logo SNAP
Zarząd Główny SNAP

logo Facebook
Jesteśmy też tutaj

Aktualności z 2017 roku

XXI Konferencja sprawozdawcza

Zapraszamy do udziału w XXI Konferencji sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017”, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27, a której nasz Oddział jest współorganizatorem. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego!

Dodatkowe informacje można uzyskać u Aleksandry Maron (Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, tel. +48 61 628 55 16) lub pisząc pod adresem: 21.konferencja@gmail.com

Pismo przewodnie >>
Zgłoszenie referenta >>
Zgłoszenie słuchacza >>
Życzenia świąteczne

7 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Dotychczasowe rezultaty badań archeologicznych na Placu Kolegiackim (w poszukiwaniu reliktów kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny)”, który wygłoszą Andrzej Sikorski, Marcin Ignaczak, Artur Dębski i Mateusz Sikora.
Po wykładzie odbędzie się zebranie organizacyjne członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP.


Zebranie SNAP
Zapraszamy!

Na początku 2018 roku ukaże się publikacja wyników badań osady z okresu przedrzymskiego rozpoznanej na dwóch stanowiskach (nr 7 i 8) w miejscowości Grabkowo. Wydawnictwo przygotowuje zespół autorów w składzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Milena Teska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także mgr Wojciech Kaczor i mgr Marek Żółkiewski z Fundacji UAM.

Czytaj więcej >>

Grabkowo
Zaproszenie na konferencję

Program Sesji:

9:00Otwarcie Sesji i powitanie Gości (mgr Jolanta Goszczyńska, prof. dr hab. Marzena Szmyt)
9:15Z teorii osadnictwa (prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski – Poznań)
9:40Osadnictwo mezolityczne w środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (prof. PAN dr hab. Jacek Kabaciński – Poznań)
10:05Osadnictwo w okresie wędrówek ludów w Wielkopolsce (prof. UG dr hab. Henryk Machajewski – Gdańsk)
10:30Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w centralnej Wielkopolsce (mgr Ewa Pawlak, mgr Paweł Pawlak – Poznań)
11:05Dyskusja
11:20Przerwa
12:00Ze studiów nad osadnictwem przedlokacyjnym w dorzeczu środkowej Warty — przykład Lądka (dr Michał Brzostowicz – Poznań)
12:25Golęczewo i Suchy Las. Z problematyki lokacji wsi wielkopolskich (mgr Andrzej Krzyszowski – Poznań)
12:50O siedzibach pańskich na kopcach i nie tylko, słów kilka (mgr Piotr Wawrzyniak, prof. dr hab. Janusz Pietrzak – Poznań-Łódź)
13:15Relacje osada-cmentarzysko w spójnej przestrzeni kulturowej stanowisk archeologicznych (prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski – Poznań)
13:40Osadnictwo w dobie lokacji Poznania (dr hab. Marcin Ignaczak – Poznań)
14:05Dyskusja
14:15Przerwa
14:45Czarnków jako przykład współistnienia osady, grodu, zamku i miasta (mgr Elżbieta Gajda – Czarnków)
15:10Między Czarnkowem, Ujściem a Chodzieżą. Nieznane późnośredniowieczne siedziby rycerskie w Wielkopolsce Północnej (mgr Romualda Bartkowiak, dr hab. Marcin Hlebionek, mgr Mikołaj Kostyrko, mgr Marcin Krzepkowski – Piła, Toruń, Poznań)
15:35Przemiany przestrzenne centrów miast lokacyjnych starostwa ujsko-pilskiego na tle osadnictwa XIV–XVIII wieku (mgr Michał Szymański – Łódź)
16:00Zarys stanu badań archeologicznych nad założeniami urbanistycznymi miast powiatu poznańskiego (mgr Agnieszka Krawczewska, mgr Agata Karwecka – Poznań)
16:25Radzim nad Wartą w świetle badań interdyscyplinarnych (mgr Andrzej Kowalczyk – Lednica)
16:50Przemiany osadnicze regionu „grzybowskiego” — perspektywy badawcze (mgr Jacek Wrzesiński – Grzybowo)
17:15Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Sesji
WSA, t. 17

Wreszcie jest — ukazał się 17 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych” za rok 2016, a w nim siedem artykułów źródłowych, osiem sprawozdań z badań wykopaliskowych i dwa komunikaty z życia Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Szturm grodu

20 sierpnia 2017 roku — IV Grzybowski Turniej Wojów już za nami. Kto nie był, niech żałuje, a jest czego! Na dowód tylko jedno zdjęcie — scena symbolicznego szturmu grodu w wykonaniu Inter­dys­cy­pli­narnej Grupy Teatralnej Asocja­cja 2006, ale róż­nych atrakcji było wiele, jak zwykle zresztą w Grzy­bo­wie.

Plakat Turnieju

19 i 20 sierpnia 2017 roku (sobota–niedziela), w godz. 10–18, w Grzybowie koło Wrześni odbędzie się IV Grzybowski Turniej Wojów, w tym roku pod hasłem: „Rękawica została rzucona”. Szczegółowy program w załączeniu!

30 czerwca 2017 roku (piątek) Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie ogłosił X edycję Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 30 września br.

Regulamin Nagrody >>

29 czerwca 2017 roku (czwartek) prof. Hanna Kóčka-Krenz odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania — gratulujemy!

Czytaj więcej >>

10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 11:15, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65), rozpocznie się XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów SNAP. W czasie Zjazdu m.in. zostanie wręczona Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana za popularyzację archeologii.

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Impreza współorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy i wiele innych podmiotów (w tym Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich), co roku przyciąga tłumy miłośników średniowiecza. Tym razem odbędzie się 3 i 4 czerwca!

Będą opowieści o dawnych ośrodkach życia społecznego, o ich niezwykłych karierach i upadkach, o roli jaką odegrały w naszych dziejach. Przywołany zostanie obraz dawnych ośrodków, wspaniałość ich fortyfikacji i monumentalnych budowli, pejzaż kramów, warsztatów, domów i ulic, gwar kupców, rzemieślników oraz ciekawskiej gawiedzi!

Będą popisy kuglarzy i ludowych grajków, dym palenisk i szczęk broni — słowem kolory, dźwięki, zapachy i smaki średniowiecza, a także wykłady, wystawy, prezentacje i warsztaty dla dzieci oraz dyskusje o grodach i miastach, które będą toczone wśród słowiańskich namiotów i w klasztornych krużgankach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów, inscenizacji i koncertów.

Program Festiwalu >>

31 maja 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mgr Jakub Wrzosek (doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) wygłosi wykład „Archeologia konfliktów zbrojnych: przybliżenie problematyki”.
Po wykładzie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP, podsumowujące miniony rok działalności, w czasie którego wybrani zostaną delegaci na zjazd SNAP w Łodzi (10 czerwca br.).

Funeralia 19, Poznań 2017

Ukazał się 19 tom Funeraliów Lednickich pod tytułem: Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne (Poznań 2017, ss. 232), a w nim „16 tekstów obrazujących przekrój dyskusji, jaka toczyła się w maju 2016 roku nad Jeziorem Lednickim”, jak piszą we wstępie redaktorzy tego dzieła: Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

XX Funeralia Lednickie

W dniach 10–11 maja 2017 odbędą się kolejne Funeralia Lednickie. W tym roku już po raz 20!
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Antropologiczne, nasz Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Program Funeraliów >>
Foto

27 stycznia 2017 roku pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grupa mieszkańców wschodniej i południowej Wielkopolski, z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, protestowała przeciwko rozbudowie odkrywki Ościsłowo, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Odkrywka ta zniszczy dobrze zachowane, rozległe i właściwie jedyne cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, odkryte przez Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Czytaj więcej na stronie „Głosu Wielkopolskiego” >>

Aktualności z 2016 roku Aktualności z 2017 roku Aktualności z 2018 roku
 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN