SNAP

29 maja (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:15. Wybrane nowe władze Oddziału (prezes, zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz delegaci na XXX Zjazd SNAP w Łodzi.

Jubileuszowy XXX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SNAP odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Rogowska 26. Organizatorzy zaplanowali na 7 czerwca (piątek) po południu okolicznościową konferencję, będącą podsumowaniem 30-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia, oraz spotkanie towarzyskie. Właściwe obrady zjazdu, podczas którego zostaną wybrane nowe władze SNAP, odbędą się 8 czerwca (sobota).

Choć nigdzie się nie przeprowadziliśmy i oficjalną siedzibą Oddziału Wielkopolskiego SNAP nadal pozostaje Collegium Historicum UAM, to w związku ze zmianą nazwy części (w obrębie Kampusu Morasko) ulicy Umultowskiej zmianie uległ nasz adres. Od teraz proszę do nas pisać pod adresem: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (reszta bez zmian).

Oddział Wielkopolski SNAP wzbogacił się o kolejnego członka — 5 kwietnia 2019 roku Zarząd Główny zaakceptował kandydaturę Łukasza Kaczmarka. Nowemu członkowi naszego Oddziału gratulujemy!

Tadeusz Makiewicz

15 lutego 2019 roku zmarł w wieku 73 lat prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz (1945–2019), były prezes Zarządu Głównego SNAP (w latach 2001–2007), prodziekan Wydziału Historycznego UAM (1987–1990) i dyrektor Instytutu Archeologii UAM (1990–1996), stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung i czło­nek-korespondent Deutsches Archäologisches Institut.

Uroczystości pogrzebowe prof. T. Makiewicza odbędą się 23 lutego o godzinie 11:00 na cmentarzu parafialnym w Skórzewie koło Poznania, przy ul. Kolejowej. Natomiast o godzinie 10:00 odbędzie się msza pogrzebowa w kościele pw. św.św. Marcina i Wincentego w Skórzewie, ul. Poznańska 66.

Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski

Ukazał się piękny tom materiałów pokonferencyjnych pt. „Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski” wydany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, przy współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Na 290 stronach zawiera się w nim 12 artykułów autorstwa 18 nie tylko wielkopolskich archeologów, które chronologicznie obejmują czasy od wczesnego średniowiecza po okres nowożytny.

Czytaj więcej >>

Zapraszamy na wystąpienie dr. Tomasza Borkowskiego (Naczelnik Wydziału Poszukiwań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Wrocław) oraz dr Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań) na temat: „Procedury badawcze Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwania, odkrywania oraz identyfikacji mogił i miejsc pamięci”.

Będzie ono poświęcone zagadnieniom działalności IPN w zakresie prac dotyczących poszukiwania miejsc spoczynku osób poległych w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, przypadków odkrywania mogił ofiar poddanych represji, trybu postępowania podczas identyfikacji pochówków, metodyki prowadzenia badań oraz sporządzania dokumentacji naukowej. Poznanie zestawu konkretnych procedur badawczych wykorzystywanych w pracach nad odkrywaniem miejsc pamięci i rejestrowaniem znalezisk łączonych z nieodległą historią pozwoli przybliżyć zagadnienia poświęcone tej tematyce różnym grupom ze środowiska wielkopolskich archeologów.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego (środa), godz. 11:00, w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27. Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Dzieduszycki

31 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu profesora Wojciecha Dzieduszyckiego. Jednym z miłych akcentów tego wydarzenia było wręczenie dostojnemu Jubilatowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Stosowny dokument w imieniu Zarządu Głównego SNAP przekazał Jacek Wrzesiński.

W związku z początkiem nowego roku 2019 przypominamy, że wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i nadal wynosi 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł rocznie. Składkę najwygodniej opłacić przelewem na konto Oddziału Wielkopolskiego SNAP nr 81 1750 0012 0000 0000 3712 0642.

Zarząd Główny SNAP ogłosił nabór kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzowanie archeologii (regulamin nagrody znajduje się na stronie internetowej SNAP: snap.org.pl/nagrody-snap/nagroda-dabrowskiego/).

Kandydatury wraz z uzasadnieniem zgłaszać można do 31 marca 2019 roku drogą elektroniczną (na adres Zarządu Głównego: snap@snap.org.pl, albo Sekretarza Generalnego SNAP: rwiloch@autograf.pl) lub tradycyjną pocztą — na adres Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź). Kandydatury do Nagrody można zgłaszać także za pośrednictwem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SNAP.

Życzenia świąteczne

Wojewoda Łódzki na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi podjął decyzję o likwidacji delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Likwidacja delegatur WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu (już wcześniej zlikwidowano delegaturę w Skierniewicach) wynika podobno z braku efektywności działania struktury rozproszonej i ma przynieść liczne korzyści finansowe i kadrowo-organizacyjne (obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów dostaw usług, możliwość wygenerowania oszczędności w funduszu pałac).

To chyba zapowiedź tego, że niedługo zostaną zlikwidowane delegatury w innych województwach. Tak znaczne scentralizowanie wojewódzkich urzędów konserwatorskich spowoduje zanik jakichkolwiek działań służb konserwatorskich w terenie!

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich [...] oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Czytaj więcej >>
Grzybowski Turniej Wojów

Zapraszamy na V Grzybowski Turniej Wojów — już 18 (sobota) i 19 (niedziela) sierpnia. W tym roku będzie to Turniej o koronę dębów grzybowskich — Siemowit, a w nim, jak zawsze, moc atrakcji. Start 18 sierpnia o godz. 10:00, zakończenie 9 sierpnia o godz. 18:00.

Czytaj więcej >>

W ostatnich dniach nasiliły się działania Zarządu Głównego SNAP w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Oto przykłady dwóch stanowisk: Kraków-Stradom i Ustowo gm. Kołbaskowo, stan. 17.

Kraków-Stradom >>
Ustowo stan. 17 >>

Kary za nielegalne poszukiwania tzw. ukrytych lub porzuconych zabytków. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, bardzo korzystnie wpłynęła na ochronę zabytków archeologicznych w naszym kraju — co stwierdzamy na podstawie informacji pochodzących zarówno od archeologów, jak i danych z urzędów konserwatorskich.

Czytaj więcej >>
Suplement >>

W zebraniu sprawozdawczym Oddziału Wielkopolskiego SNAP w dniu 13 czerwca uczestniczyło 19 członków Oddziału. Wysłuchano sprawozdań prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej, po czym zebrani przegłosowali przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Następnie wybrano siedmiu delegatów na XXIX Zjazd SNAP we Wrocławiu. Są to:

  • Hanna Kóčka-Krenz
  • Agnieszka Krawczewska
  • Andrzej Michałowski
  • Artur Różański
  • Artur Sobucki
  • Jacek Wierzbicki
  • Jacek Wrzesiński

13 czerwca (środa) o godzinie 12:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP. Na tym spotkaniu wybrani zostaną też delegaci, którzy będą reprezentowali nasz Oddział na XXIX Zjeździe SNAP, jaki odbędzie się 16 czerwca (sobota) w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

XXI Konferencja sprawozdawcza

Na XXI Konferencję sprawozdawczą „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017” zgłoszono ogółem 25 referatów, 26 komunikatów i 4 postery.


Program konferencji >>

26 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Kierunki ewolucji w metodzie identyfikacji dziedzictwa archeologicznego i granice jego ochrony — od AZP do AZP+”, który wygłoszą Agnieszka Makowska i Bartosz Skaldawski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Zebranie SNAP
Spodziewamy się, że ten wykład zainteresuje wszystkich archeologów, bo każdy z nas miał, ma lub będzie miał kiedyś do czynienia z AZP!
XXI Konferencja sprawozdawcza

Zapraszamy do udziału w XXI Konferencji sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017”, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27, a której nasz Oddział jest współorganizatorem. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego!

Dodatkowe informacje można uzyskać u Aleksandry Maron (Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, tel. +48 61 628 55 16) lub pisząc pod adresem: 21.konferencja@gmail.com

Pismo przewodnie >>
Zgłoszenie referenta >>
Zgłoszenie słuchacza >>
Życzenia świąteczne

7 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odbędzie się wykład „Dotychczasowe rezultaty badań archeologicznych na Placu Kolegiackim (w poszukiwaniu reliktów kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny)”, który wygłoszą Andrzej Sikorski, Marcin Ignaczak, Artur Dębski i Mateusz Sikora.
Po wykładzie odbędzie się zebranie organizacyjne członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP.


Zebranie SNAP
Zapraszamy!

Na początku 2018 roku ukaże się publikacja wyników badań osady z okresu przedrzymskiego rozpoznanej na dwóch stanowiskach (nr 7 i 8) w miejscowości Grabkowo. Wydawnictwo przygotowuje zespół autorów w składzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Milena Teska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także mgr Wojciech Kaczor i mgr Marek Żółkiewski z Fundacji UAM.

Czytaj więcej >>

Grabkowo
Zaproszenie na konferencję

Program Sesji:

9:00Otwarcie Sesji i powitanie Gości (mgr Jolanta Goszczyńska, prof. dr hab. Marzena Szmyt)
9:15Z teorii osadnictwa (prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski – Poznań)
9:40Osadnictwo mezolityczne w środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (prof. PAN dr hab. Jacek Kabaciński – Poznań)
10:05Osadnictwo w okresie wędrówek ludów w Wielkopolsce (prof. UG dr hab. Henryk Machajewski – Gdańsk)
10:30Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w centralnej Wielkopolsce (mgr Ewa Pawlak, mgr Paweł Pawlak – Poznań)
11:05Dyskusja
11:20Przerwa
12:00Ze studiów nad osadnictwem przedlokacyjnym w dorzeczu środkowej Warty — przykład Lądka (dr Michał Brzostowicz – Poznań)
12:25Golęczewo i Suchy Las. Z problematyki lokacji wsi wielkopolskich (mgr Andrzej Krzyszowski – Poznań)
12:50O siedzibach pańskich na kopcach i nie tylko, słów kilka (mgr Piotr Wawrzyniak, prof. dr hab. Janusz Pietrzak – Poznań-Łódź)
13:15Relacje osada-cmentarzysko w spójnej przestrzeni kulturowej stanowisk archeologicznych (prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski – Poznań)
13:40Osadnictwo w dobie lokacji Poznania (dr hab. Marcin Ignaczak – Poznań)
14:05Dyskusja
14:15Przerwa
14:45Czarnków jako przykład współistnienia osady, grodu, zamku i miasta (mgr Elżbieta Gajda – Czarnków)
15:10Między Czarnkowem, Ujściem a Chodzieżą. Nieznane późnośredniowieczne siedziby rycerskie w Wielkopolsce Północnej (mgr Romualda Bartkowiak, dr hab. Marcin Hlebionek, mgr Mikołaj Kostyrko, mgr Marcin Krzepkowski – Piła, Toruń, Poznań)
15:35Przemiany przestrzenne centrów miast lokacyjnych starostwa ujsko-pilskiego na tle osadnictwa XIV–XVIII wieku (mgr Michał Szymański – Łódź)
16:00Zarys stanu badań archeologicznych nad założeniami urbanistycznymi miast powiatu poznańskiego (mgr Agnieszka Krawczewska, mgr Agata Karwecka – Poznań)
16:25Radzim nad Wartą w świetle badań interdyscyplinarnych (mgr Andrzej Kowalczyk – Lednica)
16:50Przemiany osadnicze regionu „grzybowskiego” — perspektywy badawcze (mgr Jacek Wrzesiński – Grzybowo)
17:15Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Sesji
WSA, t. 17

Wreszcie jest — ukazał się 17 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych” za rok 2016, a w nim siedem artykułów źródłowych, osiem sprawozdań z badań wykopaliskowych i dwa komunikaty z życia Oddziału Wielkopolskiego SNAP.

Szturm grodu

20 sierpnia 2017 roku — IV Grzybowski Turniej Wojów już za nami. Kto nie był, niech żałuje, a jest czego! Na dowód tylko jedno zdjęcie — scena symbolicznego szturmu grodu w wykonaniu Inter­dys­cy­pli­narnej Grupy Teatralnej Asocja­cja 2006, ale róż­nych atrakcji było wiele, jak zwykle zresztą w Grzy­bo­wie.

Plakat Turnieju

19 i 20 sierpnia 2017 roku (sobota–niedziela), w godz. 10–18, w Grzybowie koło Wrześni odbędzie się IV Grzybowski Turniej Wojów, w tym roku pod hasłem: „Rękawica została rzucona”. Szczegółowy program w załączeniu!

30 czerwca 2017 roku (piątek) Zarząd Oddziału SNAP w Szczecinie ogłosił X edycję Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 30 września br.

Regulamin Nagrody >>

29 czerwca 2017 roku (czwartek) prof. Hanna Kóčka-Krenz odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania — gratulujemy!

Czytaj więcej >>

10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 11:15, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 65), rozpocznie się XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów SNAP. W czasie Zjazdu m.in. zostanie wręczona Nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego przyznawana za popularyzację archeologii.

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Impreza współorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy i wiele innych podmiotów (w tym Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich), co roku przyciąga tłumy miłośników średniowiecza. Tym razem odbędzie się 3 i 4 czerwca!

Będą opowieści o dawnych ośrodkach życia społecznego, o ich niezwykłych karierach i upadkach, o roli jaką odegrały w naszych dziejach. Przywołany zostanie obraz dawnych ośrodków, wspaniałość ich fortyfikacji i monumentalnych budowli, pejzaż kramów, warsztatów, domów i ulic, gwar kupców, rzemieślników oraz ciekawskiej gawiedzi!

Będą popisy kuglarzy i ludowych grajków, dym palenisk i szczęk broni — słowem kolory, dźwięki, zapachy i smaki średniowiecza, a także wykłady, wystawy, prezentacje i warsztaty dla dzieci oraz dyskusje o grodach i miastach, które będą toczone wśród słowiańskich namiotów i w klasztornych krużgankach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów, inscenizacji i koncertów.

Program Festiwalu >>

31 maja 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mgr Jakub Wrzosek (doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) wygłosi wykład „Archeologia konfliktów zbrojnych: przybliżenie problematyki”.
Po wykładzie odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Wielkopolskiego SNAP, podsumowujące miniony rok działalności, w czasie którego wybrani zostaną delegaci na zjazd SNAP w Łodzi (10 czerwca br.).

Funeralia 19, Poznań 2017

Ukazał się 19 tom Funeraliów Lednickich pod tytułem: Chrzest — przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne (Poznań 2017, ss. 232), a w nim „16 tekstów obrazujących przekrój dyskusji, jaka toczyła się w maju 2016 roku nad Jeziorem Lednickim”, jak piszą we wstępie redaktorzy tego dzieła: Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

XX Funeralia Lednickie

W dniach 10–11 maja 2017 odbędą się kolejne Funeralia Lednickie. W tym roku już po raz 20!
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Antropologiczne, nasz Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Program Funeraliów >>
Foto

27 stycznia 2017 roku pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grupa mieszkańców wschodniej i południowej Wielkopolski, z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego, protestowała przeciwko rozbudowie odkrywki Ościsłowo, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Odkrywka ta zniszczy dobrze zachowane, rozległe i właściwie jedyne cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, odkryte przez Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Czytaj więcej na stronie „Głosu Wielkopolskiego” >>
Świątynia Mnajdra

23 listopada 2016 roku w Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbyło się zebranie członków Oddziału Wielkopolskiego SNAP, poprzedzone wykładem dr. hab. Jacka Wierzbickiego: „Megalityczne świątynie Malty i Gozo”.

Nagroda im. J. Kostrzewskiego

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi. Nagrodę wręczyli wiceprezesi SNAP: mgr Alina Jaszewska i dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM oraz wicedyrektor Instytutu Archeologii UAM, dr hab. Jacek Wierzbicki.

Gospodarzem tego wydarzenia był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński. Obecni byli też m.in. rektor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. dr hab. Artūras Žukauskasz i kierownik Katedry Archeologii, prof. dr hab. Albinas Kuncevičius.

Czytaj więcej >>
WSA, t. 16

Wreszcie ukazał się długo oczekiwany i „trochę” spóźniony 16 tom „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, noszący jeszcze rok wydania 2015.

Jak na profil tego czasopisma prezentowany wolumin przynosi nietypowy zestaw prac, bowiem na 264 stronach druku znalazły się w nim nie tylko artykuły poświęcone Wielkopolsce, ale i kilka opracowań pod wspólnym tytułem: Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii.


 
Zarząd Główny SNAP Muzeum Archeologiczne w Poznaniu © Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział Wielkopolski
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN