SNAP

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich [...] oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Czytaj więcej >>
Grzybowski Turniej Wojów

Zapraszamy na V Grzybowski Turniej Wojów — już 18 (sobota) i 19 (niedziela) sierpnia. W tym roku będzie to Turniej o koronę dębów grzybowskich — Siemowit, a w nim, jak zawsze, moc atrakcji. Start 18 sierpnia o godz. 10:00, zakończenie 9 sierpnia o godz. 18:00.

Czytaj więcej >>

W ostatnich dniach nasiliły się działania Zarządu Głównego SNAP w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Oto przykłady dwóch stanowisk: Kraków-Stradom i Ustowo gm. Kołbaskowo, stan. 17.

Kraków-Stradom >>
Ustowo stan. 17 >>

Kary za nielegalne poszukiwania tzw. ukrytych lub porzuconych zabytków. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, bardzo korzystnie wpłynęła na ochronę zabytków archeologicznych w naszym kraju — co stwierdzamy na podstawie informacji pochodzących zarówno od archeologów, jak i danych z urzędów konserwatorskich.

Czytaj więcej >>
Suplement >>

W zebraniu sprawozdawczym Oddziału Wielkopolskiego SNAP w dniu 13 czerwca uczestniczyło 19 członków Oddziału. Wysłuchano sprawozdań prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej, po czym zebrani przegłosowali przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Następnie wybrano siedmiu delegatów na XXIX Zjazd SNAP we Wrocławiu. Są to:

  • Hanna Kóčka-Krenz
  • Agnieszka Krawczewska
  • Andrzej Michałowski
  • Artur Różański
  • Artur Sobucki
  • Jacek Wierzbicki
  • Jacek Wrzesiński

13 czerwca (środa) o godzinie 12:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. Na tym spotkaniu wybrani zostaną też delegaci, którzy będą reprezentowali nasz Oddział na XXIX Zjeździe SNAP, jaki odbędzie się 16 czerwca (sobota) w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

XXI Konferencja sprawozdawcza

Na XXI Konferencję sprawozdawczą „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017” zgłoszono ogółem 25 referatów, 26 komunikatów i 4 postery.


Program konferencji >>

26 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Kierunki ewolucji w metodzie identyfikacji dziedzictwa archeologicznego i granice jego ochrony — od AZP do AZP+”, który wygłoszą Agnieszka Makowska i Bartosz Skaldawski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Zebranie SNAP
Spodziewamy się, że ten wykład zainteresuje wszystkich archeologów, bo każdy z nas miał, ma lub będzie miał kiedyś do czynienia z AZP!
XXI Konferencja sprawozdawcza

Zapraszamy do udziału w XXI Konferencji sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017”, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27, a której nasz Oddział jest współorganizatorem. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego!

Dodatkowe informacje można uzyskać u Aleksandry Maron (Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, tel. +48 61 628 55 16) lub pisząc pod adresem: 21.konferencja@gmail.com

Pismo przewodnie >>
Zgłoszenie referenta >>
Zgłoszenie słuchacza >>
Życzenia śiwąteczne

7 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Dotychczasowe rezultaty badań archeologicznych na Placu Kolegiackim (w poszukiwaniu reliktów kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny)”, który wygłoszą Andrzej Sikorski, Marcin Ignaczak, Artur Dębski i Mateusz Sikora.
Po wykładzie odbędzie się zebranie organizacyjne członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP.


Zebranie SNAP
Zapraszamy!

Na początku 2018 roku ukaże się publikacja wyników badań osady z okresu przedrzymskiego rozpoznanej na dwóch stanowiskach (nr 7 i 8) w miejscowości Grabkowo. Wydawnictwo przygotowuje zespół autorów w składzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Milena Teska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także mgr Wojciech Kaczor i mgr Marek Żółkiewski z Fundacji UAM.

Czytaj więcej >>

Grabkowo
Zaproszenie na konferencję

Program Sesji:

9:00Otwarcie Sesji i powitanie Gości (mgr Jolanta Goszczyńska, prof. dr hab. Marzena Szmyt)
9:15Z teorii osadnictwa (prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski – Poznań)
9:40Osadnictwo mezolityczne w środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (prof. PAN dr hab. Jacek Kabaciński – Poznań)
10:05Osadnictwo w okresie wędrówek ludów w Wielkopolsce (prof. UG dr hab. Henryk Machajewski – Gdańsk)
10:30Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w centralnej Wielkopolsce (mgr Ewa Pawlak, mgr Paweł Pawlak – Poznań)
11:05Dyskusja
11:20Przerwa
12:00Ze studiów nad osadnictwem przedlokacyjnym w dorzeczu środkowej Warty — przykład Lądka (dr Michał Brzostowicz – Poznań)
12:25Golęczewo i Suchy Las. Z problematyki lokacji wsi wielkopolskich (mgr Andrzej Krzyszowski – Poznań)
12:50O siedzibach pańskich na kopcach i nie tylko, słów kilka (mgr Piotr Wawrzyniak, prof. dr hab. Janusz Pietrzak – Poznań-Łódź)
13:15Relacje osada-cmentarzysko w spójnej przestrzeni kulturowej stanowisk archeologicznych (prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski – Poznań)
13:40Osadnictwo w dobie lokacji Poznania (dr hab. Marcin Ignaczak – Poznań)
14:05Dyskusja
14:15Przerwa
14:45Czarnków jako przykład współistnienia osady, grodu, zamku i miasta (mgr Elżbieta Gajda – Czarnków)
15:10Między Czarnkowem, Ujściem a Chodzieżą. Nieznane późnośredniowieczne siedziby rycerskie w Wielkopolsce Północnej (mgr Romualda Bartkowiak, dr hab. Marcin Hlebionek, mgr Mikołaj Kostyrko, mgr Marcin Krzepkowski – Piła, Toruń, Poznań)
15:35Przemiany przestrzenne centrów miast lokacyjnych starostwa ujsko-pilskiego na tle osadnictwa XIV–XVIII wieku (mgr Michał Szymański – Łódź)
16:00Zarys stanu badań archeologicznych nad założeniami urbanistycznymi miast powiatu poznańskiego (mgr Agnieszka Krawczewska, mgr Agata Karwecka – Poznań)
16:25Radzim nad Wartą w świetle badań interdyscyplinarnych (mgr Andrzej Kowalczyk – Lednica)
16:50Przemiany osadnicze regionu „grzybowskiego” — perspektywy badawcze (mgr Jacek Wrzesiński – Grzybowo)
17:15Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Sesji
WSA, t. 17

Wreszcie jest — ukazał się 17 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych” za rok 2016, a w nim siedem artykułów źródłowych, osiem sprawozdań z badań wykopaliskowych i dwa komunikaty z życia Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Szturm grodu

20 sierpnia 2017 roku — IV Grzybowski Turniej Wojów już za nami. Kto nie był, niech żałuje, a jest czego! Na dowód tylko jedno zdjęcie — scena symbolicznego szturmu grodu w wykonaniu Inter­dys­cy­pli­narnej Grupy Teatralnej Asocja­cja 2006, ale róż­nych atrakcji było wiele, jak zwykle zresztą w Grzy­bo­wie.

Plakat Turnieju

19 i 20 sierpnia 2017 roku (sobota–niedziela), w godz. 10–18, w Grzybowie koło Wrześni odbędzie się IV Grzybowski Turniej Wojów, w tym roku pod hasłem: „Rękawica została rzucona”. Szczegółowy program w załączeniu!

30 czerwca 2017 roku (piątek) Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie ogłosił X edycję Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 30 września br.

Regulamin Nagrody >>

29 czerwca 2017 roku (czwartek) prof. Hanna Kóčka-Krenz odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania — gratulujemy!

Czytaj więcej >>

10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 11:15, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65), rozpocznie się XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów SNAP. W czasie Zjazdu m.in. zostanie wręczona Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana za popularyzację archeologii.

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Impreza współorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy i wiele innych podmiotów (w tym Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich), co roku przyciąga tłumy miłośników średniowiecza. Tym razem odbędzie się 3 i 4 czerwca!

Będą opowieści o dawnych ośrodkach życia społecznego, o ich niezwykłych karierach i upadkach, o roli jaką odegrały w naszych dziejach. Przywołany zostanie obraz dawnych ośrodków, wspaniałość ich fortyfikacji i monumentalnych budowli, pejzaż kramów, warsztatów, domów i ulic, gwar kupców, rzemieślników oraz ciekawskiej gawiedzi!

Będą popisy kuglarzy i ludowych grajków, dym palenisk i szczęk broni — słowem kolory, dźwięki, zapachy i smaki średniowiecza, a także wykłady, wystawy, prezentacje i warsztaty dla dzieci oraz dyskusje o grodach i miastach, które będą toczone wśród słowiańskich namiotów i w klasztornych krużgankach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów, inscenizacji i koncertów.

Program Festiwalu >>

31 maja 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mgr Jakub Wrzosek (doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) wygłosi wykład „Archeologia konfliktów zbrojnych: przybliżenie problematyki”.
Po wykładzie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP, podsumowujące miniony rok działalności, w czasie którego wybrani zostaną delegaci na zjazd SNAP w Łodzi (10 czerwca br.).

Funeralia 19, Poznań 2017

Ukazał się 19 tom Funeraliów Lednickich pod tytułem: Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne (Poznań 2017, ss. 232), a w nim „16 tekstów obrazujących przekrój dyskusji, jaka toczyła się w maju 2016 roku nad Jeziorem Lednickim”, jak piszą we wstępie redaktorzy tego dzieła: Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

XX Funeralia Lednickie

W dniach 10–11 maja 2017 odbędą się kolejne Funeralia Lednickie. W tym roku już po raz 20!
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Antropologiczne, nasz Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Program Funeraliów >>
Foto

27 stycznia 2017 roku pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grupa mieszkańców wschodniej i południowej Wielkopolski, z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, protestowała przeciwko rozbudowie odkrywki Ościsłowo, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Odkrywka ta zniszczy dobrze zachowane, rozległe i właściwie jedyne cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, odkryte przez Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Czytaj więcej na stronie „Głosu Wielkopolskiego” >>
Świątynia Mnajdra

23 listopada 2016 roku w Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbyło się zebranie członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP, poprzedzone wykładem dr. hab. Jacka Wierzbickiego: „Megalityczne świątynie Malty i Gozo”.

Nagroda im. J. Kostrzewskiego

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi. Nagrodę wręczyli wiceprezesi SNAP: mgr Alina Jaszewska i dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM oraz wicedyrektor Instytutu Archeologii UAM, dr hab. Jacek Wierzbicki.

Gospodarzem tego wydarzenia był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński. Obecni byli też m.in. rektor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. dr hab. Artūras Žukauskasz i kierownik Katedry Archeologii, prof. dr hab. Albinas Kuncevičius.

Czytaj więcej >>
WSA, t. 16

Wreszcie ukazał się długo oczekiwany i „trochę” spóźniony 16 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, noszący jeszcze rok wydania 2015.

Jak na profil tego czasopisma prezentowany wolumin przynosi nietypowy zestaw prac, bowiem na 264 stronach druku znalazły się w nim nie tylko artykuły poświęcone Wielkopolsce, ale i kilka opracowań pod wspólnym tytułem: Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN