SNAP

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

INSTRUKCJA WYDAWNICZA
dla autorów artykułów zgłaszanych do „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”

Artykuły, w których nie będą przestrzegane poniższe zasady, zostaną zwrócone autorom
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji.
 2. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do publikacji.
 3. Recenzenci współpracujący z czasopismem.
 4. Procedura recenzowania.
 5. Formularz recenzencki — plik PDF.
 6. Zasady rzetelności publikacji.
 7. Umowa licencyjna — plik PDF.
 8. Załącznik nr 1: Deklaracja rzetelności publikacji — plik PDF.


 1. Tekst w języku polskim: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
 2. Nie numerować stron.
 3. Nie formatować tekstu, poza stosowaniem kursywy.
 4. Nie wklejać rycin do Worda (pliku tekstowego), tylko zapisać każdą rycinę w osobnym pliku, najlepiej jako „cdr” (Corel), „ai” (Illustrator), „tiff” lub w ostateczności „jpg”.
 5. Ryciny muszą być na dobrym poziomie technicznym i estetycznym. Muszą być prawidłowo opisane, a w uzasadnionych wypadkach należy załączyć (w osobnym pliku!) legendę.
 6. Nie podpisywać rycin w plikach graficznych. Spis rycin należy zamieścić osobno, w pliku tekstowym. Stosować nazwę „rycina” także w odniesieniu do tablic i zdjęć oraz numerację ciągłą. Wszystkie ryciny muszą posiadać odniesienia w tekście. Należy przestrzegać kolejności cytowania rycin w tekście.
 7. Można przekazać oryginały rycin do skanowania.
 8. Przypisy zamieszczać u dołu tekstu.
 9. Nie wklejać tabel z Excela do Worda. Tabele przesłać w osobnych plikach (Excel lub Word).
 10. Krótkie cytaty należy umieszczać w cudzysłowie, dłuższe (również obcojęzyczne i ich przekłady) powinny znaleźć się w oddzielnym akapicie zapisane mniejszą czcionką, bez cudzysłowu. Bardzo krótkie cytaty i słowa obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą.
 11. Obszerne streszczenie do przetłumaczenia (lub przetłumaczone) na język angielski należy zamieścić w osobnym pliku tekstowym.
 12. W osobnym pliku tekstowym zamieścić abstrakt oraz słowa kluczowe (po polsku lub po angielsku).
 13. Obowiązuje anglosaski (oksfordzki) system przypisów, czyli w nawiasie okrągłym inicjał imienia i nazwisko autora, rok i numer strony po przecinku, dalej tabela lub rycina np.:
  (J. Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1)
  Jeżeli będą dwie prace tego samego autora, z tego samego roku, to należy je oznaczyć literami „a”, „b” (kolejność nadawania liter alfabetycznie wg tytułu pracy), np.:
  (J. Kowalski 1999a, s. 23; 1999b, s. 54)
 14. W osobnym pliku przesłać bibliografię (nie formatować!), w której muszą być wszystkie zacytowane w tekście prace. Opis bibliograficzny należy wykonać wg następującego wzoru:
  Nazwisko autora i inicjał imienia
  rok tytuł kursywą, miejsce wydania.
  rok tytuł kursywą, nazwa w cudzysłowie i numer (zeszyt, tom) czasopisma, numery stron.
  rok tytuł kursywą, [w:] inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł pracy zbiorowej kursywą, miejsce wydania, numery stron.
  Przykład:
  Kowalski J.
  1999a Archeologia, Warszawa
  1999b Odkrycia, „Przegląd Archeologiczny”, nr 3, s. 67-72.
  1999c Słowianie, [w:] T. Nowak (red.), Archeologia Polski, Warszawa, s. 75-85.
  Wszystkie tytuły piszemy pełną nazwą — nie stosujemy skrótów!
 15. Do Redakcji WSA należy przekazać artykuł i wszystkie załączniki (bibliografię, streszczenie, abstrakt i słowa kluczowe, ryciny, spis rycin, tabele) w formie wydruku i w zgodnej z wydrukami wersji elektronicznej (płyta CD lub e-mail).
Redakcja WSA, SNAP Oddział Wielkopolski
ul. Umultowska 89D (Collegium Historicum)
61-619 Poznań
e-mail: wsa.redakcja@gmail.com
www.snap.poznan.pl
Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
e-mail: archekon@interia.pl
www.wydawnictwofa.pl
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN