SNAP

Jak zostać członkiem SNAP

Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, który:

  • ukończył studia wyższe w zakresie archeologii,
  • ukończył studia wyższe w innej dziedzinie, a pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i metod archeologii i prahistorii, w muzealnictwie, konserwacji zabytków lub w innych placówkach naukowo-badawczych, związanych z problematyką archeologii i prahistorii,
  • pracuje w jednej z dziedzin wymienionych w § 12, ustęp 1, punkt b Statutu, a nie ukończył studiów wyższych, jeśli Komisja Kwalifikacyjna na wniosek Zarządu Oddziału uzna taką działalność za odpowiadającą wymogom przynależności do Stowarzyszenia,
  • jest studentem co najmniej IV roku studiów archeologii lub dziedzin pokrewnych.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia z opinią i poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedłożonej przez Zarząd Oddziału oraz wniosku Komisji Kwalifikacyjnej stwierdzającej kwalifikacje naukowe i zawodowe kandydata.

Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie na członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Oddział ...................................................................................................................................

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................

Adres (kod) ...........................................................................................................................

Ukończone studia wyższe na ................................................................................................

Stopień naukowy ................................................................... uzyskany w r. .......................

Miejsce pracy i funkcja ........................................................................................................

..............................................................................................................................................

Praca w organizacjach naukowych .........................................................................................

..............................................................................................................................................

Dorobek naukowy .................................................................................................................

..............................................................................................................................................Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem, zobowiązuję się opłacać regularnie składki członkowskie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
W przypadku rezygnacji z członkostwa zobowiązuję się do dnia skreślenia mnie z listy członków uiścić składki.

Podpis ....................................................................................Członkowie wprowadzający


............................................................... ...............................................................

Data ..........................................................Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich na posiedzeniu w dniu ........................................ nie/zakwalifikowała do przyjęcia w poczet członków SNAP
p. ...........................................................................................................................................


................................................................ dnia ....................................
Formularz deklaracji członkowskiej w postaci pliku PDF można pobrać — tutaj
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN