa się niebywały wprost przyrost źródeł archeologicznych łączonych z kulturą jastorfską. Zjawisko to nie byłoby niczym szczególnym gdyby nie fakt, że jeszcze do niedawna pozostałości po tej kulturze, głównie w postaci cmentarzysk, występowały jedynie w dorzeczu dolnej i środkowej Odry.
  Prezentowana publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas konferencji (M. Grygiel, H. Machajewski, R. Pietrzak, T. Makiewicz, T. Kasprowicz, A. Sobucki, Z. Woźniak) zorganizowanej przez Oddział SNAP w Poznaniu, jaka odbyła się 19 marca 2002 roku w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w której uczestniczyło około 90 archeologów. Uzupełniają ją artykuły przygotowane w efekcie dyskusji pokonferencyjnych (A. Michałowski, D. Żychliński, M. Meyer i in.) i komunikaty o najnowszych odkryciach archeologicznych (M. Dernoga, E. Gajda, M. Maciejewski, R. Niedźwiecki).

  Spis treści:
  • Henryk Machajewski, Kilka uwag wprowadzenia, s. 7–11.
  • Michał Grygiel, Problem chronologii i przynależności kulturowej materiałów o charakterze jastorfskim z Brześcia Kujawskiego, woj. kujawsko-pomorskie, w świetle ostatnich badań nad problematyką okresu przedrzymskiego w Polsce, s. 13–82.
  • Henryk Machajewski, Ryszard Pietrzak, Z badań nad ceramiką naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce, s. 83–122.
  • Andrzej Michałowski, Łyżki gliniane z okresu przedrzymskiego z terenów Europy Środkowej, s. 123–160.
  • Michael Meyer, Mareile Wulf, Stefan Dembinski, Christian Kirschbaum, Die latenèzeitliche Siedlung Glienick 14, Ldkr. Teltow-Flaming. Bemerkungen zum Forschungsstand latenèzeitlicher Siedlungen in Brandenburg, s. 161–198.
  • Artur Sobucki, Zbigniew Woźniak, Nowe materiały o cechach jastorfskich z Wielkopolski, s. 199–214.
  • Tomasz Kasprowicz, Stanowisko kultury jastorfskiej w Wojnowie, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, s. 215–233.
  • Tadeusz Makiewicz, Osada kultury jastorfskiej w Pławcach i Borzejewie, pow. Środa Wlkp. na tle osadnictwa kultury jastorfskiej w Wielkopolsce, s. 235–244.
  • Daniel Żychliński, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego z elementami kultury jastorfskiej w Otorowie, pow. Szamotuły, stan. 66, s. 245–258.
  • Mirosława Dernoga, Elżbieta Gajda, Grób z młodszego okresu przedrzymskiego w Drawsku, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie, s. 259–263.
  • Henryk Machajewski, Marcin Maciejewski, Rafał Niedzwiecki, Wyniki badań na cmentarzysku kultury jastorfskiej w Rosku, gm. Wieleń, woj. wielkopolskie, s. 265–269.
 • Archeologia powiatu obornickiego
  Archeologia powiatu obornickiego
  red. Tomasz Skorupka
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom V, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Poznań 2005.
  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Tomasz Skorupka, Wstęp, s. 7–10.
  • Danuta Prinke, Agnieszka Przybył, Osadnictwo najstarszych mieszkańców powiatu obornickiego: społeczności z epoki kamienia (od ok. 11050–9950 do ok. 2300 przed Chr.), s. 11–124.
  • Małgorzata Winiarska, Aneks — Wiór krzemienny z Objezierza, s. 125–126.
  • Maciej Kaczmarek, Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na ziemi obornicko-rogozińskiej, s. 127–235.
  • Tomasz Skorupka, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wedrówek ludów (od połowy III w. p.n.e. do VI w n.e.) na ziemi obornicko-rogozińskiej, s. 237–313.
  • Artur Rewekant, Ludność pochowana na cmentarzysku w Kowalewku w świetle badań antropologicznych, s. 315–324.
  • Ewa Wielgosz-Skorupka, Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VI–1. poł. XIV w.) na ziemi obornicko-rogozińskiej w świetle źródeł archeologicznych, s. 325–396.
  • Mieczysław Brust, Najdawniejsze dzieje ziemi obornicko-rogozińskiej w okresie od XII do końca XIV wieku na podstawie źródeł pisanych, s. 397–483.
 • Wielka kolonizacja
  Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty: koniec V–poł. III tys. BC
  Jacek Wierzbicki
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom VI, Poznań 2013, 373 ss.
  ISBN: 978-83-931388-4-5

  Nakład wyczerpany

  To książka o drugim etapie neolityzacji środkowej Wielkopolski. To opowieść o wielkim dziele, jakim było rozpowszechnienie uprawy ziemi i hodowli zwierząt domowych oraz zagospodarowanie wszystkich dogodnych obszarów umożliwiających uprawianie neolitycznej gospodarki rolniczej. To także dzieje społeczeństw zamieszkujących ten region przez blisko 1500 lat, których pozostałości pobytu odkryto na ponad trzech tysiącach stanowisk pomiędzy Obrą, Wartą i Wełną. To książka o czynach ludzi widzianych poprzez pryzmat wytworów ich rąk i umysłów, a także o wpływie, jaki wywarła na ich życie niespodziewana kosmiczna katastrofa.
 • Osada w działaniu
  Osada w działaniu. Osady ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów
  Justyn Skowron
  Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, tom VII, Poznań 2014, 252 ss.
  ISBN: 978-83-931388-5-2

  Nakład wyczerpany

  Osada w działaniu ... to książka o tym, jak wyglądała wieś ludności kultury przeworskiej, podstawowa jednostka osadnicza, blisko 2 tysiące lat temu. Przez około siedem stuleci, od schyłku III w. p.n.e. po początki V w. n.e., kulturę tę tworzyły kolejne pokolenia ludzi na znacznych obszarach dzisiejszej Polski. Na podstawie źródeł archeologicznych z Polski Środkowej i na tle najbliższych terenów środkowoeuropejskiego Barbaricum, autor opisuje struktury zabudowy, funkcje budynków, urządzeń gospodarczych i zastanawia się nad różnicami w wyglądzie poszczególnych osad. Jest to również rzecz o ludziach tamtych czasów: ich zajęciach, wierzeniach i miejscach ostatniego spoczynku. Kontynuując swój wywód autor próbuje też objaśnić, jak było zorganizowane i jak działało ówczesne społeczeństwo. Osada to w gruncie rzeczy wspólnota interesów. Zamieszkiwali ją bogaci i biedni, rolnicy, wytwórcy i wojownicy. Drabina zależności i wzajemnych odniesień była zapewne długa i wywierała wpływ na życie i śmierć. A to właśnie stanowi esencję historii ...
Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN