logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

INSTRUKCJA WYDAWNICZA
dla autorów artykułów zgłaszanych do „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”

Artykuły, w których nie będą przestrzegane poniższe zasady, zostaną zwrócone autorom
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji.
 2. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do publikacji.
 3. Recenzenci współpracujący z czasopismem.
 4. Procedura recenzowania.
 5. Formularz recenzencki — plik PDF.
 6. Zasady rzetelności publikacji.
 7. Umowa licencyjna — plik PDF.
 8. Załącznik nr 1: Deklaracja rzetelności publikacji — plik PDF.
 9. Instrukcja wydawnicza — plik PDF. 1. Tekst w języku polskim: czcionka Calibri 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
 2. Nie numerować stron.
 3. Nie formatować tekstu, poza stosowaniem kursywy.
 4. Nie wklejać rycin do Worda (pliku tekstowego). Każda rycina ma być w osobnym pliku, jako .tiff lub .jpg.
 5. Ryciny muszą być na dobrym poziomie technicznym i estetycznym. Muszą być prawidłowo opisane, a w uzasadnionych wypadkach należy załączyć legendę w spisie rycin.
 6. Nie podpisywać rycin w plikach graficznych. Spis rycin wraz z tłumaczeniem na język angielski należy zamieścić osobno, w pliku tekstowym. Stosować nazwę „rycina” także w odniesieniu do tablic i zdjęć oraz numerację ciągłą. Wszystkie ryciny muszą mieć odniesienia w tekście. Należy przestrzegać kolejności cytowania rycin w tekście.
 7. Przypisy zamieszczać u dołu tekstu.
 8. Nie wklejać tabel z Excela do Worda; tabele przesłać w osobnych plikach (Excel lub Word).
 9. Krótkie cytaty należy umieszczać w cudzysłowie, dłuższe (również obcojęzyczne i ich przekłady) powinny znaleźć się w oddzielnym akapicie zapisane mniejszą czcionką, bez cudzysłowu. Słowa obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą.
 10. Cytując lata i numerację stron stosować dywiz (1999-2005; s. 20-25).
 11. W osobnym pliku tekstowym należy przesłać abstrakt (min. 150 - max. 300 słów) oraz słowa kluczowe (po polsku i po angielsku).
 12. Obowiązuje anglosaski (oksfordzki) system przypisów, czyli w nawiasie okrągłym nazwisko autora, rok i numer strony po przecinku, dalej tabela lub rycina, np.:
  tekst (Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1) tekst.
  Jeżeli będą dwie prace tego samego autora z tego samego roku, to należy je oznaczyć literami „a”, „b” (kolejność nadawania liter alfabetycznie wg tytułu pracy), np.:
  tekst (Kowalski 1999a, s. 23; 1999b, s. 54) tekst.
 13. W osobnym pliku przesłać literaturę (nie formatować!), w której muszą być wszystkie zacytowane w tekście prace. Opis bibliograficzny należy wykonać wg następującego wzoru:
  Nazwisko autora/-ów i inicjał imienia
  rok   tytuł kursywą, miejsce wydania.
  rok   tytuł kursywą, nazwa i numer (zeszyt, tom) czasopisma, numery stron.
  rok   tytuł kursywą, [w:] tytuł pracy zbiorowej kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, numery stron.
  Przykład:
  Kowalski A.
  1999a   Archeologia, Warszawa.
  1999b   Odkrycia, „Przegląd Archeologiczny”, nr 3, s. 67-72.
  1999c   Słowianie, [w:] Archeologia Polski, red. T. Nowak, Warszawa, s. 75-85.
  Wszystkie tytuły piszemy pełną nazwą - nie stosujemy skrótów!
 14. Do Redakcji WSA należy przekazać artykuł i wszystkie załączniki (literaturę, streszczenie, abstrakt i słowa kluczowe, ryciny, spis rycin, tabele) w wersji elektronicznej.
Redakcja WSA, Oddział Wielkopolski SNAP
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
e-mail: wsa.redakcja@gmail.com
www.snap.poznan.pl
Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
e-mail: archekon@interia.pl
www.wydawnictwofa.pl
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN