logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Procedura recenzowania publikacji
w „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”

https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf; jsessionid=770037668D52E55226C4F6E3E1C58A43

  1. Każdy tom czasopisma recenzowany jest przez co najmniej przez dwóch niezależnych recenzentów.
  2. W przypadku przyjęcia przez Redakcję tekstu autora zagranicznego, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.
  3. Recenzenci nie są wzajemnie informowani o recenzowaniu.
  4. Recenzenci otrzymują od Redakcji artykuły wydrukowane lub na nośniku elektronicznym oraz formularz recenzencki dla każdego artykułu.
  5. Recenzenci przekazują opinię Redakcji w formie pisemnej z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.
  7. Redakcja zamieszcza listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej czasopisma oraz w poszczególnych, drukowanych numerach czasopisma.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN