SNAP
logo WIELKOPOLSKA W DZIEJACH
ARCHEOLOGIA O REGIONIE

XVIII Walny Zjazd SNAP
Poznań, 21–22 czerwca 2007 r.
Poznań-Ostrów Tumski
21 czerwca 2007 r. (czwartek)

9.00–9.15 Otwarcie sesji
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
  • Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich – Henryk Machajewski
  • Wręczenie Panu Jackowi Wrzesińskiemu nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzowanie ar­cheo­logii

9.15–9.30Wprowadzenie – Zofia Kurnatowska

9.30–9.50Główne kierunki działania archeologicznych służb konserwatorskich w Wielkopolsce – Aleksander Sta­rzyński

9.50–10.10Wielkopolska w dobie paleolitu i mezolitu – Dobrochna Jankowska

10.10–10.30Neolit Wielkopolski – Jacek Wierzbicki

10.30–10.50Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce – Ja­nusz Czebreszuk, Andrzej Krzyszowski

10.50–11.10Kultura łużycka w Wielkopolsce – Marcin Igna­czak

Przerwa

11.30–11.50Z badań nad okresem przedrzymskim w Wiel­ko­polsce – Andrzej Michałowski

11.50–12.10Główne kierunki badań nad społecznościami Wielkopolski w dobie wpływów rzymskich – Henryk Macha­jew­ski

12.10–12.30Okres wędrówek ludów w Wielkopolsce – Ta­de­usz Makiewicz

Dyskusja

15.00–15.20Starsze fazy wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce – problematyka badań – Michał Brzostowicz

15.20–15.40Wczesnośredniowieczne grodziska Wiel­ko­pol­ski – stan i perspektywy badań – Michał Kara

15.40–16.00Architektura świecka i sakralna w Wielko­pol­sce – nowe odkrycia i interpretacje – Andrzej M. Wyr­wa, Jacek Wrzesiński

16.20–16.40Obóz wojskowy w Markowicach, pow. Środa Wielkopolska – Edward Krauze

16.40–17.00Archeologia dla siebie i innych – Jacek Wrze­siński

Dyskusja

18.00–18.15 — Podsumowanie – Hanna Kóčka-Krenz

19.00 — Spotkanie towarzyskie


22 czerwca 2007 r. (piątek)

9.00 – Obrady XVIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Nau­ko­wego Archeologów Polskich

 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN