logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wydawnictwa Oddziału Wielkopolskiego SNAP:
Pozostałe publikacje

Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.

Wykłady Poznańskie SNAP

 • M. Mączyńska, Poznań 2001
  Magdalena Mączyńska
  Europa w okresie wędrówek ludów
  Poznań 2001, 23 ss.
  Ten niewielki tomik zawiera tekst wykładu wygłoszonego przez prof. M. Mączyńską 9 stycznia 2001 roku, podczas zebrania zorganizowanego przez Zakład Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM i Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu.

  Nakład wyczerpany
 • Lech Leciejewicz
  Starożytna spuścizna kulturowa na ziemiach polskich w początkach średniowiecza
  Wykłady Poznańskie SNAP, zeszyt 1, Poznań 2002, 22 ss.
  Wykład wygłoszony w Poznaniu w dniu 10 stycznia 2002 r. Autor podsumowuje dyskusję nad początkami słowiańskiego osadnictwa we wczesnym średniowieczu w międzyrzeczu Odry i Wisły. W zwięzły sposób prezentuje argumenty autochtonistów.

  Nakład wyczerpany
 • Michał Brzostowicz
  Gród przedpiastowski w Spławiu-Wodzisku
  Wykłady Poznańskie SNAP, zeszyt 2, Poznań-Września 2003

  Nakład wyczerpany

Inne publikacje

 • Pradolina Noteci ..., Poznań 2006
  Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych
  red. Henryk Machajewski, Jarosław Rola
  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu i Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, Poznań 2006, 334 ss.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Henryk Machajewski, Jarosław Rola, Wprowadzenie, s. 7–14.
  • Arkadiusz Marciniak, Problematyka stref kontaktowych w pradziejach, s. 15–21.
  • Aleksander Starzyński, Mirosława Dernoga, Archeologia regionu nadnoteckiego, s. 23–27.
  • Radosław Sajkiewicz, Agnieszka Michałowska, Wybrane elementy szaty roślinnej Puszczy Noteckiej, s. 29–37.
  • Jacek Kabaciński, Daniel Makowiecki, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim, s. 39–43.
  • Agnieszka Przybył, Zagadnienie znaczenia szlaku noteckiego w rozwoju późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych, s. 45–52.
  • Dobrochna Jankowska, Katarzyna Pyżewicz, Materiały krzemienne ze stanowiska 4 w Rosku, gm. Wieleń, s. 53–69.
  • Szymon Nowaczyk, Kultura amfor kulistych w rejonie dorzecza dolnej i środkowej Noteci, s. 71–85.
  • Jacek Wierzbicki, Idea megalityczna między pradoliną Noteci a Morzem Bałtyckim, s. 87–106.
  • Jarosław Rola, Pradolina Noteci na szlaku kontaktów społeczności neolitu i wczesnej epoki brązu, s. 107–119.
  • Magdalena Suchorska-Rola, Stan badań nad wczesną epoką brązu w dorzeczu środkowej Noteci, s. 121–126.
  • Henryk Machajewski, Marcin Maciejewski, Skarb ludności kultury łużyckiej z Roska nad Notecią, s. 127–146.
  • Robert Sałat, Małgorzata Warmuzek, Stanisław Kozakowski, Jacek Krokosz, Badania metalograficzne przedmiotów brązowych pochodzących z Roska, gmina Wieleń, s. 147–152.
  • Andrzej Sikorski, Wyrób sprangowy na brązowej formie do odlewu siekierek z Roska, s. 153–156.
  • Maciej Kaczmarek, Pradolina Noteci w dobie rozwoju kultury łużyckiej, s. 157–181.
  • Andrzej Michałowski, Kultura jastorfska w Wielkopolsce północnej, s. 183–199.
  • Marcin Maciejewski, Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej, s. 201–215.
  • Tomasz Skorupka, Cmentarzyska z okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Osieku-Praczu, stan. 1, pow. Piła, woj. wielkopolskie, s. 217–229.
  • Elżbieta Gajda, Groby szkieletowe w łodziach wyposażone w broń z wczesnego okresu rzymskiego odkryte w Walkowicach, gmina Czarnków, s. 231–236.
  • Andrzej Sikorski, Tekstylia z grobów łodziowych w Walkowicach (gm. Czarnków, woj. wielkopolskie, stan. 6/8), s. 237–243.
  • Renata Ciołek, Skarb antoninianów z Piły: skarb, kasa legionowa, czy annua munera, s. 245–251.
  • Waldemar Ossowski, Pradziejowe i wczesnośredniowieczne środki śródlądowego transportu wodnego w Polsce, s. 253–268.
  • Michał Brzostowicz, Wielkopolska północna w czasach przedpiastowskich, s. 269–280.
  • Andrzej M. Wyrwa, Czynniki związane z procesem formowania się grodów limesu nadnoteckiego we wczesnym średniowieczu. Stan i perspektywy badań, s. 281–305.
  • Zbigniew Wielgosz, Pogranicze wielkopolsko-pomorskie we wczesnym średniowieczu, s. 307–327.
 • Wielkopolska w dziejach, Poznań 2008
  Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie
  red. Henryk Machajewski
  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2008, 266 ss.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie
  • Zofia Kurnatowska, Wprowadzenie, s. 11–15.
  • Aleksander Starzyński, Archeologia Wielkopolski, s. 17–20.
  • Dobrochna Jankowska, Paleolit i mezolit Wielkopolski, s. 21–30.
  • Jacek Wierzbicki, Neolit Wielkopolski w świetle ostatnich badań, s. 31–55.
  • Janusz Czebreszuk, Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce. Zarys dziejów badań oraz perspektyw konserwatorsko-poznawczych, s. 57–62.
  • Marcin Ignaczak, Kultura łużycka w Wielkopolsce. Ze studiów nad genezą kultury pól popielnicowych na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, s. 63–85.
  • Andrzej Michałowski, Okres przedrzymski w Wielkopolsce, s. 87–105.
  • Henryk Machajewski, Nowe kierunki badań nad społecznościami Wielkopolski z okresu od I w. n.e. do V/VI w. n.e., s. 107–125.
  • Michał Brzostowicz, Problematyka badań nad czasami przedpiastowskimi w Wielkopolsce, s. 127–136.
  • Michał Kara, Wczesnośredniowieczne grodziska Wielkopolski w nowszych studiach archeologii (wybrane zagadnienia), s. 137–152.
  • Jacek Wrzesiński, Andrzej Marek Wyrwa, Architektura świecka i sakralna wczesnośredniowiecznej Wielkopolski — nowe odkrycia i interpretacje, s. 153–172.
  • Jacek Wrzesiński, Archeologia: poznanie – popularyzacja – turystyka, s. 173–184.
  • Tadeusz Baranowski, Leszek Ziąbka, Gród w Kaliszu, s. 185–190.

  Najnowsze źródła do dziejów Wielkopolski
  • Andrzej Krzyszowski, Cmentarzysko ze starszego okresu epoki brązu w Januszewie, stan. 1, pow. Środa Wlkp., s. 193–206.
  • Ewa Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w osieku, pow. Jarocin, s. 207–213.
  • Andrzej Krzyszowski, Cmentarzysko (?) typu Alt Käbelich w Wilanowie, stan. 12, pow. Grodzisk Wlkp., s. 215–229.
  • Hanna Kóčka-Krenz, Antyczna gemma z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, s. 231–236.
  • Małgorzata Klunder, Agnieszka Kowalczuk, Paweł Pawlak, Dwór staropolski w Gądkach, pow. Poznań, s. 237–244.
  • Edward Krause, Obóz warowny z XVII–XVIII w. w Markowicach, pow. Poznań, s. 245–249.

  Studenci archeologii
  • Maksymilian Frąckowiak, Mariusz Drzewiecki, 80 lat Koła Naukowego Studentów Archeologii przy Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, s. 253–259.

  • Dobrochna Jankowska, Podsumowanie, s. 261–266.
 • J. Kaczmarek, Poznań 2008
  Jarmila Kaczmarek
  Archeologia miasta Poznania, t. I, Stan badań i materiały, cz. 1 i 2
  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2008, 745 ss.

  Nakład wyczerpany
  [...] Niniejszy tom „Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały” jest pierwszym w nowej serii prac poświęconych naszemu miastu. Zawiera on katalog 1275 znanych stanowisk archeologicznych, bez którego niemożliwa jest ochrona zabytków archeologicznych w Poznaniu. Stworzenie takiego „słownika stanowisk” i modelu prezentacji źródeł archeologicznych na terenie miast zabytkowych i aglomeracji wielkomiejskich było wieloletnim postulatem służby konserwatorskiej. Publikacja ma zatem spełniać rolę informatora, w którym będzie można uzyskać podstawowe dane na temat stanowisk archeologicznych, ich położenia (również na mapie), lokalizacji wykopów badawczych, przebiegu badań, charakterystyki znalezionych zabytków, miejsca przechowywania materiałów i dokumentacji, numerów inwentarzy, literatury. Obok służb konserwatorskich chętnie sięgną po nią wszystkie osoby zawodowo zajmujące się Poznaniem (archeolodzy, historycy, historycy architektury, urbaniści, architekci, osoby planujące inwestycje budowlane na terenie miasta), a także miłośnicy Poznania [...].
  (fragment Przedmowy autorstwa prezydenta miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego)
 • Archeologia miast wielkopolskich, Poznań 2016
  Archeologia miast wielkopolskich
  red. Henryk Machajewski, Jacek Wrzesiński
  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Poznań 2016, 269 ss.

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wstęp, s. 5–10.
  • Zbyszko Górczak, Lokacje i życie miejskie w średniowiecznej Wielkopolsce, s. 11–32.
  • Michał Brzostowicz, Maciej Nowacki, Września. Archeologia miasta, s. 33–55.
  • Marcin Krzepkowski, Wągrowiec w świetle najnowszych badań archeologicznych, s. 57–84.
  • Andrzej Krzyszowski, Buk — z dziejów średniowiecznego i nowożytnego miasta, s. 85–123.
  • Maurycy Kustra, Badania archeologiczne w Pobiedziskach, pow. poznański, s. 125–143.
  • Henryk Machajewski, Archeologia Wielenia, s. 145–172.
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Archeologia o przeszłości Grodziska Wielkopolskiego, s. 173–195.
  • Katarzyna Schellner, Zapomniana historia kolskich fabryk fajansu, s. 197–211.
  • Anna Cicha, Piotr Wawrzyniak, Michał Werwiński, Z badań nad dawnym Czempiniem, s. 213–234.
  • Henryk Machajewski, Środa Wielkopolska. Ze studiów nad najdawniejszą organizacją zabudowy miasta, s. 235–253.
  • Jacek Wrzesiński, Między odkryciem a zniszczeniem — zabytek w krajobrazie miasta, s. 255–268.
  • Wykaz autorów, s. 269.
 • Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski
  Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski
  red. Jolanta Goszczyńska, Henryk Machajewski, Marta Świtoń, Anna Skrzeczyńska, Marta Błaże­jewska, Jacek Wrzesiński
  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Poznań 2018, 290 ss., ISBN 978-83-65085-09-2

  Nakład wyczerpany
  Spis treści:
  • Wprowadzenie, s. 6–9
  • Włodzimierz Rączkowski, O rzece i grzęzawisku: parę refleksji na temat teorii i praktyki studiów osadniczych, s. 11–29
  • Henryk Machajewski, Ze studiów nad okresem wędrówek ludów w Wielkopolsce, s. 31–41
  • Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Najdawniejsze siedziby Słowian w Wielkopolsce na podstawie wybranych źródeł archeologicznych, s. 43–79
  • Michał Brzostowicz, Archeologiczne przyczynki do studiów nad początkami miast w Wielkopolsce. Przykład Lądka, Pyzdr i Wrześni, s. 81–103
  • Andrzej Kowalczyk, Radzim nad Wartą w świetle badań interdyscyplinarnych, s. 105–118
  • Jacek Wrzesiński, Przemiany osadnicze w "regionie grzybowskim" — perspektywy badawcze, s. 119–134
  • Henryk Machajewski, Elżbieta Gajda, Od grodziska do miasta średniowiecznego — przykład rejonu osadniczego w okolicy Czarnkowa nad Notecią, s. 135–155
  • Marcin Krzepkowski, Mikołaj Kostyrko, Romualda Bartkowiak, Marcin Hlebionek, Między Czarnkowem, Ujściem i Chodzieżą. O kilku nieznanych siedzibach rycerskich z północnej Wielkopolski, s. 157–172
  • Michał Szymański, Przemiany przestrzenne centrów miast lokacyjnych starostwa ujsko-pilskiego na tle osadnictwa w XIV–XVIII wieku, s. 173–199
  • Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, O siedzibach pańskich na kopcach kilka uwag ogólnych, s. 201–213
  • Andrzej Krzyszowski, Golęczewo i Suchy Las. Z problematyki lokacji wsi wielkopolskich, s. 215–261
  • Agata Karwecka, Agnieszka Krawczewska, Zarys stanu badań archeologicznych nad rozpoznaniem założeń urbanistycznych miast powiatu poznańskiego, s. 263–287
  • Wykaz autorów, s. 288–290
Zamówienia na wszystkie wydawnictwa proszę wysyłać e-mailem pod adresem:
Płatność za zaliczeniem pocztowym.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN