SNAP

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia artykułu
przekazanego do publikacji
w „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”

  1. Do publikacji przyjmowane są artykuły zgodne z problematyką prezentowaną przez WSA lub z problematyką przyjętą przez Redakcję dla danego tomu.
  2. Artykuły zgłoszone do publikacji muszą być dostosowane do zasad zawartych w Instrukcji wydawniczej; nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało zwrotem artykułu do poprawy, a w konsekwencji możliwością opublikowania go w następnym tomie.
  3. O publikacji artykułu w kolejnym tomie WSA decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Artykuł zostaje zwrócony autorowi po przeprowadzeniu przez Redakcję recenzji wewnętrznej wraz z uzasadnieniem decyzji.
  5. Artykuł może zostać zwrócony autorowi po uzyskaniu negatywnych recenzji. Autor otrzymuje uzasadnienie decyzji.
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN